Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Blockgränserna kom överens om att prioritera och åtgärda klimatförändringarna.

Foto: RLC

NATURSKYDDSFÖRENINGEN

Kraftfulla och effektivare

transportsystem

Med rätta regeländringar kan fler transporter antingen effektiviseras bort eller föras över från bil och lastbil till kollektivtrafik, cykel och tåg. Tillsammans med det tidigare förslaget som begränsar industrins utsläpp av växthusgaser har politiker nu förslag som tar ett samlat grepp över två tredjedelar av Sveriges utsläpp.

Petra Holgersson: |2022-05-19| – Äntligen kommer ett förslag som kan leda till effektivare transporter. Att ersätta fossila bränslen med andra drivmedel är bra, men det måste kombineras med ett energieffektivare transportsystem. Transportsektorn står för en tredjedel av utsläppen av växthusgaser idag, ökad effektivitet ser till att vi löser problemen och inte bara flyttar dem till andra områden, säger Johanna Sandahl ordförande för Naturskyddsföreningen.

Klimaträttsutredningen har lämnat sitt slutbetänkande. I betänkandet finns ett förslag som innebär att Trafikverket får ett tydligt uppdrag att arbeta för ett transporteffektivt samhälle. I stället för att förutsätta ständigt ökande vägtrafik i sina prognoser ska myndigheten planera för ett effektivare transportsystem och gynna andra typer av transporter än bil, lastbil och flyg.

Vägprojekt behöver alltid kvala in när planer omprövas vart fjärde år

Idag gäller principen “lagt kort ligger” i Trafikverkets planer. Det innebär att vägar som en gång hamnat i den nationella planen för utbyggnad av infrastruktur ligger kvar där tills ekonomin tillåter att de byggs. I framtiden rekommenderar utredningen att inget projekt ska finnas kvar på gamla meriter utan alltid behöva kvala in när planen omprövas vart fjärde år, vilket Naturskyddsföreningen välkomnar.

Vidare föreslår utredningen att det avsätts mycket mer pengar i så kallade Stadsmiljöavtal för satsningar på gång, cykel och kollektivtrafik.

Tuffare tag  på vad som orsakar stora mängder transporter

Vid en första anblick delar Naturskyddsföreningen utredningens slutsatser om behovet av att underlätta för utbyggnaden av elnätet samt svårigheterna med att införa en ny avvägningsregel i miljöbalken. Naturskyddsföreningen välkomnar också att tuffare och tydligare krav kan ställas på industrier och andra verksamheter som ger upphov till en stor mängd transporter.

För ett år sedan lade Klimaträttsutredningen ett delbetänkande med ett förslag som begränsar industrins utsläpp av växthusgaser, som omfattar ytterligare en tredjedel av Sveriges utsläpp. Naturskyddsföreningen välkomnade förslaget, men var kritisk till att förslaget inte gick att tillämpa på de verksamheter som har ett evigt tillstånd.

Tillstånden för all industri kan omprövas och tidsbegränsas

– Nu hoppas vi att Miljöprövningsutredningens förslag som kommer den 31 maj föreslår att tillstånden för all industri kan omprövas och tidsbegränsas. I så fall kommer industrin bli tvungen att minska sina utsläpp av växthusgaser, säger Johanna Sandahl.

Klimaträttsutredningen var ett resultat av januariöverenskommelsen, där partier över blockgränserna kom överens om att prioritera och åtgärda klimatförändringarna.

– Sverige fortsätter att bygga in sig i ett ineffektivt transportsystem och industrins minskar inte sina utsläpp i tillräcklig omfattning. Kraftiga reformer är nödvändiga. Nu har politikerna ett förslag som tar samlat grepp över två tredjedelar av Sveriges utsläpp, säger Johanna Sandahl.

Klimaträttsutredningen