Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

 

Det är jag som äger er! Och ni slavar i mina marker, som jag äger.

Foto: Nationalmuseum

NATURÄGANDET

Feodalism

Och markgrevar

Historiskt erövrades markägandet under feodal skövling. I vissa länder frigjorde sig självägande bönder. Men, enligt traditionen äger Gud hela planeten – för rättvisans skull. Människan lånar marken under sitt liv.

Paul Lindberg: |2020-12-07| Upphovsrätten till Jordens markandelar har det stridits om under mänsklighetens hela historia – de enfaldiga arternas kamp. Det har utgjort en av de mest avgörande orsaker till krig och erövring – de två världskrigen som exempel.

I flera västländer har frågan om markägandet reglerats lagvägen. Oavsett vänster- eller högerideologi så har värderingarna vägts till förmån för ett reglerat samhällsansvar. Den regleringen innebär att markbrukarna kan köpa och sälja rätten för användningen av marken, men lagskyldiga under samhällsintressen och naturvårdslagar. Man kan således inte kunna göra precis vad man vill.

I USA, exempelvis, har markägaren sina egna lagar om hur marken ska användas. Obehöriga kan alltså inte otillåtet ta sig in på markägarens ägor. Runt om i världen finns kvarlevor av feodalism med storgodsägare som helt bestämmer över marken.

Sverige och markgrevar av idag

Skogs- och jordbruksmark regleras av samhällets gemensamma intressen för användande och skydd – helt enkel av samhällsnödvändighet. Den stora Skogsutredningen som överlämnats till regeringen handlar om behoven av att kunna skydda naturvärden genom inventeringar. Dessa markinventeringar har varit eftersatta i Sverige på grund av en feodalliknande försummelse.

Den frågan gäller egentligen inte om statligt eller privat ägande av marken. Det som gäller är skyddet för naturen och användandet av marken med bästa möjliga skyddsregleringar. Och det är en angelägenhet för hela samhället och inte enbart en angelägenhet av markanvändaren. Det är först och främst en samhällsangelägenhet för att rädda naturlivet.

Skog och mark – en samhällsangelägenhet

Samhällsskyddet för våra skogar är nödvändigt. Det skyddet kan komma i konflikt med skogsägare som i särskilda fall hindras från att kunna avverka skog. Med följderna av att miljöcertifieringen hindrar avverkningen när det exempelvis utgör skyddet med nyckelbiotoper.

Även om det drabbar vissa skogsägare så är det en av orsakerna som kan rädda skogarna för framtiden. Det kan delvis liknas med utfiskning ur haven, men som kan räddas genom att begränsa fisket till dess att fisken återhämtat sig. Det görs i dag och det fungerar. Detta gäller som princip i många miljöprocesser runt om i världen. De nödvändiga skydden är hjälpen för framtiden.

Centerpartiet, Moderaterna och feodalism

Centerpartiet har säkert en hel del skogsbönder med i sin rörelse och reagerade därefter. De ville mangla till Isabella Lövin (MP) för hennes samhällsinvesteringar för att skydda så kallade nyckelbiotoper – det vill säga mark med höga naturvärden. Det inkluderar både djurens och naturens överlevnad bland annat.

Centerpartiets reaktion gällde försvaret av ett antal skogsbönder som utgjorde ett principiellt försvar av markägandet. Och det behovet förvanskades av CP, eftersom bönderna är försäkrade för olika omständigheter.

Skyddet av nyckelbiotoper har framställts av Skogsstyrelsen för att helt enkelt skydda skogen och dess överlevnad och framtid. Medan Centerpartiet kortsiktigt har trott sig vilja försvara skogsägarnas försäljningsintressen. Men det är faktiskt virkesuppköparna som krävde att skogen ska vara miljöcertifierad och som också utesluter virke från nyckelbiotoper.

Centerpartiet gjorde nesligt bort sig i detta spektakel. Vissa av dessa skogsbönder ville bestämma över sina ägor som ägarprincip, men som istället resulterade till nackdel för sig själva och för skogsnäringen.

Vem äger Jorden?

Centerpartiets agerande i den här motsättningen har principiellt gällt frågan om ägandet: att äga eller inte äga, det är frågan. Och den frågan har alltså sin koppling till feodalism som princip. Centerpartiets agerande utgjordes av ägandeprincipen i högsta grad, men i minsta möjliga grad av skogsskyddet.

Centerpartiet gjorde skamligen bort sig i denna miljöfrågors tidevarv. Samma parti har under lång tid varit ett engagerat grönt parti, med en hel del aktiva medlemmar för planetens räddning. Ägandet har varit heligt för vissa feodalromantiker, men som ändå inte kan ge dem något större inflytande.

Det som gäller i vår tid är att tillsammans skapa bästa möjligheter för att rädda en planet i farozonen. Och det på grund av människans sämsta beteende – egoism och kortsiktig vinning, som inte är värt någonting alls.