Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Qatar – ett av världens rikaste länder byggs det så det blöder.

Foto: QP

AMNESTY SVERIGE

Qatar: Dödsfallen av migrant-

arbetare utreds inte

Myndigheterna i Qatar brister när det gäller att utreda dödsorsaken hos de tusentals migrantarbetare som avlidit de senaste tio åren. Detta trots den koppling som finns mellan osäkra arbetsförhållanden och en för tidig död. Det konstaterar Amnesty International i en ny rapport.

Ami Hedenborg: |2021-08-26| Istället för att på ett korrekt sätt utreda varje enskilt dödsfall bland migrantarbetarna har myndigheterna i Qatar som rutin att fastställa dödsorsaken som att den beror på "naturliga orsaker" eller på grund av vagt definierade "hjärtproblem”. Att dödsfallen utreds är viktigt inte minst för att de efterlevande ska kunna söka och få ekonomisk kompensation vid ett arbetsrelaterat dödsfall och det är Qatars skyldigt att utreda dessa dödsfall.

I rapporten, In the Prime of their Lives, dokumenterar Amnesty hur Qatar rutinmässigt utfärdar dödsorsaksintyg för migrantarbetare utan att göra ordentliga utredningar. De här intygen, som i rapporten beskrivs som “meningslösa”, utesluter möjligheten till kompensation för de anhöriga till de drabbade, där många redan står inför svåra ekonomiska utmaningar när de förlorat en familjeförsörjare.

Amnesty har länge lyft de risker som arbetare utsätts för på grund av Qatars extrema klimat, särskilt i kombination med långa och hårda arbetspass. Qatar har nyligen infört vissa förbättringar när det gäller skydd för arbetare, men stora risker kvarstår och myndigheterna har gjort alldeles för lite när det gäller att utreda omfattningen av arbetsrelaterade dödsfall. I rapporten har Amnesty dels analyserat 18 dödsorsaksintyg och talat med familjemedlemmar till de avlidna, dels djupintervjuat de närstående till sex av de avlidna männen, som alla avlidit när de var 30-40 år. Amnesty har också konsulterat medicinska experter och gått igenom den data som regeringen i Qatar har för tusentals dödsfall.

Friska män dör helt plötsligt

När relativt unga och friska män dör helt plötsligt efter långa arbetsdagar i extrem hetta väcker det allvarliga frågor kring säkerheten gällande arbetsförhållandena i Qatar. Genom att inte utreda de bakomliggande orsakerna till dödsfallen hos migrantarbetare ignorerar myndigheterna i Qatar de varningstecken som – om de togs på allvar – skulle kunna rädda liv. Det här utgör en kränkning av rätten till liv. De förnekar också de drabbade familjerna deras rätt till ersättning, och lämnar dem med plågsamma obesvarade frågor, säger Steve Cockburn, chef för avdelningen som har hand om ekonomisk och social rättvisa på Amnesty International.

Amnesty uppmanar myndigheterna i Qatar att fullt ut utreda alla migrantarbetares dödsfall. Om arbetare har utsatts för farliga förhållanden, som extrem hetta, och det inte kan fastställas att orsaken till dödsfallet är något annat, måste Qatar förse familjer med adekvat kompensation och agera omgående för att stärka skyddet för övriga arbetare.

– Att inte utreda, kompensera och förhindra dödsfallen hos migrantarbetare är ett brott mot Qatars skyldigheter att värna och skydda rätten till liv, säger Steve Cockburn.

Omfattningen av ouppklarade dödsfall

Enligt experter som Amnesty konsulterat bör det i ett välfungerande hälso- och sjukvårdssystem vara möjligt att identifiera den exakta dödsorsaken i alla utom 1 procent av fallen. Men Amnestys granskning av data från de länder varifrån många migrantarbetare kommer visar att andelen oförklarliga dödsfall i Qatar kan uppgå till närmare 70 procent.

Amnesty har gått igenom 18 dödsorsaksintyg för migrantarbetare som utfärdats av Qatar mellan 2017 och 2021.

15 av intygen gav ingen information om underliggande dödsorsaker. Istället används termer som “naturliga orsaker, “akut hjärtfel naturliga orsaker”, “hjärtfel ospecificerat” och “akut andningssvikt” på grund av naturliga orsaker”. Det här är formuleringar som inte ska finnas med på ett dödsorsaksintyg – om det inte också finns en ytterligare kvalificerad förklaring kring vad som är den underliggande orsaken.

– I grund och botten är det så att vi alla dör av andningssvikt eller att hjärtat ger upp, och formuleringarna är meningslösa om det inte finns en förklaring till varför. “Naturliga orsaker” räcker inte som förklaring, säger läkaren David Bailey, välkänd patolog och medlem av världshälsoorganisationen WHO:s arbetsgrupp för dödsorsaksintyg.

Otroligt utbrett med outredda dödsfall bland migrantarbetare

Amnestys analyser av dödsfallsdata från flera olika källor indikerar att det är otroligt utbrett med outredda dödsfall bland migrantarbetare. Officiell statistik från Qatar visar att 15 021 personer som inte är qatariska medborgare, i alla åldrar och med alla typer av yrken, dog mellan 2010 och 2019. Men data som visar orsaken till dödsfallen är opålitliga på grund av avsaknaden av dödsfallsutredningar.

Det faktum att ett högt antal dödsfall i Qatars statistik kategoriseras som “hjärt-kärlsjukdomar” kan i själva verket mörka en stor del dödsfall som i verkligheten är outredda. Att så skulle vara fallet indikerar också den dödsfallsdata från de länder i Sydostasien där en stor majoritet av migrantarbetarna kommer ifrån. Till exempel visar dokumentation från Bangladeshs regering att 71 procent av dödsfallen hos bangladeshier i Qatar mellan november 2016 och oktober 2020 förklarades med “naturliga orsaker” av myndigheterna i Qatar.

En utredning gjord av The Guardian visade också att 69 procent av dödsfallen bland indiska, nepalesiska och bangladeshiska arbetare i Qatar mellan 2010 och 2020 förklarades med naturliga orsaker.

Plötsliga dödsfall

I rapporten har Amnesty gjort grundliga undersökningar av sex migrantarbetares dödsfall: fyra byggnadsarbetare, en säkerhetsvakt och en lastbilschaufför. Ingen av dem hade några kända sjukdomar och alla hade gått igenom de obligatoriska medicinska testerna innan de reste till Qatar. Ingen av deras familjer fick någon kompensation efter deras dödsfall.

Amnesty har intervjuat männens familjer i Nepal och i Bangladesh. Familjemedlemmarna betonade sin chock över dödsfallen, och underströk att de hade trott att deras släktingar var friska och vid god hälsa. Flera beskrev den extrema hettan och de svåra förhållandena som deras släktingar regelbundet hade blivit utsatta för på sina arbeten.

Hälsorisker vid extrem hetta

I staters ansvar att skydda rätten till liv såväl som ansvaret att säkerställa en hälsosam arbetsmiljö ingår det att anta lagar eller andra åtgärder för att skydda människor från att utsättas för hot mot deras liv som går att rimligt väl förutsäga. En av de mest väldokumenterade och förutsägbara riskerna för arbetares liv och hälsa i Qatar är exponeringen för extrem hetta och luftfuktighet. Detta har också undersökts i flera rapporter.

Under 2019 utförde till exempel regeringen i Qatar en studie i ämnet genom laboratoriet Greece-base FAME. Man fann då att arbetare som bara fått det minimala skydd som då var lagstadgat i Qatar löpte en signifikant högre risk att drabbas av värmeslag än en grupp som befann sig på ett VM-projekt, där arbetare generellt har högre nivåer av skydd.

En studie som gjordes 2019 i tidningen Cardiology fann en korrelation mellan hetta och dödsfall hos nepalesiska arbetare i Qatar och drog slutsaten att “så många som 200 av de 571 dödsfallen på grund av hjärt-kärlsjukdomar [hos nepalesiska migrantarbetare] mellan 2009-2017 hade kunnat förhindras" med effektiva skyddsåtgärder mot hettan.

Förbud att arbeta utomhus under varmaste perioden

Tills nyligen var den huvudsakliga skyddet mot värmepåverkan på arbetet i Qatar ett förbud mot att arbeta utomhus vid vissa tider under perioden 15 juni till 31 augusti. Det fanns inga restriktioner för resten av året. I maj 2021 utökade Qatar förbudet att arbeta under sommaren till att gälla mellan 1 juni och 15 september, och man införde även andra krav, som ett förbud mot utomhusarbete när ett index som mäter hetta och luftfuktighet når 32 grader. Den nya lagstiftningen gav också arbetare rätt att sluta arbeta och att lämna in ett klagomål till ministeriet för administrativ utveckling (Ministry of Administrative Development, Labour and Social Affairs) om de var oroade för hur de påverkas av värmen.

Professor David Wegman, en expert inom hälsa och säkerhet i byggnadsbranschen, berättade för Amnesty att även om den nya lagen är en förbättring så motsvarar den inte vad som är nödvändigt när det handlar om att skydda arbetare som är utsatta för extrem hetta.

Även om de nya reglerna innebär ett större skydd så reglerar de inte obligatoriska viloperioder som är proportionella både till klimatförhållanden och den sorts arbete som görs. Istället tillåter den arbetare att själva avgöra när de ska ta rast om det är varmt väder. Men med tanke på det extremt ojämlika maktförhållande som råder mellan arbetstagare och arbetsgivare i Qatar säger experter som Amnesty talat med att det helt enkelt inte är görligt för många arbetare att ta sådana raster. Istället är det avgörande för deras säkerhet att det finns obligatoriska raster.

“Alla våra drömmar försvann”

Ingen av familjerna som Amnesty intervjuat blev erbjudna någon form av utredning efter dödsfallet för att identifiera dödsorsaken. Det här innebar att det inte kunde avgöras om arbetsförhållanden hade bidragit till deras död, och på så sätt uteslöts möjligheten att kunna få kompensation från antingen arbetsgivaren eller myndigheterna i Qatar.

– Alla våra drömmar försvann när min bror dog. Han hoppades att han skulle kunna förbättra levnadsstandarden för oss alla, men vi kunde aldrig spara några pengar eftersom den största delen av lönen gick åt till att återbetala kostnaden för migrationen, säger Didarul Islam, vars bror Mohammad Kaochar Khan hittades död i sin säng den 15 november 2017. Han blev 34 år och arbetade som murare.

Rundgång av exploatering

Den svårighet som de här familjerna nu möter visar på den rundgång av exploatering som fortsätter att “fånga in” så många migrantarbetare i Qatar. Sedan det 2010 stod klart att landet skulle bli värd för herrfotbolls-VM 2022 har Qatar infört flera viktiga och positiva reformer när det gäller den lagstiftning som reglerar arbetsrätten. Men en svag implementering och ett svagt genomdrivande av lagarna innebär att verkliga framsteg på marken går långsamt och att utnyttjandet fortsätter. Många migrantarbetare fortsätter alltjämt att vara utlämnade till hänsynslösa arbetsgivare som tillåts begå övergrepp utan att straffas för det.

Amnesty uppmanar Qatar att stärka lagarna som reglerar att arbetare skyddas från extrem hetta genom att införa obligatoriska raster i linje med de risker som de möter, samt att förbättra utredningarna, intygen och kompensationen vid migrantarbetares dödsfall.

– Qatar måste etablera ett specialistteam som kan utreda dödsfallen hos varje arbetare på ett korrekt sätt och säkerställa att kompensation betalas ut i varje fall där arbetsförhållanden som att utsättas för extrem värme inte kan uteslutas som en bidragande faktor till dödsfallet. Qatar är en av de rikaste länderna i världen. De har inte bara råd att göra mycket bättre ifrån sig, de har en skyldighet att göra det, säger Steve Cockburn.

Bakgrund

Enligt experter finns det en rad tekniker som används för att fastställa dödsorsaken ifall där exponering för hetta kan utgöra en faktor som påverkat dödsfallet. Bland dessa finns utredningar i förhållandena på arbetsplatsen, den medicinska historiken hos personen och flera olika medicinska undersökningar som kan göras för att utesluta alternativa dödsorsaker. Officiell statistik visar att 15 021 personer som inte var från Qatar dog i landet mellan 2010 och 2019. Det här är inte likställt med antalet migrantarbetare som avlidit på grund av arbetsrelaterade orsaker, eftersom den siffran innefattar alla åldrar, yrken och orsaker.

Data från regeringen visar inte heller hur många arbetare som har avlidit i samband med förberedelserna inför VM. Qatars Supreme Committee on Delivery and Legacy uppger att 35 arbetare på projekt kopplade till VM och som kommittén övervakar har dött sedan 2015 men det finns ingen uppskattning över hur många arbetare som har dött på andra infrastrukturprojekt som är kopplade till att turneringen ska kunna gå att genomföra.

Gällande över hälften av dessa 35 fall, som har registrerats som “icke-arbetsrelaterade”, har också liknande formuleringar som “akut hjärtfel naturliga orsaker” använts vilket tyder på att det inte gjorts några meningsfulla utredningar i de fallen.

Ami Hedenborg, talesperson på Amnesty Sverige.

Länk till den pågående aktionen i Sverige om att Fifa måste ta sitt ansvar när det gäller situationen för migrantarbetare i Qatar inför herrfotbolls-VM 2022:

migrantarbetare i Qatar