IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

1914–2014. KG Hammar Ärkebiskop em. Krig leder aldrig till fred. Fred är vägen till fred! Och den enda möjligheten till fred. Medlen till fred är fullkomligare demokrati och öppenhet.

Foto: RLC

FOLK OCH FRED

Gränsen till fredsutbrott

Från militären till fredsbygget

År 2014 har 200 år gått utan att Sverige deltagit i väpnade konflikter i närområdet. Det är också det år då Försvarsberedningen lägger förslag som gäller våra möjligheter till fred och säkerhet under kommande 4–5 år. ”Ett enskilt militärt väpnat angrepp direkt riktat mot Sverige är osannolikt under överskådlig tid” skriver Försvarsberedningen i sin säkerhetspolitiska rapport, Fred i en globaliserad värld (2013). Sverige har nu ett rådrum.


  Björn Cedersjö: |2014-02-20| Det finns i dag en växande politisk uppslutning för förebyggande och fredsbyggande bland civila samhällets organisationer och enskilda medborgare men också hos företrädare för stater och mellanstatliga aktörer. FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon skrev 2012: ”Världen är överbeväpnad och freden är underfinansierad”. Sveriges Riksdag uttryckte 2001 en viljeinriktning: ”Den roll Sverige kan och bör ta på sig, tillsammans med andra likasinnade, är att vara konstruktivt pådrivande för att ett konfliktförebyggande perspektiv successivt skall genomsyra politiken” (2000/01 UU4).

Fred, säkerhet, försvar – tyngdpunktsförskjutning i svensk politik, är en rapport av Anders Mellbourn, tidigare direktör för Utrikespolitiska Institutet och chefredaktör för Dagens Nyheter och Lars Ingelstam, tidigare chef för Sekretariatet för framtidsstudier och professor i Teknik och social förändring vid Linköpings universitet. Rapporten har skrivits på uppdrag av Partnerskap 2014.

Författarna går igenom de säkerhetspolitiska förändringarna från 1990-talet och framåt och det svenska försvarets utveckling under samma tid. I avsnittet ALTERNATIV diskuterar de metoder och mekanismer som utvecklats under de senaste decennierna och ger exempel på hur konflikter förhindrats att eskalera till vapenanvändning och krig.

Författarna sammanfattar: ”Det är för oss uppenbart att en tyngdpunktsförskjutning i riktning mot förebyggande av väpnad konflikt och fredsbyggande ligger i Sveriges långsiktiga intresse och bör inledas så snart som möjligt”.

Dessutom finns nu en komplettering till huvudrapporten, Prislappar för fred och säkerhet, som konkretiserar hur en förstärkt ekonomisk satsning på olika former av civilt fredsarbete skulle kunna fördelas. Båda rapporterna – liksom tre mindre rapporter – har skrivits på uppdrag av Partnerskap 2014 som fått stöd för sitt arbete från Folke Bernadotteakademin.

Avsikten är att diskutera möjligheter och hinder för att börja en kraftfull förskjutning till arbete för en långsiktig och hållbar fred – i en globaliserad värld.

www.fredsagenda2014.se

Fredsagenda 2014

Om behovet av tyngdpunktsförskjutning från militär krishantering till fredsbyggande.

På uppdrag av Partnerskap 2014 – ett nätverk med ett femtontal svenska organisationer – och i samarbete med ABF inbjöd Sveriges kristna råd till en lansering av två rapporter, Fred, säkerhet, försvar – tyngdpunktsförskjutning i svensk politik och Prislappar för fred och säkerhet.

Moderator: Ulrika Knutson, författare och journalist

LARS INGELSTAM

ANDERS MELLBOURN

Åsa Romson, språkrör (mp)

Åsa Lindestam, ledamot i försvarsutskottet och i OSSE-delegationen (s)

Ulrik Nilsson, arbetande suppleant i utrikesutskottet (m).

HANS BLIX, tidigare utrikesminister.

Björn Cedersjö är Direktor på Sveriges kristna råd, SKR

Seminariet hölls i en upprymd stämning, med en god vilja och en samstämd mening om behovet av en tyngdpunktsförskjutning från det militära till det fredsskapande.