Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

100 samhällsvetenskapliga och humanistiska prioriterade forskningsfrågor för förnybar energi i Horizon Europe (energy-shifts.eu) publicerade i november 2020.

Foto: SEI

SEI

Förnybar energi i Europa

Beyond technology: Forskningsagendan för samhällsvetenskaplig och humanistisk Forskning om förnybar energi i Europa. Resultatet blev en uppsättning av 100 prioriterade frågor för framtida forskning inom SSH-stipendier om förnybara energikällor.

Måns Nilsson: |2022-03-09| För att starta den framtida forskningsagendan för samhällsvetenskap och humaniora (SSH) inom forskning om förnybara energikällor, använde författarna en serie djupintervjuer, deliberativa fokusgruppsworkshops och en systematisk horisontavsökningsprocess. De utnyttjade expertkunskapen hos 85 forskare från fältet med olika disciplinära bakgrunder och expertis. Resultatet blev en uppsättning av 100 prioriterade frågor för framtida forskning inom SSH-stipendier om förnybara energikällor

Förnybar energi

Dessa frågor aggregerades i fyra huvudriktningar: (i) djupa transformationer och kopplingar till det bredare ekonomiska systemet (dvs radikala sätt att (om)arrangera sociotekniska, politiska och ekonomiska relationer), (ii) kulturell och geografisk mångfald (dvs. kontextuella) kulturella, historiska, politiska och socioekonomiska faktorer som påverkar medborgarnas stöd för energiomvandlingar), (iii) komplexisera energistyrning (dvs. förstå energisystem ur ett systemdynamikperspektiv) och (iv) skifta från instrumentell acceptans till värdebaserade mål (dvs. offentligt stöd för energiomställningar som ett normativt begrepp kopplat till förtroendeskapande och medborgarengagemang).

Förståelsen av SSH-forskning om förnybara energikällor

Även om denna agenda inte är avsedd att vara – och inte kan vara – uttömmande eller exklusiv, hävdar författarna att den främjar förståelsen av SSH-forskning om förnybara energikällor och kan ha ett viktigt värde i prioriteringen av SSH-teman som behövs för att berika dialoger mellan beslutsfattare, finansierande institutioner och forskare. SSH-stipendium bör inte behandlas som ett instrument för annan forskning om förnybar energi utan som inneboende och av samma hierarkiska betydelse.

För frågorna, se 100 samhällsvetenskapliga och humanistiska prioriterade forskningsfrågor för förnybar energi i Horizon Europe (energy-shifts.eu) publicerade i november 2020.

Måns Nilsson, Verkställande direktör, SEIs högkvarter

www.sei-international.org