IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

EU-kommissionens förslag till klimat- och energimål till 2030 är oroväckande svaga. Men beslut kring målen tas tidigast i mars.  

Foto: José Manuel Barosso,

EU-kommissionens ordförande

GREENPEACE

EU och år 2030

Urvattnade klimatambitioner 

När EU-kommissionen presenterade sin så kallade vitbok för klimat- och energimålen till 2030 var det positivt att kommissionen vill se tre separata mål för utsläppsminskningar, förnybar energi och energieffektiviseringar. Men ambitionsnivån är oroande och orealistiskt lågt hållen för att klara klimatmålen och kommissionen skjuter dessutom de viktiga besluten om energieffektivisering på framtiden.


  Jesper Liveröd: |2014-01-22| Bindande mål för minskade utsläpp landade på 40% – inte i närheten av vad som behövs för att minska klimatpåverkan i tillräcklig omfattning, och inte heller eller något som stärker förhoppningar om ett ambitiöst klimatavtal under COP21 i Paris 2015.

Målet för förnybar energi landade på låga 27% – alldeles för lågt för att nå klimatmålen. Dessutom missar man därmed de jobbskapande och ekonomiska e-effekter som en kraftig satsning på förnybar energi skulle innebära. Målet föreslås också vara bindande enbart på EU-nivå, inte på nationell nivå. Det innebär att de enskilda länderna inte fått egna mål för förnybar energi, utan ett mål som EU som helhet ska uppnå. Inget ansvar kan därmed utkrävas om länderna struntar i förnybarhetsåtgärder.

energieffektiviseringar

Mål för energieffektiviseringar ses som centralt men meddelas vid senare tillfälle. Annika Jacobson, chef för Greenpeace i Sverige: Det är bra att kommissionen inte nöjer sig med endast ett klimatmål, utan att man kräver insatser även för förnybar energi och när det gäller energieffektivisering. Samtidigt är det en stor besvikelse och mycket oroväckande eftersom målen är alldeles för lågt satta och inte bindande på nationell nivå.

Förslaget är en stor besvikelse, främst ur klimathänseende, men även för minskningen av importen av fossil energi och utvecklingen av den förnybara energisektorn som skulle skapa hundratusentals nya jobb och stärkt ekonomin, men också gett ett starkt politiskt stöd.

Bristen på bindande målsättning får konsekvenser

Bristen på bindande, ambitiösa mål för förnybar energi spelar endast smutsiga energijättar som driver kolkraftverk och vill ha mer riskabel kärnkraft i händerna, exempelvis svenska Vattenfall.

Det är viktigt att påpeka att vitboken som kom idag är ett förslag – inte ett beslut. Nu är trycket på den svenska regeringen att likt nio andra EU-länder kraftfullt ta ställning för ett tredelat mål och för betydligt mer ambitiösa nivåer som motsvarar minskade utsläppen med 55%, ökad andel förnybar energi till 45% och energieffektiviseringar på 40 %.