IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

Krigsmonstret Su 27 är det kinesiska svaret på USA som världens största krigsmakt. Det ser inte bra ut.

FREDSINSTITUTET

Kina och Ryssland

Militärutgifterna ökar

Kinas och Rysslands militärutgifter ökar, medan världen i övrigt har minskat sina ugifter på vapen, enligt SIPRI. Världens totala militärutgifter uppgick 2012 till 1750 miljarder dollar, en minskning med 0,5 % i reella termer sedan 2011, enligt siffror publicerade av Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) idag. Den heltäckande årliga uppdateringen av SIPRI:s databas över militärutgifter finns tillgänglig hos SIPRI.


 Stephanie Blenckner/ SIPRI: |2013-04-15Minskningen, den första sedan 1998, är orsakad av stora budgetnedskärningar i USA och Väst- och Centraleuropa samt i Australien, Japan och Kanada. De betydande nedskärningarna vägdes emellertid till stor del upp av ökade försvarsutgifter i Asien, Latinamerika, Mellanöstern, Nordafrika och Östeuropa.

Kina, det land som hade näst högst utgifter under 2012, ökade sina försvarsutgifter med 7,8 % (11,5 miljarder dollar). Ryssland, ökade sina utgifter med 16 % (12,3 miljarder dollar). De totala militärutgifterna globalt sett är trots minskningen fortfarande högre än toppnoteringen vid slutet av det kalla kriget.

"Vad vi ser kan vara början på en omfördelning av världens militärutgifter från rika västländer till tillväxtregioner. De förra drabbas av åtstramningsåtgärder och nedskärningar av insatserna i Afghanistan vilket leder till minskade försvarsutgifter, medan ekonomisk tillväxt driver upp utgifterna i andra regioner", säger Sam Perlo-Freeman, chef för SIPRI:s program för militärutgifter och vapenproduktion. 

”USA och dess allierade står dock fortfarande för huvuddelen av världens militärutgifter. NATO:s medlemsländer spenderar tillsammans 1000 miljarder dollar”.

USA – krig avslutas, nedskärningar blir märkbara

Under 2012 utgjorde den amerikanska andelen av världens militärutgifter mindre än 40 % för första gången sedan Sovjetunionens sammanbrott. USA:s försvarsutgifter minskade med 6 % i reella termer, till 682 miljarder dollar, vilket betydde att den nedåtgående trend som inleddes under 2011 accelererade under 2012.

Minskningen är till stor del ett resultat av minskade krigskostnader, vilka föll från 159 miljarder dollar under 2011 till 115 miljarder under 2012. Dessa kostnader förutses fortsätta minska under 2013 då endast 87 miljarder dollar är begärda i försvarsbudgeten.

De amerikanska militärutgifterna för 2012 beräknades också bli 15 miljarder dollar lägre än tidigare planerat som ett resultat av nedskärningar vid Försvarsdepartementet på grund av 2011 års budgetkontrollagstiftning (Budget Control Act). Huvuddelen av dessa nedskärningar kommer att träda i kraft under 2013.

En mer omfattande avmattning

Åtstramningspolitiken orsakade också sjunkande försvarsutgifter runt om i Europa under 2012. Sedan den globala finanskrisen 2008 har 18 av 31 länder i EU, eller de europeiska medlemsländerna i NATO, minskat sina militärutgifter med mer än 10 % i reella termer. Även i de delar av världen där utgifterna har ökat är effekter av den ekonomiska krisen fortfarande synliga. En långsammare ekonomisk tillväxt i dessa regioner har lett till långsammare ökningar av militärutgifterna. 

Mellanöstern och Nordafrika var de enda regioner som ökade sin andel av militärutgifterna mellan 2003–2009 och 2009–2012. Den genomsnittliga årliga ökningen av militärutgifter i Asien t ex, har halverats från 7 % per år under perioden 2003–2009, till 3,4 % per år under 2009–2012. Inbromsningen har varit mest dramatisk i Central- och Sydasien där försvarsutgifterna, som ökat med i genomsnitt 8 % per år under perioden 2003–2009, bara ökat med 0,7 % per år sedan 2009 och under 2012 faktiskt sjönk med 1,6 %.

"Alla tecken tyder på att världens militärutgifter kommer att fortsätta sjunka under de närmaste två, tre åren, åtminstone till slutet av 2014 då NATO dragit tillbaka alla sina trupper från Afghanistan", menar Perlo-Freeman. ”Tillväxtregionernas utgifter kommer sannolikt att fortsätta öka, så totalt kommer världens försvarsutgifter troligen att plana ut efter 2014” .

Regional utveckling

» Militärutgifterna i Asien och Oceanien ökade med 3,3 % under 2012. Stora ökningar har gjorts i Indonesien och Vietnam, där spänningarna med Kina föranledde omfattande marina förstärkningar. Indiens försvarsutgifter sjönk med 2,8 %.  

» Militärutgifterna steg kraftigt i hela Nordafrika, med 7,8 % i reella termer, som ett resultat av både en pågående militär modernisering och en oro över terroristgrupper i Sahelregionen. I Afrika söder om Sahara sjönk försvarsutgifterna med 3,2 %.  

» Militärutgifterna i Mellanösternsteg med 8,4 % under 2012. Den procentuellt största ökningen globalt sett under 2012 stod Oman för (51 %). I Saudiarabien ökade utgifterna med 12 %. Försvarsutgifterna i Iran, Qatar, Syrien och Förenade Arabemiraten är inte kända.

» Militärutgifterna i Latinamerika ökade med 4,2 % under 2012. De största ökningarna sågs i Paraguay (43 %) och Venezuela (42 %). Militärens ökade betydelse i kampen mot drogkartellerna drev upp Mexikos utgifter med 9,7 %.

» Militärutgifterna i Östeuropa ökade med 15,3 % under 2012, vilket var den största regionala ökningen. Vid sidan av Ryssland ökade Ukraina sina försvarsutgifter avsevärt, 24 %.

www.sipri.org