Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

 

Samarbete i världen behövs. Men inte ett samarbete med att tillintetgöra världen med en oansvarig världshandel.

Foto: Corel

RCEP–UPPGÖRELSEN

Jättelikt frihandelsavtal

Frihandel utan ansvar

Världens största handelsavtal för frihandeln har stipulerats. Handelns regleringar minskas och tullar tas bort helt och hållet. Det har till stor del möjliggjorts av president Trump när han stoppade president Obamas globala miljööverenskommelser.

Paul Lindberg: |2020-11-18| Frihandelns överenskommelser enligt RCEP är den största handelssektor någonsin och som beslutat att med tiden ta bort alla tullrestriktioner mellan medlemsstaternas överenskommelser. Det skulle öka den industriella handeln avsevärt.

Bakom överenskommelsen står Kina, Japan, Sydkorea, Australien och Nya Zeeland tillsammans med ytterligare tio Asiatiska länder. Omfattningen i denna överenskommelse innebär en tredjedel av hela världens samlade ekonomi.

Ekonomin flyttar från väst till öst

Världen är under stora och definitiva förändringar. Så har det oftast varit. Men idag är förändringarna mer omfattande, men med en drivkraft av en ansenligare betydelse. Den globala ekonomin är utan tvekan det mest omfattande samspelat över världsekonomin, politiken och själva livet på planeten.

Frihandeln i Asien har en helt annan innebörd än i Europa och USA. Handelspolitiken är till stor del reglerat av den politiska makten, medan det i västvärlden regleras i en större grad av de finansiella krafterna. Det gemensamma är att långsiktigt öka världshandeln med största möjliga profit. Och det kortsiktiga är det helt oansvariga för den ökade klimatutvecklingen. Detta fenomen i vår tid är minst sagt rena vansinnet. Det om något är handelspolitikens verklighetsflykt.

Globalism på gott och ont

Förenta Nationerna tillsammans med en mängd organisationer i mänsklighetens tjänst är på gott. Världshandelns ekonomi och de industriella framgångarna är tyvärr till en allt för stor omfattning till ondo. Så negativt att planeten står inför en allvarlig kollaps.

Barack Obama var helt medveten om de faktiska förhållandena i världen. Och han tog det allvarliga ansvaret för att försöka stoppa en tipping point. Den frihandeluppgörelse (TPP) som Obama sökte förena med Asien för att bekämpa den globala uppvärmningen avstyrdes helt av Donald Trump. Och USA står idag utanför samarbetsmöjligheterna för klimaträddningen.

Samarbete i världen behövs. Men inte ett samarbete med att tillintetgöra världen med en oansvarig världshandel.