IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Regeringen kan inte samtidigt säga att de vill minska klimatutsläppen och fatta beslut som ökar utsläppen av klimatgaser.

Foto: Godstag

Tågoperatörerna/Naturskyddsföreningen

Lastbilar gynnas

På tågens bekostnad

När längre och tyngre lastbilar nu godkänns kommer gods att flyttas från tåg till lastbil. Varje godståg som konkurreras ut innebär 30 fler lastbilar på vägarna. När ett eldrivet godståg mellan Malmö och Sundsvall ersätts med fossildrivna lastbilar ökar koldioxidutsläppen från 100 kg , skriver Lars Sandberg, Tågoperatörerna, och Svante Axelsson, Naturskyddsföreningen, 


 Lars Sandberg/Svante Axelsson:  |2015-04-20Svensk exportindustri behöver all tänkbar effektivisering för att öka sin konkurrenskraft. Vi är därför inte emot längre och tyngre lastbilar för att effektivisera varje enskild lastbilstransport. Men det får inte ske med försämrad konkurrenskraft för tågtrafiken. Då blir följden ökade klimatutsläpp i stället för lägre.

Tyvärr är det inte bara längre och tyngre lastbilar som ökar lastbilstrafiken på tågtrafikens bekostnad. Trafikverket och Trafikanalys har i flera rapporter pekat på att pågående höjningar av banavgifterna med flera hundra procent leder till att gods förs över från järnväg till lastbil. Samma effekt har tågoperatörernas finansieringsansvar för ombordutrustning i det nya signalsystemet ERTMS och kravet på filter för att skydda tågtrafikens system för kommunikation mellan tågen och trafikledningen, GSM-R, från starkare mobiltelefonsignaler.

LASTBILSTRANSPORTER BETALAR MINST

Godstågsoperatörerna belastas med flera tunga investeringskrav som inte ökar nyttan för kunderna samtidigt som dieselpriser och prisfall på lastbilstransporter redan idag för över gods från tåg till bil. Faktum är att godstransporter med tung lastbil är den godstransport som i minst utsträckning betalar sin totala samhällsekonomiska marginalkostnad per tonkilometer.

Regeringen kan inte samtidigt säga att de vill minska klimatutsläppen och fatta beslut som ökar utsläppen av klimatgaser. Vi kan klara klimatutmaningen om vi gör rätt saker. Därför måste en regering med klimatambitioner förbättra tågtrafikens konkurrenskraft och skjuta på beslutet om längre och tyngre lastbilar tills transportsektorns skatter och avgifter samordnats och styr mot lägre utsläpp och mer gods på järnväg. En omedelbar frysning av banavgifterna och införande av en miljörabatt, likt Danmarks miljötillskott, kan vara ett första steg för att återge godstågen deras redan förlorade konkurrenskraft.

kostnader måste utformas i balans

Tågets och lastbilarnas kostnader måste utformas i balans för att inte slå ut järnvägstrafiken. Lastbilarna bör betala en större del av sin miljökostnad samtidigt som miljörabatten införs i banavgiftssystemet. För att ytterligare öka järnvägens andel behövs också en storsatsning på järnvägsunderhållet. Järnvägens underhållsskuld kan arbetas bort med ett årligt anslag för underhåll på cirka 10 miljarder. En kostnad som bör ses i ljuset av järnvägens störningsproblem som enligt Trafikverket kostar samhället 5 miljarder varje år.

Statsministern sa i regeringsförklaringen att ”Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Tiden för misslyckanden och ursäkter är sedan länge förbi.” Det tycker vi också.  Nu är det dags att regeringen fattar beslut som minskar klimatutsläppen, inte ökar dem.

Lars Sandberg är utredare för Branschföreningen Tågoperatörerna.

Svante Axelsson är generalsekreterare för Naturskyddsföreningen.

Artikeln först publicerad i SvD Opinion 15/4 2015.