IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Mängden av hotade och utrotade djurarter finner vi över hela världen. Många gör mycket stora insatser för att rädda så mycket som möjligt.

Foto: Corel

MODER JORD

Homo sapiens sapiens

Snart utdöd i vilt tillstånd

Människan tillhör släktet Homo. Vi är en del av familjen homonider och vi tillhör ordningen primater. Kanske ”ordningen primater” är att ta i med tanke på att vår art ställer till en hel del oordning, eller för att tala klarspråk; i vilt tillstånd håller människan i snabb takt på att ödelägga både livets förutsättningar för världens växter och djur, vilket är detsamma som att vi sågar av vår egen gren för en framtid i fred och frihet.


Ulf Svensson |2015-08-16Semestern är en tid där vi har möjligheten att besöka platser och utflyktsmål som inte ingår i de dagliga rutinerna. Vår familj gjorde ett besök på Kolmårdens djurpark och blev ånyo överväldigade av upplevelsen av vilka fantastiska djur som finns på denna himlajord. Det är både upplevelsen av djurens skönhet och beteenden man tar med sig hem men också den kunskap som förmedlas vid olika presentationer runt om i parken. Även mer informella samtal med djurskötare och veterinärer ökar och fördjupar den vetgirighet som väcks i dessa möten. 

En svårsmält kategorisering

Man slås efter ett tag i denna park att våra djur har mycket skilda villkor på de platser som man ursprungligen kommer ifrån. För vissa djurarter har de områden som man lever i av olika skäl blivit allt svårare att överhuvudtaget överleva i. För den kategori som har det värst har fått beteckningen ”Snart utdöd i vilt tillstånd”. I Kolmården finns det några djurarter som enbart överlever tack vare att det finns en rad djurparker världen över som fungerar som reservat, det vill säga skyddade platser utan jakt, fara för förgiftning och andra faror. 

Egentligen behöver vi inte bege oss till platser långt bort i världen för att finna hotade arter utan även i Sverige finns djurarter som är hotade, hatade, jagade och i fara. Vargen är ett exempel men det finns fler hotade arter, även kallade rödlistade, som bara i vårt skogslandskap uppgår till cirka 2000.  

Fjärde planetära gränsen nu överskriden

Förändrad markanvändning är den fjärde planetära gränsen som nu håller på att överskridas. Det är nummer fyra av nio stycken planetära gränser totalt vilket kan jämföras med de svenska miljökvalitetsmålen där vi kommer att missa 14 av 16 mål. En forskare i detta sammanhang som höjt sin röst för att naturförstörelsen fortsätter i snabb takt är professor William F. Laurance, verksam vid James Cook University i Australien. Hans forskning handlar bland annat om människans påverkan på våra skogar via infrastrukturutbyggnad respektive via klimatförändringen. I ett av projekten har man gjort en prognos över den framtida infrastrukturutbyggnaden och kommit fram till att vägar omfattande 600 varv runt jorden kan förväntas byggas till 2050.

Till detta måsta man lägga all stadsbyggnad som förväntas öka med en yta motsvarande en och en halv gång jämfört med all stadsyta som fanns 2010. Eller annorlunda uttryckt; all stadsyta 2010 utgör enbart 40 procent av den stadsyta som förväntas finnas 2030. I dessa beräkningar finns inga prognoser om vad en havshöjning skulle kunna innebära för många städer som ju är lokaliserade vid våra havsområden. Kort sagt; djur, natur, växter och människor kommer att konkurrera om den kvarvarande ytan för jordbruk, boende, kommunikationer, biologisk mångfald, ekosystemtjänster med mera vilket ökar konfliktytorna i världen än mera.  

Pessimism och realism

Det är lätt att bli pessimistisk över människors och djurs framtid på jorden i ovan kort beskrivna text men självfallet finns också möjligheter. Tyvärr utbreder sig dock en känsla av uppgivenhet hos våra politiker. På 60-talet fanns ett antal svenska tunga politiker som arbetade hårt mot kärnvapenupprustningen och hade stor framgång. Men när det kommer till den annalkande klimatkrisen känns det som det saknas tungviktare i politiken, i alla fall den svenska.

Var finns realismen? Kanske är det andra arenor, organisationer, människor och initiativ som måste utvecklas och stärkas. Detta är nog sant men vi måste snabbt ha politiker som vågar mer, som på 60- och 70-talet drevs av en ”djävlar och anamma” drivkraft för att få till stånd en förändring. Det är dags att kliva fram och göra skillnad nu eftersom mer exploatering av den sort vi sett de senaste decennierna knappast leder oss till en bra framtid till alltfler invånare på moder jord.

RLC