Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Ren natur är den mest ekonomiska garantin för hela mänsklighetens välbefinnande.

 Foto: RLC

resurseffektiva kretslopp

Vad ska vi exportera?

Kretslopp eller avlopp?

I den senaste IPCC-rapporten om hav och kryosfären (is och snöbeklädda områden) framkommer ytterst allvarliga fakta om färskvattentillgångarna i världen. Att stora ismassor i våra polarområden nu smälter i en allt snabbare takt på grund av klimatkrisen är inget lokalt problem utan är ett fenomen som berör oss alla på jorden.


Ulf Svensson: |2019-10-04| Redan i dag drabbas många samhällen i bergsområden av brist på sötvatten på grund av smältande glaciärer. Men bristen på rent vatten drabbar också alla nedströms vilket är ett problem som bara tilltar dag för dag. Och då talar vi inte om hundratusentals människor utan miljontals. Våra havsområden drabbas likaså hårt av denna utveckling där vi nu ser allvarliga effekter på samhällen som är beroende av livsmedel från haven – oaktat vad havsnivåhöjningen kommer att medföra för utmaningar. Även torka och vattenbrist breder ut sig i världen. Kort sagt; utan rent vatten inget liv, ingen utveckling, ingen framtid!

VA-branschen

En bransch som borde nyktra till i ljuset av dessa nya fakta är VA-branschen. I Sverige är det den bransch som fortfarande inte gjort någon färdplan inom regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige vilket är mycket anmärkningsvärt. Det är också en bransch som kräver att samhället fördubblar investeringarna i system som använder alltmer av våra allt knappare färskvattenresurser – vårt viktigaste livsmedel – till att transportera toalettinnehållet i våra vattenspolande toaletter. 

I denna bortspolning ingår också våra värdefulla växtnäringsresurser som istället borde hamna på åkermarken och göra nytta. Detta resursslöseri hotar på sikt vår matproduktion. Även alla va-abonnenter kan enligt lobbyorganisationen Svenskt Vatten räkna med bubblade va-taxor.

Risk för inblandning av avloppsvatten i dricksvatten

Denna resursdegradering av vårt rena dricksvatten och rena växtnäringsresurs åtföljs av rördragningar som motsvarar fem och ett halvt varv runt jorden. Nu vill va-industri fortsätta att bygga ut systemet, ett system som både läcker in och läcker ut. 

Läckande dricksvattenledningar medför slöseri av livsmedel samt medför risk för att konsumenternas kranvatten förorenas av smittämnen från läckande vatten och avloppsvatten, vars ledningar vanligen ligger i samma schakt som dricksvattenledningarna. 

Inläckage av rent vatten i avloppsledningarna medför även ökade kostnader för hanteringen på reningsverken, som ofta arbetar vid kapacitetsgränsen och ofta släpper ut obehandlat avloppsvatten.

Komplicerad och dyrbar underhållning

Ledningarna kräver enorma ekonomiska resurser att bygga ut och har visat sig komplicerade och dyra att underhålla. Systemet innebär också stora utsläpp av växthusgaser när det kommer till materialanvändning, transporter, grävarbeten, sprängningar, bygget av pumpstationer och reningsverk mm i tillägg till utsläppen vid daglig drift. 

Även det giftiga slammet som produceras i systemet är ett problem som växer för varje dag. Och vad värre är – nu planeras ytterligare större reningsverksanläggningar inklusive avsaltningsverk för att kunna transportera runt alla avloppsfraktioner utan hänsyn till en ansats för vattensnåla lösningar och resurseffektiva system. 

Grön tillväxt, cirkulär ekonomi, klimatsmarta lösningar, resurseffektiva kretslopp, hållbar utveckling och liknande begrepp negligeras helt i VA-industrins nya aktionsplan.

Dubbelfelet

Vi har således en industribransch som "exporterar" orenade och giftiga utsläpp till våra världshav, uppbackade av en industri som vill exportera en teknologi som kräver att vi använder alltmer färskvatten, grundvatten och sötvatten till avlopp som utmanar långsiktig hushållning med knappa resurser.

Det finns systemlösningar

Finns det då ingen vetenskap eller praktik som pekar på alternativa sätt att handskas med sanitetsfrågorna? Faktum är att det finns system sedan länge, både vattenfria och vattensnåla, som i slutna kretsloppssystem utnyttjar både växtnäringen och vattenresurserna på ett både miljömässigt och produktivt sätt. Återföring av t.ex. växtnäring från stad till land borde för länge sedan varit en del av vår vardag men avloppsindustrin driver nu utvecklingen i motsatt riktning.

Helsingborgsinitiativet

Som en kontrast till dubbelfelet står Helsingborgs stads initiativ där man i ett nytt, blandat bostads- och kontorskvarter utvecklat ett system med snålspolande vakuumtoaletter, separata ledningar och återvinning av all näring i toalettinnehållet. Allt bearbetas och som slutprodukt får man en lukt- och giftfri produkt färdig att spridas på åkermarken. Det vill säga en storskalig systemlösning som är resurseffektiv och minimerar växthusgasutsläppen med 50 procent jämfört konventionella va-lösningar. 

Frågan är varför nästan alla våra politiker och beslutsfattare har lämnat walk over i denna ödesfråga? Forskning från meriterade och erfarna forskare har redan påvisat alternativen som bygger på genuina kretsloppslösningar respektive på naturbaserade renings- och infiltrationslösningar som både är billigare och bättre ur klimat- och miljösynpunkt, framförallt för enskilda avlopp men i fallet Helsingborg även i storskaliga tillämpningar. Så frågan återstår att besvara varför ratas alternativa lösningar i en tid när de som bäst behövs?

Behovet av Statens Planverk och helhetsperspektiven

På sextiotalet bildades myndigheten Statens Planverk som gjorde samlade bedömningar av långsiktig hushållning med fysiska resurser som mark, vatten och energi. Fram till 1988, när myndigheten lades ned och övergick i det nya Boverket, gjordes omfattande utredningar och bedömningar av anspråk och konflikter kring fysiska resurser. 

Dessutom utarbetades metoder för helhetsperspektiv i samhällsplaneringen för att lösa konflikter mellan olika behov, anspråk och användningsområden. Boverket fullföljde en del av dessa arbetsinsatser. Detta är något helt annat än det PR-arbete som lobbyorganisationen Svenskt Vatten bedriver. 

Nu anställs en ny PR-konsult i organisationen och det är inte alternativa lösningar eller resurseffektiva kretslopp som ska framhållas. 

Är resurseffektiva kretslopp bara en sagoberättelse i maktens korridorer?

 

RLC