IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

Gammal koptisk klosterkyrka på ön Tanasjön i Etiopen. Den lutherska kyrkan Mekane Yesus grundades 1959.

DEBATTINLÄGG/ KYRKANS TIDNING

Mekane Yesus kyrkan

Kris för lutherdomen?

Det har varit en del tråkiga konflikter inom den lutherska kyrkofamiljen den senaste tiden. Några exempel: EFS drog sig ur Svenska kyrkans internationella arbete för att driva det på egen hand, och Svenska kyrkan har dragit sig ur en del överenskommelser med EFS om samarbetskyrkor och utbildning av präster vid Johannelund. Och så alla konflikter angående vigsel av homosexuella par.


 Eskil Jonsson: |2013-02-22För några år sedan var det också en utbrytning i Mekane Yesus kyrkan.

I Kyrkans Tidning (kyrkanstidning.se) och Dagen (dagen.se) rapporterades att Etiopiska Mekane Yesus kyrkan* har brutit relationerna med Svenska Kyrkan (SvK) och den Evangelisk-Lutherska Kyrkan i USA (elca.org) p.g.a deras tidigare beslut att acceptera samkönade äktenskap. Det är förstås mycket uppseendeväckande med tanke på att det gäller tre av de fyra största lutherska kyrkorna i världen. Lutherska Världsförbundet befinner sig därför i ett prekärt läge, eftersom medlemskapet förutsätter att man accepterar varandras prästämbeten och gemenskapen vid nattvardsbordet. ELCA och SvK säger att detta är mycket tråkigt men hoppas på försoning. ELCA skriver på sin hemsida bl.a. följande:

"To ensure that the decisions by the Ethiopian Evangelical Church Mekane Yesus are implemented, members of the denomination “will not receive Holy Communion from the leadership and pastors of the (ELCA and the Church of Sweden). The Ethiopian Evangelical Church Mekane Yesus will not distribute communion to these churches,” as stated in the minutes of the denomination’s July 2012 council meeting."

Vad som gäller nu verkar något oklart, men EFS accepteras tydligen av Mekane Yesus kyrkan, då dess styrelse kritiserat Svenska kyrkans beslut. Samtidigt vill man vara en del av Svenska kyrkan, och ser  fram emot fortsatt gott samarbete med Mekane Yesus kyrkan.

Guds nåd och kärlek gäller alla

Mekane Yesus kyrkan skriver på sin hemsida (eecmy.et) att deras beslut grundar sig på "Bibelns auktoritet och Luthersk identitet". Det Luther är mest känd för är väl uppspikandet av de 95 teserna 1517, som framförallt innebar en häftig  protest mot påvedömet och att fattiga människor tvingades köpa frälsning för pengar som skulle finansiera St Peters katedralen i Rom. Luther är nog än mer känd inom lutherska kretsar genom sin betoning på att Guds nåd och kärlek gäller alla. Det innebar att alla måste få möjlighet att förstå och tolka detta evangelium på sitt eget språk. Beträffande Bibelns auktoritet och nattvarden vill jag även hänvisa till följande citat ur Luthers stora katekes (Svenska kyrkans Bekännelseskrifter s.486).

"Därför är det nu lätt att besvara allahanda spörsmål, varmed man nu har bekymmer, såsom t.ex. om också en ogudaktig präst kan handhava och utdela sakramentet, och annat av samma slag. Ty inför sådant är vår slutsats klar, och vi säga: även om en bov mottager eller utdelar sakramentet, så har han att göra med det rätta sakramentet, dvs. Kristi lekamen och blod, lika väl som den som umgås därmed på det allra värdigaste sätt. Ty det är icke grundat på människors helighet, utan på Guds ord (min kursiv.). Och likasom intet helgon på jorden, ja, ej ens en ängel i himmelen kan göra bröd och vin till Kristi lekamen och blod, så kan heller ingen förändra eller förvandla sakramentet, även om det missbrukas."

gemenskapen och solidariteten 

Nattvarden är alltså enligt Luther helt oberoende av dem som delar ut nattvarden. Nattvarden skall även manifestera den världsvida gemenskapen och solidariteten genom brödet som delas. Denna kristna gemenskapen brukar ju betraktas som ett äktenskap, men den "otrohet" som Mekane Yesus kyrkan nu gör helt offentlig är illavarslande för den kristna enheten och ekumeniken. Än allvarligare är om beslutet öppnar för en ökad förföljelse av homosexuella.

Man kan alltså fråga sig hur de luthertrogna kyrkorna egentligen har varit om vi jämför med de teser som Luther själv spikade upp. I samma anda borde vi kanske spika upp nya teser som protesterar mot den girighet som skapar enorma inkomstklyftor och korruption, och som i vår tid särskilt drabbar de fattiga, sjuka, flyktingar, arbetslösa m.fl.

fundamentalistisk framgångsteologi

Vad som hänt både i Mekane Yesus kyrkan och på många andra håll i världen är också att man anammat en fundamentalistisk framgångsteologi med fokus på kyrkotillväxt. Rikedom har då t.o.m. setts som en välsignelse från Gud. Den har åtminstone delvis sina rötter i den kristna högern och även konservativa lutherkretsar i USA.

Vad vi nu behöver mer än något annat är att försöka återupptäcka Luthers profetiska roll som  betonar tron på nåden allena och tar ställning för fattiga och förtryckta. Det måste utgöra grunden även för att stärka den lutherska gemenskapen liksom annan ekumenik och interreligiöst samarbete.

Eskil Jonsson, ekonomie doktor, har bland annat arbetat med ekonomi och planering i internationellt kyrkligt

arbete i Sudan, Kenya och Etiopien och varit direktor för fredsforskningsinstitutet Liv och Fred i Uppsala.

Debattinlägget är hämtat från Kyrkans tidning (Svk).

* Mekane Yesus kyrkan i Etiopien har sina rötter bl.a. i de svenska missionärernas arbete från 1870 talet och framåt. Det var samtidigt som pietismen i de inomkyrkliga väckelserörelserna växte fram. Svenska kyrkan fick en luthersk bekännelse ungefär samtidigt med EFS bildande och de första missionärerna sändes ut. Mekane Yesus kyrkan bildades som nationell kyrka först 1959, vilket främst var ett resultat av den allmänna politiska självständighetstänkandet som växte fram i Afrika efter kolonialismen och Andra världskriget. I dag finns endast några få svenska missionärer i landet.