Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Om ett deltagande eller bildandebrott är grovt, ska straffet enligt förslaget vara fängelse lägst sex månader och högst fyra år.

Foto: RLC

SOCIALHUMANISM

Förbud mot organiserad rasism

Förbud mot deltagande i rasistiska organisationer handlar om ett lagförslag för att kriminalisera rasistiska organisationer. Det kan vara den rätta vägen för att bekämpa rasismen. Det är med lag som demokrati måste byggas!

Paul Lindberg: |2021-09-07| Förslaget om ett förbud mot rasistiska organisationer har framlagt en sammanfattning av en juridisk kommitté på uppdrag av regeringen. Deltagare i rasistiska sammanslutningar görs straffbart med en ny straffrättslig lagstiftning. Det kan även gälla organisering för möjligheterna till rasism som stoppas med den nya lagstiftningen.

Den nuvarande grundlagsstadgade föreningsfriheten innebär en frihet för var och en att sluta sig samman med andra för allmänna eller enskilda syften. Den får nu i aktuellt avseende, med den nya lagen, begränsas endast när det gäller sammanslutningar vilkas verksamhet innebär förföljelse av en folkgrupp på grund av etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande (begränsningsstadgandet i 2 kap. 24 § andra stycket regeringsformen).

Förbud mot rasistiska organisationer

Lagförbud mot rasistiska organiseringar innebär att det omfattar organisationer som föreskrivs i den nya begränsningsstadgan. Den juridiska kommitténs betänkande har det framkommit att det finns klara indikationer på den organiserade rasistiska förföljelsen och brottsligheten som har ökat i omfattning. Denna situation skapar ångest och oro i samhället och kan i förlängningen leda till splittring och djupa motsättningar, enligt den juridiska kommittén.

Samhällsutvecklingen har nu blivit sådan att skälen för ett förbud med tillräcklig styrka överväger skälen emot ett förbud. Det finns anledning att tro att ett förbud skulle motverka att rasistiska organisationer får ytterligare fäste i samhället och därmed stävja en farlig utveckling. Det är nu nödvändigt att begränsa föreningsfriheten och införa ett förbud mot rasistiska organisationer.

Ny straffrättslig lagstiftning

Enligt den juridiska kommitténs mening bör förbudet mot rasistiska organisationer införas genom ny straffrättslig lagstiftning. Det finns ett påtagligt behov av och utrymme för att kriminalisera ytterligare gärningar som tar sikte på den som deltar i, bildar eller lämnar vissa former av stöd åt en rasistisk organisation. I betänkandet föreslår kommittén att det i 16 kap. brottsbalken införs två nya brott, som ges beteckningarna organiserad rasism och stöd åt organiserad rasism.

Vidare föreslås en särskild straffskala för grova fall av organiserad rasism. Straffbestämmelsen om organiserad rasism ska enligt förslaget omfatta den som deltar i en rasistisk organisations verksamhet på ett sätt som är ägnat att främja, stärka eller understödja organisationen, liksom den som bildar vad som ska vara en sådan organisation.

Organiserad rasism

Straffbestämmelsen om stöd åt organiserad rasism ska omfatta den som, i annat fall, för organisationen tar befattning med vapen eller ammunition eller till organisationen lämnar ekonomiskt bidrag, upplåter lokal eller mark eller lämnar annat liknande stöd, om gärningen är ägnad att främja, stärka eller understödja organisationen. Med en rasistisk organisation avses enligt förslaget en sammanslutning av personer som genom brottslighet förföljer en folkgrupp på grund av etniskt ursprung, hudfärg eller ras.

Enbart de åsikter som kommer till uttryck i sammanslutningen är alltså inte tillräckliga. Sammanslutningens verksamhet i sig måste innebära förföljelse och det måste röra sig om en förföljelse genom kriminalitet, t.ex. organiserad skadegörelse, misshandel eller hets mot folkgrupp.

Straffet för organiserad rasism föreslås vara fängelse

Straffet för organiserad rasism och stöd åt organiserad rasism föreslås vara fängelse i högst två år. För att kriminaliseringen inte ska träffa mer oväsentliga gärningar ska enligt förslaget införas ett undantag för ringa fall, som avser situationer där deltagandet, bildandet eller stödet varit obetydligt eller då gärningen med hänsyn till övriga omständigheter är att anse som ringa. SOU 2021:27 Sammanfattning 11

Om ett deltagande- eller bildandebrott är grovt, ska straffet enligt förslaget vara fängelse lägst sex månader och högst fyra år. Vissa omständigheter ska beaktas särskilt vid bedömningen av om brottet är grovt, nämligen om gärningsmannen har haft ett bestämmande inflytande i den rasistiska organisationen eller om det annars har varit av särskilt farlig art. Brottsbeteckningen grov organiserad rasism föreslås för sådana grova fall. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.