IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Thailand, tillväxtmarknader och fattiga länder drabbas hårdast av klimatförändringarna. 

Foto: Swedwatch/iStock/Adrian Young

SWEDVATCH

Börsekonomin påverkar

Sparfonder och klimatet

De pågående klimatförändringarna är en av vår tids största ödesfrågor. Ett förändrat klimat drabbar hela klotet, men slår hårdast mot fattiga länder och människor som redan lever i utsatthet. Finansmarknaden behöver ställa om mot mer klimatsmarta investeringar för att klimatet ska stabiliseras. Svenskarnas sparfonder är en del i den omställningen.


  Frida Arounsavath: |2015-02-24Vi vet att det totala svenska sparandet på börsen bidrar till nästan lika mycket CO2-utsläpp som biffen, bilen och bostaden. Men sparfondernas klimatpåverkan är en blind fläck hos banker och fondförvaltare.

Swedwatchs rapport ”Blir guldet till sand?” har granskat den praktiska klimathänsynen hos de tio största svenska privata kapitalförvaltarna; Swedbank, SEB, Handelsbanken, Nordea, SPP, AMF, Länsförsäkringar, Skandia, Danske Bank och Lannebo Fonder. Här finns hälften av det svenskregistrerade fondkapitalet placerat. 

Rapporten har undersökt hur klimatarbetet ser ut och hur det kommuniceras till kunderna. Resultatet visar att ingen av de granskade aktörerna kan redovisa en grundlig analys av fondernas klimatpåverkan, eller har kommunicerat den typen av information till spararna. Enligt Swedwatchs egna klimatuppskattningar av 28 fonder för småsparare är det stora skillnader mellan utsläppen; 100 000 kr i en fond genererar två ton koldioxidutsläpp per år, samma summa investerad i en annan fond genererar åtta ton årligen.

Olika strategier i kombination med bristande transparens och avsaknaden av mätbara mål gör att det är omöjligt att ranka vilka aktörer som är mest klimatsmarta i sin långsiktiga fondförvaltning. De som trots det faller bäst ut i studien är SPP, Swedbank och Nordea som har processer för att integrera klimatet i den totala förvaltningen. SPP är ensamma om att utesluta klimatosmarta företag i alla sina fonder. Skandia, Nordea och Handelsbanken tillhandahåller mindre specialfonder med inriktning på klimatlösningar, men dessa fonder utgör endast en liten del av förvaltningen. Flera av de granskade aktörerna har påverkansdialog med företag, men delger ingen information om resultat.

Rapporten vittnar om ett engagemang bland förvaltarna, men konstaterar samtidigt att finanssektorns klimatarbete är outvecklat och svårt att överblicka. 

Det finns olika strategier för att ta hänsyn till klimatet i fondförvaltningen. Uteslutning av klimatbelastande företag är ett sätt, påverkansarbete och ägarinflytande ett annat och här går meningarna isär om vad som är mest effektivt. Investeringar i företag med klimatlösningar som grön energi och energieffektivitet är ett tredje sätt.

I rapporten rekommenderas kapitalförvaltarna att deklarera innehållet i alla fonder och redovisa sina klimatstrategier. Beslutsfattare uppmanas att införa krav på klimatanalys och handlingsplaner för hela fondförvaltningen, inte bara enskilda fonder. Sparare rekommenderas att kräva mer information från bankerna, så att de kan göra aktiva val, baserade på fakta.

Se även Fair Finance Guide, ett internationellt initiativ som granskar bankers åtaganden och policyer på hållbarhetsområdet.

Gjord i samarbete med:  Naturskyddsföreningen och Svenska kyrkan

SWEDWATCH

Rapport från Swedwatch

Klicka på bilden!

Blir guldet 

till sand?

Författare: 

Frida Arounsavath

Uppskattning av klimatbelastning från fonder: South Pole Carbon, www.southpolecarbon.com 

och Sparfabriken, www.sparfabriken.se

Layout: 

Anders Birgersson, Åse Bengtsson Helin

Grafik: 

Daniel Fagerström

Ansvarig utgivare: 

Viveka Risberg

Publicerad i februari 2015

ISBN 978-91-88141-00-2

Bilder:

Miguel Ugalde, Åse Bengtsson Helin

Omslagsbild: Översvämning i Bangkok, Thailand: iStock.com/

Adrian Young

Skogsbrand i Angeles National Forest, Kalifornien: Kansas Sebastian/Flickr

Majsfält efter torka: iStock.com/

Sasha Radosavljevic

Swedwatch är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell förening som granskar svenskrelaterade företags påverkan på människor och miljö globalt. Organisationens syfte är att bidra till minskade missförhållanden och en hållbar global utveckling. Swedwatch utgår från internationella ramverk om staters och företags ansvar. Researchen utgår från Swedwatchs metodhandbok som finns att 

ladda ner på hemsidan. Swedwatch har sex medlemsorganisationer: 

Afrikagrupperna, Diakonia, Fair Trade Center, Latinamerikagrupperna, Naturskyddsföreningen och Svenska kyrkan.

Läs rapporterna och registrera dig för nyhetsbrev på 

SWEDWATCH

RLC