IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Initiativtagarna bakom Fredsteknik är Hans Wallin, Lars Ingelstam, Stig Johansson och Fredrik Johnsson.  Ett fredsarbete som tar plats i ett utvecklat, integrerat totalförsvar har framtiden för sig. 

Foto: Försvaret.

FN UPPDRAG I NOBELS ANDA

Fredsindustri

En del av lösningen

I Eksjö träffades i början av september i år ett antal representanter för olika delar av samhället – företag, industri, militär, forskare, entreprenörer – på konferensen National peace technology seminar, Målet med kraftsamlingen var att stärka arbetet kring fredsteknik. Fredsteknik är tekniken som främjar ökad säkerhet i samhällen med konflikter genom att till exempel förhindra att ammunitionsförråd plundras, att handelsvapen sprids okontrollerat eller att satsa på minröjning.


  Ulf Svensson: |2015-09-29Även i Sverige finns problem med dumpad ammunition som i vissa lägen skulle kunna utgöra ett hot mot den inre säkerheten men även utgöra hot för miljön. Tidigare var det inte helt ovanligt att militära förråd utsattes för inbrott med följd att kraftfulla vapen spreds bland kriminella kretsar. Via arbetet på SWEDEC (som är totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum), som tillsammans med Sektionen för detonik och förbränning var arrangörer, görs nu en kraftsamling för fredsteknik som ska leda till att Sverige kan etablera en ny fredsindustri. Att paketera denna är en av utmaningarna.

Självfallet är alla på konferensen medvetna om att vi är den elfte största exportören av vapen i världen men att detta också förpliktigar. Vi vet också till exempel att de vapen och materiel som exporteras från Sverige inte alltid hamnar där vi tror är mottagaren, kunden, enligt Hans Wallin, FN Saferguard.

Sprängkraft

När konflikter pågår är mer vapenleveranser inte alltid den bästa medicinen för att stävja en konflikt eller ett krig, även om det finns undantag. Genom vår historia finns stor kunskap inom sprängämnesområdet vilken nu kan användas i en helt ny kontext där fred och rättvisa utgör ett rättesnöre. Exempelvis handlar ett av de sjutton nya globala målen som FN nyligen antog just om; ”Peace and justice, Strong institutions”.

Målsättningar är bra men måste byggas under med institutioner som aktivt och kraftfullt verkar för att fred och rättvisa verkligen kan uppnås. Man kan kanske se att den förening som nu bildas utifrån konferensen i Eksjö blir en viktig pusselbit till att vi i Sverige går från ord till handling. Men det är viktigt att det inte stannar vid att vi enbart skeppar prylar till konfliktområden utan också kunskaper och erfarenheter som vi samlat på oss i Sverige. Exempelvis har Swedec:s arbete i Moldavien, med bristfälliga vapenförråd, fått många internationella aktörer att uppmärksamma den specialistkompetens som finns hos organisationen.

Ökad bredd, ökad styrka

Jag tror att detta föredömliga initiativ har framtiden för sig om man lyckas bredda arbetet. Exempelvis har det arbete som Lars Ingelstam med flera genomfört där fredsarbete tar plats i ett utvecklat, integrerat totalförsvar har framtiden för sig. Helhetslösningar var också något som efterfrågades på konferensen och får dessa ökad bredd tror jag också att styrkan ökar i detta initiativ.

RLC