IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Leka krig, och sedan dö ...

Foto: VG/NO

SIPRI

Framtida fredsoperationer 

Hanteringen av förväntningar

Framgång för framtida fredsoperationer beror på hanteringen av förväntningar, fördelade resurser och länders balanserade bidrag. En ny rapport från Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (Sipri) identifierar och klargör förväntningar, riktade resurser och rättvis fördelning som viktigaste förutsättningarna för framgångsrika framtida fredsoperationer.


  Stephanie Blenckner: |2015-02-18| SIPRI-Rapporten, lanserades i FN-högkvartet i New York City, med syftet att bidra till en större översyn av FN:s fredsoperationer.

Rapporten innehåller en del av SIPRI:s nya geopolitiska fredsoperationer som aldrig tidigare betraktat regionala perspektiv kring diskussionen om de framtida fredsoperationerna. Rapporten informerar om en serie möten med regionala diskussioner och dussintals intervjuer med regionala aktörer. Rapporten beskriver undersökningar om de regionala perspektiven på säkerhetsfrågor och konfliktförvaltningsstrategier. Det rör frågor som motiv, finansiering och kapacitet och FN:s löpande fredsoperationer.

I en tid då karaktären av konflikter verkar vara föränderliga och effektbalansen mellan nya och otraditionella befogenheter förskjuts, tar rapporten upp erfarenheter av tidigare förändringar i den globala säkerhetslandskapet och deras konsekvenser för de framtida fredsoperationerna.

NATIONERNAS STÖD FÖR fredsoperationer varierar avsevärt

Flera länder uttrycker olika motiv för att stödja fredsoperationer. SIPRI-rapporten visar en hög grad av samförstånd mellan olika länder om behovet av sådana fredsinsatser. Och det är de internationella och regionala behoven som ligger till grund för dem alla. Det finns dock en viss oenighet på hur dessa behov bör behandlas, särskilt när det gäller användning av våld och frågan om suveränitet.

I rapporten framgår också att nya insatser av nya befogenheter och de större truppbidragande länderna kan komma att vilja utöva större inflytande över fredsoperationer. Därför motiveras en önskan om att förbättra resultaten av verksamheten och hålla trupper i beredskap, istället för att rubba maktbalansen inom internationella institutioner, eller att utnyttjas av nationella eller politiska intressen. Framtida fredsoperationer kan förbättras i betydelse. I rapporten görs en rad rekommendationer som är mycket relevanta för FN:s bredare översyn av sina egna fredsoperationer.

Hantera förväntningar ÄR FN:s uppdrag och mandat

Fredsbevarande uppdrag kan inte söka ta upp alla aspekter av en konflikt. Mandatets uppdrag måste vara tydligt på de utmaningar som är auktoriserade, liksom de specifika begränsningar fredsoperationerna kan ha.

Anpassa fredsoperationernas medel med syftena

Uppdragets kapacitet och resurser måste anpassas med mandatet. Om resurser och kapacitet inte kan stödja ett uppdrag, behöver mandatet skalas ned så att målen kan uppnås. Resurser måste vara tillräckliga för att fysiskt skydda fredsbevarare, och att ge dem möjligheten att skydda civila, när mandatet så kräver.

Korrigera obalanser i resurser och kapacitet

Vissa medlemsstater stöder fredsoperationer nästan uteslutande genom tillhandahållande av trupper, medan andra gör det främst genom ekonomiska bidrag. Denna tudelning skapar spänningar mellan de två grupperna. För att upprätthålla solidaritet och förståelse i fredsoperationerna bör FN:s medlemsstater bidra med både trupper och resurser och ha lika mycket att säga i dem.

FN:s framtida roll för fredsoperationer

FN ses fortfarande av de flesta som den internationella auktoritet för fredsinsatser och konflikthantering. Det finns en ökande konvergens av synpunkter från nya och etablerade kompetenser, med vikten av att finna pragmatiska lösningar på nya säkerhetsproblem och med skiftande maktdynamik.

Trots utplaceringen av fredsoperationer, så har regionala organisationer med mindre väl rustade kapacitet svårare att göra det på ett effektivt sätt. Och ibland saknas opartiskhet. Utöver de potentiella konkurrerande intressena i internationella organisationer, så utgör ett misslyckande en allvarlig utmaning för samordningen mellan organisationer när flera institutioner är närvarande i en enda konfliktområde.

"Minskad solidaritet mellan FN:s medlemsstater, och en brist på åtgärder från deras sida, skulle få allvarliga effekter på förmågan av FN och andra multilaterala organisationer att hantera konflikter genom framtida verksamhet". Det säger SIPRI Specialforskare Jair van der Lijn, medförfattare till rapporten.

Vid FN-högkvarteret deltog vid evenemanget Edmond Mulet, FN:s biträdande generalsekreterare; Youssef Mahmoud, överinspektör vid International Peace Institute; Janne Taalas, Finlands biträdande ständige representant vid till FN; Michèle Auga, verkställande direktör för Friedrich-Ebert-Stiftung:s kontor i New York; Jair van der Lijn Specialforskare SIPRI.

SIPRI RAPPORTEN:

  

 

RLC