Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Eftersom den globala uppvärmningen gått för långt så har tiden krympt för nödvändiga åtgärder.

 Foto: RLC

KLIMATHOTET

Ett utsläppsneutralt EU

Ingen seglar under radarn

Europaparlamentariker Jytte Guteland (S) har fått det hedrande uppdraget att föra EU till utsläppsneutralitet. Som Europaparlamentets huvudförhandlare – för att göra verkstad av EU:s klimatlag – har hon en av de absolut viktigaste uppgifterna i vår tid.


Ulf Svensson: |2020-04-01| Eftersom Jytte Guteland är en av våra mest erfarna politiker tror jag att hon har en god chans att lyckas. I den artikel hon skrivit på Dala-Demokratens debatt understryks att ingen sektor ska segla under radarn. Detta konstaterande tror jag är mycket viktigt och jag har ett förslag till en djupare analys av en av alla sektorer, nämligen VA-sektorn. Det visar sig att denna sektor varken har gjort en färdplan inom regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige eller undersökt sektorns koldioxidutsläpp.

Inga siffror kring koldioxidutsläppen

Klimatavtrycken är flera och allvarliga; grävning, rördragningar, sprängning, allt materialtillverkning, reningsverk, pumpstationer, slamhantering och så vidare. Och som påpekats ovan finns inga siffror kring koldioxidutsläppen vilket är mycket anmärkningsvärt. Just nu diskuteras en statlig utredning, ”Hållbar slamhantering” där inte minst transporterna av slammet och spridningen på åkermarken bara spär på klimatkrisen. Tyvärr är det inte bara nyttigheter som sprids utan även en mängd oönskade ämnen och föroreningar som påverkar vår mat, vårt livsviktiga vatten och den biologiska mångfalden i döende hav.

Ett annat regeringsinitiativ

Jag vill därför skicka med Jytte Guteland ett annat regeringsinitiativ, nämligen propositionen (Prop. 2019/20:65) "En samlad politik för klimatet" Här understryks att alla relevanta politikerområden ska finnas med i klimatpolitiken.

Frågan är var det "helhetsgrepp" tagit vägen som miljöminister Isabella Lövin framhållit för en progressiv klimatpolitik. Om VA-frågorna står det nämligen inget i klimatpropositionen. Det finns alternativa lösningar inom VA-området som pekar mot klimatstabilisering. Undersök dessa. Annars blir det som vanligt att våra barn och barnbarn som får ta hand om även denna fråga.