IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

2030-agendan kommer att driva privata och offentliga investeringar som omfattar tusentals miljarder US dollar. Det behövs inte bara nya resurser utan det handlar om att använda resurser smartare – att göra andra val jämfört med idag.

Foto: UN

WWF

Hållbar utveckling

Nya globala målen väcker hopp

FN:s 193 medlemsländer har formellt antagit de nya globala målen för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDG:s) i New York. De utgör en gemensam plan för att utrota fattigdomen och skapa en hållbar utveckling för alla. Nu återstår utmaningen att genomföra alla 17 mål och 169 delmål på nationell, regional och global nivå.


Marie von Zeipel: |2015-09-25– Många olika intressenter inklusive civilsamhället har den här gången på ett helt nytt sätt deltagit i processen att ta fram målen. Det gör att vi står bättre rustade än någonsin tidigare att genomföra dem. Nu behöver vi hjälpas åt att följa upp och granska så att de blir verklighet. WWF ser fram emot att göra sin andel i det viktiga arbete som nu inleds, säger Världsnaturfonden WWFs generalsekreterare Håkan Wirtén.

Under flera år har ett intensivt förhandlingsarbete pågått för att formulera de nya globala hållbarhetsmålen och en ny agenda för global utveckling. Målen syftar bland annat till att utrota fattigdom och hunger samt uppnå rättvisare, mer jämställda och jämlikare samhällen och en hållbar utveckling till 2030. WWF ser det som särskilt glädjande att planen utgår från att planetens hälsa, människors välbefinnande och fungerande ekonomier hör ihop. Detta syns i mål för att säkra mat, energi och vatten för alla, skapa hållbar produktion och konsumtion, skydda den biologiska mångfalden och bygga hållbara städer.

FN uppskattar att mänskligheten kommer uppgå till 8,5 miljarder då den nya planen ska vara genomförd 2030. För att den ska lyckas, måste länderna så snart agendan beslutats agera snabbt för att genomföra den. WWF förväntar sig att länderna kommer att vara lika beslutsamma i genomförandet som i framtagandet av målen.

De nya målen tar vid efter de tidigare åtta millenniemålen som löper ut i år. Millenniemålen riktade in sig på förändring i utvecklingsländerna. De nya målen är universella och gäller för alla länder, vilket innebär att olika länder står inför olika utmaningar.

– I Sverige lever vi som om vi hade fyra planeter. Det är uppenbart att vi måste ändra på det om alla människor ska ha utrymme att leva ett gott liv samtidigt som de friska ekosystem som vi är beroende av bibehålls, säger Lovisa Hagberg, senior policyrådgivare på WWF.

2030-agendan kommer att driva privata och offentliga investeringar som omfattar tusentals miljarder US dollar. Det behövs inte bara nya resurser utan det handlar om att använda resurser smartare – att göra andra val jämfört med idag. Planen kommer att hjälpa till att flytta resurser från slösaktiga och skadliga verksamheter, till exempel användning av fossila bränslen, i riktning mot hållbara verksamheter som hjälper ekosystemen och skapar nya försörjningsmöjligheter.

Människor som lever i extrem fattigdom försörjer sig i stor utsträckning på jordbruk, fiske och betesdrift. Men ekosystemen som dessa verksamheter är beroende av är under enormt tryck från klimatförändringar och överexploatering. 2030-agendan kan hjälpa till att vända denna trend genom initiativ för att skydda haven, vattnet och skogarna samtidigt som den stöder hållbara städer och marknader.

WWF rapporterade nyligen om den allvarliga minskningen av biologisk mångfald i världens hav i Living Blue Planet Report, som visade att populationerna av havens fiskar och ryggradsdjur i snitt har halverats sedan 1970-talet. WWF har också i Reviving the Ocean Economy – the Case for Action 2015 visat på hur friska havsekosystem, exempelvis i Östersjön, skulle skapa enorma värden och fler jobb.

– Det är glädjande att de nya målen så tydligt gör kopplingarna mellan friska ekosystem och mänsklig välfärd, bland annat i mål 14 som handlar om just haven, säger Håkan Wirtén.

Det stora stödet för de nya målen och styrkan i dem ökar möjligheterna att nå ett nytt och tillräckligt ambitiöst klimatavtal i Paris i december. Samtidigt ökar ett starkt klimatavtal möjligheterna att nå hållbarhetsmålen eftersom klimatförändringen är ett av de allra största hoten mot människor och naturen.

Living Blue Planet Report

Reviving the Ocean Economy – the Case for Action 2015

RLC