IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Överhuvudtaget finns det mycket inom skattelagstiftningen som är tveksamt ur ett fördelningsperspektiv. 

Foto: RLC

GEMENSAMHET

Den starkares rätt

Fuskåkarna och moralen

I Stockholm laddar för närvarande SL upp för att ta fast alla fuskåkare. Självfallet är det inte OK att åka utan att betala sin biljett även om det finns ömmande fall. Men det finns betydligt fler fuskåkare i det svenska samhället som inte jagas och som tvärtom ses som samhällsbärarna detta trots att man smiter undan med skatt. På Skatteverkets hemsida finns texter att läsa om ”Självrättelse av oredovisade tillgångar i utlandet” samt ”Självrättelser av utlandsinkomster 2014”


  Ulf Svensson: |2015-03-26Summa summarum handlar det om stora belopp som dras bort från våra gemensamma kassor för att klara vård, omsorg, skola och försvar. Med dessa medel i våra offentliga kassor skulle vi inte ha någon större kris i samhället.      

Jag brukar tänka på skatter när jag läser om Grekland. Skribenter brukar ondgöra sig över det grekiska skatteväsendets bristande effektivitet gällande uppbördsarbetet – där korruption och nepotism sägs härja – parallellt med att medborgare och företag i Sverige gör allt för att runda just våra skattelagar. Man kan undra vad som är den stora skillnaden? I Sverige använder rika människor skattejurister och finansiella rådgivare för att tänja på gränserna till den milda grad att gränserna ofta överskrids med råge. 

Skatteplanering med externa lån vid företagsköp ses till och med som ett hot mot den svenska skattebasen av Skatteverket som nyligen redovisats i en rapport till den svenska regeringen. 

Överhuvudtaget finns det mycket inom skattelagstiftningen som är tveksamt ur ett fördelningsperspektiv. Exempelvis har avdragsrätten för räntor en omfördelande effekt i det svenska samhället eftersom det tillfaller dem som har råd att ta lån. Logiskt men totalt rör det sig om cirka 30 miljarder kronor där 85 procent tillfaller den hälft som tjänar mest i samhället. Kanske är det dags att successivt ta bort dessa avdrag vilket också skulle minska prisstegringar på framförallt bostäder i våra storstäder.  

Moral

För de som har ett kapital är det mycket lönsamt att leva i det svenska samhället. Det som irriterar mig är att de är dessa individer som klagar på skatterna, kämpar med näbbar och klor för att reglerna ska bli än mera liberala, tycker att det är samhället som ska investera i än det ena (Förbifarten) än det andra (höghastighetståg). Vad gäller det sistnämnda tycker jag följande; skulle kunna vara bra men frågan är vilka som skall åka (folk i allmänhet betalar skatt men vem har råd att lösa biljett?), är stora investeringar som tränger ut andra (järnvägar mellan allt större städer dränerar investeringsmedel för järnvägsutveckling i övriga landet), tar mycket lång tid innan man uppnår reella miljövinster som tre invändningar.

Ett annat problemkomplex är i detta sammanhang bostadspolitiken, eller snarare bristen på densamma. Rika får avdragsrätt i eget ägda bostäder medan andra betalar allt högre hyror. I miljonprogrammets bostadsområden, som nu bokstavligen och bildligt faller samman, ska upprustning ske till priset av chockhöjningar av hyrorna. Det vill säga de som bott och regelmässigt betalat sina hyror får svårt att bo kvar överhuvudtaget. Många kommuner säljer ut illa skötta bostadsbestånd där de boende drabbas och social oro tilltar. I detta sammanhang skulle det vara intressant att se vilka sambanden är mellan bostadspolitiken, hälsoläget och framtidstron i exempelvis Göteborg, som nu börjar byta skepnad från välmående samhälle till eländigt enhälle.

Tentativ slutsats

Vårt samhälle – samma hälle (eldstad) som metafor för det gemensamma – är inte längre på väg mot minskade klyftor, frigörande social utveckling, ökad jämställdhet och jämlikhet. Nej, tendenserna är ökade klyftor, ökad ekonomisk belastning på svaga grupper och den starkes ”rättigheter”. Det finns positiva tendenser i regeringspolitiken men frågan är hur långt det räcker. Det är ju fuskåkarna som sätter agendan!

RLC