IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Bilden visar hur Oxfam mobiliserar hälsovolontärer i Clara Town, Liberia.

Foto: Pablo Tosco/Oxfam

OXFAM

Ebolautbrottet

Överdrivet fokus på teknik

Ett år har nu gått sedan de svarta rubrikerna om Ebola i Västafrika började spridas i världsmedia. Enligt Oxfam har det lokala engagemanget varit avgörande för hjälpinsatsens genombrott. Medicinsk behandling och förebyggande arbete måste gå hand i hand - det är en viktig lärdom att ta med sig till kommande katastrofer.


  Corinne Appelgren: |2015-03-23Efter ett år konstaterar Oxfam att regeringar och hjälporganisationer, däribland Oxfam själva, till en början haft svårt att finna en balans i hjälparbetet. Ett överdrivet fokus på tekniska lösningar i form av fler bäddar, mer personal och utrustning försvårade arbetet under den inledande fasen. Enligt Oxfam är den medicinska behandlingen och de förebyggande insatserna för minskad smittspridning lika viktiga för att hantera sjukdomsutbrott av denna omfattning.  

Sue Turell, ansvarig för Oxfams Ebolarespons sa: ”Vi har fortfarande mycket arbete framför oss men utvecklingen går nu åt rätt håll. Även om färdriktningen är positiv får vi inte ta foten från gaspedalen. Den senaste tidens framsteg hade aldrig varit möjliga utan vare sig de medicinska insatserna eller det lokala engagemanget från människor i de drabbade samhällena. Först när dessa människor blev personligt involverade och medvetna om riskerna och vad de behövde göra för att undvika att bli smittade vände utvecklingen på riktigt. Om vi fokuserat mer på lokalt engagemang redan från början hade sannolikt färre mänskoliv gått förlorade”.

hitta balans mellan skydd och effektiv hjälp

”Med tanke på utbrottets omfattning är det föga förvånande att de som varit involverade i hjälpinsatsen lärt sig mycket under arbetets gång. Inom Oxfam brottades vi länge med att försöka hitta en balans mellan att skydda vår personal och samtidigt leverera effektiv hjälp. Vi var tvungna att anpassa oss snabbt för att verkligen göra skillnad.”   

Ebolautbrottet omkullkastade de mest privata aspekterna av människors vardag: relationen till familj, vänner, grannar, partners och den egna kroppen. För att få människor att förändra sin livsstil och verkligen förstå sjukdomen och hur den sprids krävdes ett förstående och inkännande tillvägagångssätt.

Ett år efter utbrottet har vikten av lokalt engagemang erkänts av såväl regeringar som organisationer på plats. Utan det lokala engagemanget och acceptansen hos lokalbefolkningen i drabbade områden hade hjälpinsatserna försvårats avsevärt.

negativa föreställningar bidrog till bristande efterlevnad 

En antropologisk studie som genomfördes av Oxfam i slutet av 2014 visar att negativa föreställningar och rädsla för utomstående hjälp bidragit till bristande efterlevnad och motstånd lokalt. Genom intervjuer, fokusgruppsdiskussioner, platsbesök och deltagande observationer fann Oxfam att tidigare erfarenheter av lokala hjälpinsatser givit upphov till misstro mot myndigheter och vårdpersonal. Den allmänna skepsisen bidrog till att människor drog sig för att söka vård och istället försökte behandla sig själva och sina anhöriga hemma.

En förutsättning för att nå målet med noll nya smittfall är att regeringar och myndigheter prioriterar det lokala engagemanget och koordinerar det ända ned på distriktsnivå. Det kommer också att kräva bibehållen kapacitet att behandla de som redan insjuknat.

det lokala samhällsengagemanget 

De lokala nätverk och grupper som utvecklats under arbetets gång har enligt Oxfam lagt grunden för att kunna hantera andra typer av hälso- och samhällsproblem såsom kolera, malaria och kvinnlig könsstympning när väl Ebolan är utrotad. Oxfam hoppas också att det lokala samhällsengagemanget kan leda till att civilsamhället blir mer engagerade i det lokala styret och de beslut som påverkar eras liv.

RLC