Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

.

Jesus från Palestina. Israels apartheid mot palestinier: grym dominans och brott mot mänskligheten.

Foto: NK

AMNESTY INTERNATIONAL

Israels apartheid mot palestinier

Israeliska myndigheter som utövar apartheid mot palestinier måste hållas ansvariga, säger Amnesty International i en ny kritisk rapport. Rapporten kartlägger hur Israel upprätthåller ett system med förtryck och dominans av det palestinska folket. Det gäller både palestinier i Israel och de ockuperade palestinska områdena (OPT), samt palestinska flyktingar i andra länder.

Dusan Djuric: |2022-02-01|  Rapporten “Israel’s Apartheid against Palestinians: Cruel System of Domination and Crime against Humanity” dokumenterar hur Israel upprätthåller ett system som går att likställa med apartheid enligt folkrätten. Inom det här systemet utför Israel storskaliga konfiskeringar av palestinsk mark och egendom, tvångsförflyttningar, utomrättsligt dödande, begränsar rörelsefriheten drastiskt för palestinier och förvägrar dem nationalitet och medborgarskap. Det här är kränkningar som enligt Amnesty International utgör apartheid, som är ett brott mot mänskligheten enligt Romstadgan och Apartheidkonventionen.

Amnesty uppmanar Internationella brottmålsdomstolen (ICC) att inkludera brottet apartheid i sin pågående utredning i de ockuperade palestinska områdena, och vädjar till alla länder att använda universell jurisdiktion för att ställa de ansvariga för apartheid inför rätta.

Palestinier behandlas som en underlägsen folkgrupp

– Vår rapport visar den sanna vidden av Israels apartheidregim. Oavsett om de bor i Gaza, östra Jerusalem, Hebron eller Israel, behandlas palestinier som en underlägsen folkgrupp som systematiskt nekas sina rättigheter. Vår slutsats är att Israels grymma politik, med segregation, fördrivning och exkludering inom alla områden den israeliska staten kontrollerar, tydligt utgör apartheid. Det internationella samfundet är skyldigt att agera, säger Agnès Callamard, Amnesty Internationals generalsekreterare.

– Det finns inget som kan rättfärdiga ett system byggt på ett utdraget, institutionaliserat och rasistiskt förtryck av miljontals människor. Apartheid hör inte hemma i vår värld och länder som väljer att ursäkta Israel kommer att hamna på fel sida av historien. Regeringar som fortsätter att förse Israel med vapen och skydda landet från ansvar i FN stödjer apartheidsystemet, underminerar den internationella rättsordningen och förvärrar det palestinska folkets lidande. Det internationella samfundet måste inse verkligheten bakom Israels apartheid och börja utforska möjligheter till rättvisa.

Slutsatserna i Amnestys rapport bygger på en växande samling arbeten av palestinska, israeliska, och internationella icke-statliga organisationer, som allt oftare beskriver situationen för palestinier i Israel och/eller de ockuperade palestinska områdena som apartheid.

Att identifiera apartheid

Apartheid är ett system som bygger på institutionaliserat förtryck och dominans, utövat av en folkgrupp på en annan. Det är en allvarlig kränkning av de mänskliga rättigheterna och förbjudet enligt folkrätten. Amnestys omfattande research och juridiska analyser, som gjorts tillsammans med utomstående experter, visar att Israel upprätthåller det här systemet gentemot palestinier med hjälp av lagstiftning, policies/regler och handlingar som gör att denna grymma och diskriminerande behandling fortsätter.

I internationell straffrätt definieras brottet apartheid som specifika olagliga handlingar som utförs inom ett system av förtryck och dominans, i syfte att upprätthålla det systemet. Dessa olagliga handlingar beskrivs i Apartheidkonventionen och Romstadgan och inkluderar utomrättsligt dödande, tortyr, tvångsförflyttning och förvägrandet av grundläggande rättigheter och friheter.

Förbjudna handlingar enligt Apartheidkonventionen och Romstadgan

Amnesty har dokumenterat handlingar som är förbjudna enligt Apartheidkonventionen och Romstadgan i samtliga områden som Israel kontrollerar, även om de förekommer mer frekvent och våldsamt i de ockuperade palestinska områdena än i Israel. Israeliska myndigheter vidtar en rad olika åtgärder för att avsiktligt neka palestinier deras grundläggande fri- och rättigheter. Det handlar bland annat om långtgående inskränkningar i rörelsefriheten i de ockuperade palestinska områdena, långvarig och diskriminerande brist på investeringar i palestinska samhällen i Israel, och att palestinska flyktingars rätt att återvända inte respekteras. Rapporten dokumenterar även tvångsförflyttningar, frihetsberövande, tortyr och utomrättsligt dödande, både i Israel och de ockuperade palestinska områdena.

Amnestys granskning visar att dessa handlingar är ett led i en systematisk och utbredd attack på den palestinska befolkningen, och att de utförs i syfte att upprätthålla ett system av förtryck och dominans. Därmed utgör de apartheid, ett brott mot mänskligheten.

Amnesty vädjar till FN:s säkerhetsråd om vapenembargo mot Israel

Dödandet av palestinska demonstranter är en av de tydligaste illustrationerna av hur israeliska myndigheter använder förbjudna medel för att upprätthålla status quo. År 2018 började palestinier i Gaza organisera veckovisa demonstrationer längs gränsen med Israel, och krävde att palestinska flyktingar skulle få rätt att återvända och ett slut på blockaden. Innan protesterna ens hade börjat varnade israeliska företrädare för att palestinier som närmade sig muren skulle skjutas. I slutet av 2019 hade israeliska styrkor dödat 214 civila, varav 46 barn.

I ljuset av det systematiska utomrättsliga dödandet av palestinier som dokumenteras i den här rapporten vädjar Amnesty också till FN:s säkerhetsråd att införa ett omfattande vapenembargo mot Israel. Det bör omfatta alla former av vapen och ammunition liksom utrustning till polis, eftersom tusentals palestinska civila har blivit utomrättsligt dödade av israeliska styrkor. Säkerhetsrådet bör också införa riktade sanktioner, såsom att frysa tillgångarna för israeliska företrädare med inblandning i brottet apartheid.

Palestinier behandlas som ett demografiskt hot

Sedan bildandet 1948 har Israel strävat efter att etablera och upprätthålla en judisk demografisk majoritet, samt att maximera kontrollen över mark och resurser till gagn för judiska israeler. År 1967 utvidgade Israel denna politik till Västbanken och Gazaremsan. Än i dag styrs alla av Israel kontrollerade områden med syftet att gynna judiska israeler på bekostnad av palestinier, samtidigt som palestinska flyktingar fortsätter att exkluderas.

Amnesty ifrågasätter inte Israels strävan att vara ett hem för judar, och ser att judar såväl som palestinier har rätt till självbestämmande. I linje med detta anser Amnesty inte heller att Israels beskrivning av landet som en “judisk stat” i sig antyder en/någon avsikt att förtrycka och dominera. Däremot visar Amnestys rapport att flera israeliska regeringar har betraktat palestinier som ett demografiskt hot och vidtagit åtgärder för att kontrollera och minska deras närvaro och tillgång till mark i Israel och de ockuperade palestinska områdena. Dessa demografiska målsättningar illustreras väl av officiella planer för att öka andelen judiska invånare i områden i Israel och Västbanken, inklusive östra Jerusalem, vilket alltjämt utsätter tusentals palestinier för risk att tvångsförflyttas.

Förtryck utan gränser

1947-49 och 1967 års krig, Israels pågående militärstyre av de ockuperade palestinska områdena och formandet av separata juridiska och administrativa system inom området har lett till att palestinska samhällen har separerats och segregerats från judiska israeler. Palestinier har fragmenterats geografiskt och politiskt och upplever olika nivåer av diskriminering beroende på deras status och var de bor.

Palestinier som är medborgare i Israel åtnjuter ett större mått av rättigheter och friheter än de som lever i de ockuperade palestinska områdena. På samma vis är palestiniernas situation i Gaza annorlunda från dem som lever på Västbanken. Icke desto mindre visar Amnestys rapport att alla palestinier påverkas av samma övergripande system. Israels sätt att behandla palestinier har ett och samma mål i alla områden: att gynna judiska israeler i fördelningen av mark och resurser, och att minimera den palestinska närvaron och tillgången till mark.

Amnesty påvisar att israeliska myndigheter behandlar palestinier som en underlägsen folkgrupp som definieras av sin icke-judiska, arabiska tillhörighet. Denna rasistiska diskriminering är befäst i lagstiftning som påverkar palestinier i hela Israel och de ockuperade palestinska områdena.

Dusan Djuric, Amnesty International Sverige.

Läs hela rapporten!

amnesty.org/en/wp-content/uploads/2022/02