Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

.

Greenpeace överklagar “Cementalagen” bryter mot grundlagen

Bild: Greenpeace

Greenpeace Sverige

Cementa bryter mot grundlagen

Greenpeace lämnade in en begäran om rättsprövning till högsta förvaltningsdomstolen med ett krav på att domstolen upphäver regeringens beslut om att ge Cementa fortsatt brytningstillstånd. Greenpeace menar att den så kallade “cementalagen” bryter mot grundlagen på fyra punkter.

Ludvig Tillman: |2022-02-16– Cementalagen är fyra i rad i grundlagsbrott. Genom hanteringen har regeringen lyckats bryta mot förbudet mot ministerstyre, domstolarnas självständighet, kravet på sakliga och opartiska beslutsunderlag samt kraven på att inhämta nödvändig information för beslut. Därför överklagar Greenpeace ärendet till högsta förvaltningsdomstolen, säger Carl Schlyter, kampanjledare på Greenpeace.

Nej till speciallag för Cementa

Efter hantering i fler instanser avslog Mark- och miljööverdomstolen Cementas ansökan om fortsatt kalkbrytning i Slite på Gotland. Anledningen till avslaget var att Cementas miljökonsekvensbeskrivning var så pass undermålig att domstolen inte ansåg att den kunde ligga till grund för beslut. Vilket också påpekats av ansvariga expertmyndigheter. Regeringen valde då att på kort tid utforma en lag med syfte att ge Cementa fortsatt brytningstillstånd, trots att Mark- och miljööverdomstolen, som är den högsta instansen för att pröva ärenden enligt miljöbalken, sagt nej. Regeringens delvis inkompletta beslutsunderlag, presenterades den 30 augusti 2021 med endast fyra dagars remisstid.

Lag specialdesignades endast för att kunna gälla i ett fall

– Regeringen har gett myndigheter, experter, civilsamhälle, riksdag och lagråd för lite tid att för att kunna ta fram och granska oberoende fakta. Dessutom specialdesignades en lag för att endast kunna gälla i ett fall, i syfte att köra över domstolens beslut i ärendet. Det strider mot grundlagens krav på domstolars oberoende samt “generalitetsprincipen” d v s att lagar ska gälla lika för alla. Demokratin sattes därmed på undantag. Regeringens agerande kring Cementa riskerar att försvaga miljöbalkens ställning och öppnar dörrar för att företag kommer söka undantag från lagen istället för att följa den, säger Carl Schlyter.

Påstådda effekter av cementbrist

En av de saker Greenpeace lyfter i sitt överklagande med hänvisning till grundlagens krav på opartiska och sakliga beslutsunderlag är de påstådda effekter av cementbrist som enligt industri- och regeringsföreträdare riskerade att hota hundratusentals jobb. Beslutsunderlagen saknar dock trovärdiga analyser som stödjer påståendena och Cementa har senare sagt att man har möjligheter att hämta råvara från andra platser i närområdet.

– Regeringen gav en bild av att Sverige skulle stanna om Cementa inte fick sitt tillstånd, men underlagen saknade korrekta analyser av alternativa bindemedel till cement, import och alternativ råvaruförsörjning till Slite. Hotet om cementbrist var gravt överdrivet och varken, internationella branschorganisationer, konkurrenter eller marknadsanalytiker tillfrågades om läget på cementmarknaden, säger Carl Schlyter.

Utöver Greenpeace så har också Urbergsgruppen och Naturskyddsföreningen överklagat cementalagen till högsta förvaltningsdomstolen.

greenpeace