Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

 

Utan insatser från den ideella naturvården genom åren skulle stora arealer av skyddsvärda skogar ha avverkats utan någon som helst insyn.

Foto: RLC,

Naturskyddsföreningen

Kritisk skogsutredning

Försvårar naturvårdsarbetet

Skogsutredningens förslag riskerar sammantaget att försvåra naturvårdsarbetet och underminera miljömålsarbetet i skogen. Det menar Naturskyddsföreningen, som är skarpt kritisk till många av de förslag som den statliga utredningen har lagt fram.

Petra Holgersson: |2020-11-30| Utredningen visar att det finns ett skriande behov av en samlad översyn av skogspolitiken.

– Vi befinner oss i ett mycket allvarligt läge både vad gäller den biologiska mångfalden och klimatet. Varken skogspolitiken eller lagstiftning rörande skog och skogsbruk har hängt med i samhällsutvecklingen, och istället för att leverera lösningar på de största kriser vi står inför riskerar den statliga utredningen att försvåra arbetet med en effektiv naturvård i skogen, säger Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen.  

Naturskyddsföreningen har medverkat i utredningens expertgrupp och har haft en djup insyn i utredningens arbete. Föreningen är starkt kritisk till många av förslagen. Ett av förslagen som får kritik är förslaget om ett handlingsprogram för biologisk mångfald i skogen. Programmet riskerar att skapa stora osäkerheter och en ryckighet i naturvårdsarbetet i skogen genom att bygga på politiska värderingar hos den regering som för tillfället sitter vid rodret.

Faktiska biologiska behov

– Det behövs inte ett nytt system för att arbeta mot de uppsatta målen. Istället behöver vi bygga vidare på det miljömålssystem vi redan har och ta utgångspunkt i kunskap om de faktiska biologiska behoven i stället för politiska prioriteringar, säger Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen.  

Naturskyddsföreningen vänder sig även mot att många av de förslag som läggs fram leder till en minskad insyn i skogsbruket samt en ökad svårighet för civilsamhället att ta del av miljöinformation, delta i beslutsprocesser och ges möjlighet till rättslig prövning i linje med Århuskonventionen som Sverige har ratificerat. Det handlar bland annat om kortare handläggningstider för avverkningsanmälningar, att nyckelbiotoper ska tas bort ur Skogsstyrelsens register och att huvudspåret för skyddsarbetet i skogen ska ske på frivillig väg.

Avverkning utan någon som helst insyn

– Utan insatser från den ideella naturvården genom åren skulle stora arealer av skyddsvärda skogar ha avverkats utan någon som helst insyn. Att lägga fram förslag som motverkar det ideella engagemanget är därför inte bara otidsenligt, det kommer även underminera det svenska skogsbrukets trovärdighet på den internationella marknaden, säger Malin Sahlin, sakkunnig i skogsfrågor på Naturskyddsföreningen.   

Utredningen har inte lyckats med att förena internationella åtaganden om biologisk mångfald med en växande cirkulär bioekonomi. Istället läggs förslag som riskerar att underminera miljömålsarbetet och förändra skogspolitiken utan att en samlad utvärdering av den förda politiken har gjorts. Den starkt polariserade skogsdebatten som pågått i många år riskerar därmed att fördjupas.  

Nu öppnas dörrar till nya skogskonflikter

– Dagens skogspolitik med frihet under ansvar har under många år gett upphov till starka motsättningar mellan stora delar av skogsbruket och grupper i samhället som värnar skogens andra värden, och där förtroendet för ansvariga myndigheter från många håll är i botten. Utredningen har misslyckats med att presentera förslag på en lösning på dessa konflikter. Tvärtom öppnas nu dörrar till nya konflikter i skogen, säger Malin Sahlin, sakkunnig i skogsfrågor på Naturskyddsföreningen.  

Enligt Naturskyddsföreningen finns det också en del bra förslag i utredningen. Bland annat välkomnas förslaget om ett vetenskapligt råd för biologisk mångfald i skogen, samt att utredningen tydliggör det kunskapskrav i miljöbalken som redan gäller för skogsbruket. Föreningen välkomnar också förslaget om att de stora sammanhängande fjällnära skogarna med höga naturvärden ska skyddas.  

Skyddet av skogsmark

Den statliga utredningens hette från början “Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen” dir. 2019:46. Främsta syftet var att “En särskild utredare ska undersöka möjligheterna och lämna förslag på åtgärder för stärkt äganderätt till skog, nya flexibla skydds- och ersättningsformer vid skydd av skogsmark samt hur internationella åtaganden om biologisk mångfald ska kunna förenas med en växande cirkulär bioekonomi”.