IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Vi är ett med våra systrar och bröder i de olika kyrkofamiljerna redan nu, fast den synliga verkligheten ännu inte är fullkomnad. Vilket stort mysterium …

 

SVENSKA KYRKAN 

Guds rike inom oss

Jesus mitt ibland oss

Åke Bonnier, Skara stifts biskop, höll nedanstående predikan i Uppsala domkyrka den 19 november i samband med kyrkomötet. Predikotext: Luk 17:20-30. Åke Bonnier tar oss med på denna seglats för en inre precisering, som i en tankes sublimering och längtan till mötet med Gud, Guds öga – Vacatio. Och det är gratis, och Guds rike finns överallt och är till  för alla.


  Åke Bonnier: |2014-11-20| Hur ska ‘εντός υμων’ egentligen översättas? Därom tvistar de lärde. Ska det vara ‘mitt ibland er’ eller ‘inom er’? Det handlar om Guds rike och hantering av den grekiska grundtexten och förståelsen av den i just detta sammanhang. Bibelöversättarna är oense. Många vill översätta det med ‘inom er’ d v s att Guds rike är inom oss enligt Jesus, medan andra översätter de grekiska orden med ‘ mitt ibland’ Er d v s att Guds rike är mitt ibland oss. Kanske skulle vi kunna stanna upp vid bägge alternativen fast vår egen Bibeln 2000 bara förespråkar det ena, dvs ‘inom er’.

Om Guds rike är inom oss, vilket det är, så handlar Guds rike om den längtan som finns där, den oro, det sökande efter det som är större än det vi kan se, mäta, väga eller värdera i ekonomiska termer. Guds rike är inom Dig. Så nära är det. Det går inte att avgränsa så att man kan säga att det bara finns på ett visst ställe, i ett visst sammanhang. Det går därför inte att begränsa Gud, att säga att detta med Gud endast har med kyrkan att göra. Det finns ett uttryck som säger: ‘Tro gör man i kyrkan’. Och visst ska det vara så att vi tror och fördjupar vår tro i kyrkans sammanhang. Men trons sammanhang går inte att begränsa till specialbyggda hus av olika slag eller till olika sammankomster. Nej, tron har med allt att göra därför att Guds rike är inom oss – ett rike som handlar om relation, en relation som vill påverka allt. Kristen tro och kristet liv hör alltså till hela samhällsstrukturen.

När Jesus talar om Guds rike som något som är inom oss handlar det inte främst om något som kommer sen. Nej, Guds rike är här och nu – också. Så lyssna till Din inre längtan! Kyrkofadern Augustinus av Hippo som levde på 3-400 talet efter Kristus sa ungefär följande ord: Du, o Gud har skapat mig till Dig och mitt hjärta är oroligt tills dess det finner vila i Dig. Bejaka alltså Din inre längtan efter det som är större, Din egen längtan som ibland kan vara svårdefinierbar men som lockar, som kallar. Det är Gud själv som kallar, Gud själv som vill relation. August Strindberg har uttryckt detta mycket konkret. Han sa: Människan är obotligt religiös. Så bejaka din kallelse, bejaka Din relation med Gud, bejaka och lev den. Jesus själv är Gud som vill Dig, som älskar Dig, som ser Ditt värde. Så räta på ryggen, var stolt över den Du är! Låt ingen trycka ner Dig för Du är Gudsälskade, sedda och upprättade barn. Det kan ingen eller ingenting ta ifrån Dig för Guds rike är inom Dig!

Finns då Guds rike bara inom oss kristna? Har vi s.a.s. patent på gudsrelationen? För är det så måste vi med stor kraft och iver försöka oss på att fördjupa missionsdimensionen i kyrkans uppdrag så att vi försöker omvända så många som möjligt så att de inte går förlorade. Då gäller det att, oavsett alla kyrkomötesbeslut, gå på i ullstrumporna och omvända våra judiska, muslimska, ateistiska, buddistiska, hinduiska mfl bröder och systrar. Då finns inte en sekund att förlora. Men tänk om det inte är så? 

Tänk om vi kristna inte har patent på Gud och Guds rike. Jesus själv var ju inte kristen och hade heller inga planer på att konvertera. Jesus själv är Gud. Jesus själv är också sann Människa och till sina meningskombatanter fariséerna säger han: Guds rike är inom Er. Fariséerna följde inte Jesus. De hade sin väg, sin väg att utlägga Torah och förstå Torah ur olika perspektiv och Jesus diskuterade och debatterade mycket med dem. Men det är till dem han säger: Guds rike är inom Er. Det är ju fantastiskt! Hos hans meningsmotståndare ser Jesus Guds rike. Hos dem som tror, tycker och tänker annorlunda än Du och jag, finns Guds rike. Vår uppgift som kristna är då att leva detta såsom vi förstår det i ljuset av vår Jesusrelation. 

Vi ska följa Jesus. Vi ska vara trogna den vägen. Men Guds rike finns också hos bland andra våra muslimska bröder och systrar och våra judiska bröder och systrar och kanske handlar det om att vi ska leva Guds rike så troget vi kan och tala tydligt i ord och handling om vår mästare och våra muslimska och judiska syskon ska leva så troget som de kan i det som är deras väg. Ju trognare vi alla lever det som är vårt i ljuset av Guds kärlek ju närmre kommer vi Gud och ju närmre kommer vi varandra. För Guds rike är inom er.

Men Guds rike är också mitt ibland oss. Det betyder att Jesus själv är mitt ibland oss. Jesus själv, den korsfäste och uppståndne, den som nu lever och verkar och som gett livet för Dig och mig, är mitt ibland oss. Detta behöver vi fördjupa i våra olika sammanhang. Vi behöver än mer förstå vad det innebär att vara kristen, att det inte är en allmän beteckning av kulturpositiva personer eller ‘normalsvenskar’. Nej, att vara kristen är att söka djupare gemenskap med Jesus och fördjupa förståelsen av Honom. Hur gör man det? Kanske handlar det för det första om att påminna sig om sitt eget dop. Du är döpt och i Ditt dop har Jesus själv bekräftat Ditt värde. Du är, återigen, älskad som den Du är, inte som den andra önskar att Du skulle vara. Men, för det andra, behöver vi genom Bibelns ord och nattvardens sakrament fördjupa vår Jesusrelation så att vi i allt kan ge honom äran – genom allt det vi gör och säger i vårt liv. Vilken utmaning!

När vi firar mässa tar vi emot Jesus själv i brödet och vinets gestalt och vi gör det så att när Jesus blir ett med oss blir vi ett med honom. Vi blir s.a.s. ‘Jesus’ så att vi kan säga till vår medsyster och medbroder: Du är Kristi kropp. Och vårt medsyskon kan säga till Dig eller mig: Du är Kristi kropp. Och tillsammans får vi bygga upp Kristi kropp som är Kyrkan med stort K utan samfundsbindning. Detta gäller oavsett vilken kyrka eller kyrkofamilj vi tillhör. Därför är vi ett med våra systrar och bröder i de olika kyrkofamiljerna redan nu fast den synliga verkligheten ännu inte är fullkomnad. Vilket stort mysterium …

När vi är med och bygger upp Kristi kropp som är Kyrkan med stort K gör vi det inte i rädsla för det okända. Jesus själv är mitt ibland oss och Guds rike är då mitt ibland oss. I ljuset av Jesus behöver vi inte frukta den yttersta dagen. Vi vet så lite om den men Jesus själv påminner oss om att den kan komma plötsligt, oväntat, när vi tror att allt ska fortgå som vanligt. Men vi vet så lite och vi har därför att hålla oss till Honom som är mitt ibland oss. 

Vi kan säga som Lasse Lucidor: Domen fruktar jag väl stort eftersom jag illa gjort, men den trösten jag ej glömmer, att min broder Jesus dömer. I den tillförsikten får vi leva och i ord och handling tala tydligt om Jesus. Vi får i ord och handling visa på vad Han betyder i vår egen konkreta verklighet i kyrka, samhälle och värld och i allt och överallt ge Jesus äran. För Guds rike är inom Er och mitt ibland Er!

Ära vare Fadern och Sonen och den Heliga Anden. Såsom det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen.

Biskop Åke Bonniers predikan är först publicerad på Svenska kyrkans hemsida.

RLC