Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Arbete och glädje. Ansvar för mänskliga rättigheter och miljön.

Statens museum  för konst / Köpenhamn

SWEDWATCH

Företag påverkar

Mänskliga rättigheter

Företag är en del av det bredare samhället, och när mänskliga rättigheter påverkas negativt, är det ofta flera faktorer involverade. Sedan 2011 har det varit tydligare vägledning om var företagens ansvar börjar och slutar.


Jenny Haraldsson Molin: |2020-05-22| 2011 antogs FN: s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter (UNGP). Dessa principer gäller över hela världen, och även svenska och svenska företag måste följa dem. De ger tydlighet när det gäller företagens och regeringarnas ansvar att respektera och skydda mänskliga rättigheter och att hantera eventuella missbruk som har inträffat.

De säger också att företag har ett ansvar att respektera mänskliga rättigheter i alla aspekter av sin verksamhet. Åtminstone inkluderar detta ILO: s kärnkonventioner och den universella deklarationen om mänskliga rättigheter. Ansvaret finns oavsett om en regering är kapabel att skydda dessa mänskliga rättigheter eller inte. Principerna ger en miniminivå för vad vi kan förvänta oss att företag ska följa.

Mänskliga rättigheter due diligence

Mänskliga rättigheter due diligence är ett nyckelbegrepp i UNGP. Det är den process som företagen bör ha på plats för att analysera om det kan ha en negativ inverkan på mänskliga rättigheter till följd av sin verksamhet och en plan för hur man kan mildra sådana risker.

Åtgärderna bör fokusera på områden där de mänskliga rättigheterna är störst. Med andra ord är det inte företagets möjligheter att påverka eller dess egna intressen som borde avgöra vilka åtgärder som prioriteras.

Företagens länkar till övergrepp

Enligt riktlinjerna kan företag involveras i kränkningar av mänskliga rättigheter på tre sätt:

Genom att orsaka negativ påverkan genom sina egna aktiviteter; Genom att bidra till negativ påverkan genom sina egna aktiviteter eller deras affärsrelationer; Genom att deras affärsrelationer är direkt kopplade till missbruk eller negativ påverkan.

Ett företags ansvar kan variera beroende på hur stark en koppling det har till missbruk.

En global standard

Sedan de antogs har UNGP integrerats i andra internationella standarder för företagens ansvar, inklusive OECD: s riktlinjer för multinationella företag, IFC-riktlinjer och EU: s CSR-strategi. UNGP: erna har därför blivit en global standard.

Nationella handlingsplaner: EU-kommissionen har gett alla EU: s medlemsländer att utarbeta en nationell handlingsplan (NAP) som beskriver hur de avser att genomföra UNGP. Sveriges NAP antogs 2015.

 

Det här är Swedwatch

 

 Ansvar för mänskliga rättigheter och miljön

Swedwatch är en oberoende ideell forskningsorganisation. Vi undersöker i vilken utsträckning företag, investerare och myndigheter tar ansvar för mänskliga rättigheter och miljön.

Vi fokuserar på länder där det finns en hög risk för missbruk och vi ger en röst till de drabbade. Målet är att minska orättvisa och arbeta för att få en positiv utveckling.

Våra resultat

Sedan starten 2003 har Swedwatch's arbetat för att skapa positiva förändringar för människor som drabbats negativt av företagets verksamhet. Vårt mål är att företag, investerare och stater fattar hållbara beslut som sätter rättighetsinnehavarna i centrum.

Swedwatch har lyfts fram risker för mänskliga rättigheter och miljöfrågor i över 90 undersökningsrapporter som täcker många olika sektorer - från utvinningsmedel och jordbruk till energi, textilier, mat och turism. Vi arbetar för att sätta företagens ansvar högre på dagordningen, att driva för förändringar och för att stödja de drabbade med verktyg för att hålla affärer ansvariga. Swedwatch underlättar kapacitetsutveckling och ökar medvetenheten, vilket har resulterat i större inflytande för arbetare, lokala samhällen och civilsamhällets organisationer i Afrika, Asien och Latinamerika.

Förändring på flera nivåer

För att vårt arbete ska vara så effektivt som möjligt övervakar vi och utvärderar våra resultat regelbundet. Vår ambition är att bidra till positiv förändring mellan intressenter i form av större respekt för miljön och mänskliga rättigheter. Vi har åtagit oss att stödja målen för hållbar utveckling och ta en integrerad strategi för mänskliga rättigheter och miljömässig hållbarhet, och erkänner dem som beroende av varandra.

Vårt arbete skapar positiv förändring i områden där det finns ett brådskande behov: från ansträngningar för att få slut på fattigdom, främja anständigt arbete och inkluderande ekonomisk tillväxt, till rent vatten och sanitet och bekämpa klimatförändringar.

Vi strävar efter att:

skapa riktlinjer och processer inom företag, investerare och myndigheter; och säkerställa respekten för de mänskliga rättigheterna och miljön; identifiera luckor i lagar och förordningar rörande företag, mänskliga rättigheter och miljö och ge rekommendationer till företag och statliga aktörer; öka samarbetet mellan och över alla intressentgrupper på nationell och internationell nivå; främja nya verktyg för krävande ansvarsskyldighet och ökad kunskap om rättigheter bland de som påverkas av företagens verksamhet.