Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Människor i rörelse runt om i världen. Sverige är först i världen med att sätta mål för att minska så kallade konsumtionsbaserade utsläpp.

Foto: RLC

NATURSKYDDSFÖRENINGEN

Historiskt klimatmål

Naturskyddsföreningen välkomnar att samtliga riksdagspartier ställer sig bakom överenskommelsen, men varnar för att målen kan bli svåra att nå om inte de politiska partierna aktivt arbetar för att minska utsläppen.

Christopher Engberg Dahl: |2022-04-05| Naturskyddsföreningen kunde presentera Miljömålsberedningen, där alla riksdagspartier ingår, sitt förslag på hur klimatpåverkan ska minska från svenskarnas konsumtion. Sverige är först i världen med att sätta mål för att minska så kallade konsumtionsbaserade utsläpp. Det betyder att de utsläpp som Sverige orsakar utomlands kommer inkluderas i våra klimatmål.

Svenskarnas utsläpp utomlands

– Så mycket som 60 procent av svenskarnas utsläpp sker utomlands. Hittills har dessa utsläpp varit osynliga i den svenska klimatstatistiken. Att de nu kommer inkluderas i Sveriges utsläppsmål är historiskt och något som Naturskyddsföreningen med flera länge har drivit på för att uppnå. Vi välkomnar att samtliga partier till slut kom överens, även om vi helst hade sett ett ännu mer ambitiöst mål, säger Karin Lexén, generalsekreterare Naturskyddsföreningen.

Miljömålsberedningen skulle ha presenterat sina resultat för riksdagen den 31 januari i år, men har fått sitt uppdrag förlängt. Att döma av mediala utspel från ledamöterna under vintern har det varit mycket svårt för partierna att komma överens. Bland annat har det diskuterats om exportens klimatnytta ska kunna kvittas mot de totala konsumtionsutsläppen eller ej.

Konsumtion ska vara nettonoll till 2045

Det som nu föreslås är att klimatpåverkan från konsumtion ska vara nettonoll till 2045. Det är i linje med det nuvarande nationella klimatmålet. Men exakt hur mycket utsläppen ska minska inom ”netto noll” ska bero på hur resten av världen lyckas med omställningen, föreslår Miljömålsberedningen. Om andra länder lever upp till Parisavtalet, måste också Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp minska i rask takt, menar de. Miljömålsberedningen föreslår också att det införs ett separat mål för att klimatnyttan från svensk export ska öka, samt att klimatpåverkan från flyg och sjöfart ska minska.

Sveriges klimatmål sänder en stark signal

- Att målet föreslås ligga i linje med Sveriges nationella klimatmål sänder en stark signal om att arbetet med att minska konsumtionsutsläppen behöver prioriteras av alla kommande regeringar. Det skapar stabilitet och förutsägbarhet, vilket är oerhört viktigt när hela samhället ska ställa om. Samtidigt är det en svaghet att målsättningen föreslås påverkas av andra länders eventuella oförmåga att leva upp till Parisavtalet. Den senaste IPCC-rapporten är glasklar med att varje tiondel över 1,5 grader är livsfarlig för människor och ekosystem på hela jorden, och Sverige måste göra sin del, säger Karin Lexén.

Politikerna behöver införa bättre styrmedel

För att de konsumtionsbaserade utsläppen faktiskt ska minska i praktiken och inte stanna vid enbart mål, behöver politikerna införa bättre styrmedel och våga fatta tuffa beslut.

- Det är nu av hög vikt att svensk politik orkar och vågar hålla kurs i klimatarbetet och styr bort från beroendet av fossila bränslen. Naturskyddsföreningens Sifo-undersökning visar att nio av tio svenskar är positiva till att stoppa importen av olja och gas från Ryssland, men riksdagen har ännu inte fattat något sådant beslut. Det är ett exempel på varför vi känner en oro för att målen stannar vid just mål. Klimatpolitiska rådet har gång på gång visat att de politiska styrmedlen måste förbättras om vi ska minska våra inhemska utsläpp och samma sak kommer naturligtvis gälla de utsläpp som sker utomlands, säger Karin Lexén.

nATURSKYDDSFÖRENINGEN

Grafik Sifo 18 mars.pdf