IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Soja tillhör de viktiga födoämnens, och ska därför inte användas till bilbränsle.

Foto: Soya Food

OXFAM

EU:s biobränslepolitik

Kritik mot EU:s politik

EU:s biobränslepolitik bidrar till vräkning av tusentals människor från sina hem, utkonkurrering av andra grödor och en ökning av växthusgasutsläppen skriver Oxfam i ny rapport. En ny Oxfam-rapport visar hur en mäktig industrilobby har lyckats motverka reformer och påverka EU:s policy i frågan.


Robert Höglund: |2016-10-07| Rapporten spårar konsekvenserna av denna policy och visar hur samhällen i Tanzania, Peru och Indonesien blir lidande genom att deras land och rättigheter tas från dem i och med Europas ökade efterfrågan på grödor att omvandla till biobränsle.

Den rådande policyn har gett näring åt en kraftfull lobbyism bakom EU:s kulisser. Lobbandet bara bland europeiska producenter av biobränslen är nu lika finansiellt mäktiga som tobakslobbyn och har 121 anställda lobbyister. Det betyder att för varje anställd tjänsteman som inom EU-kommissionen jobbar med  EU:s nya hållbarhetspolicy för biobränslen, går det sju lobbyister som jobbar för att urvattna den.

EU riskerar målen inom hållbar utveckling

EU riskerar i och med detta att misslyckas med att nå de internationella målen inom hållbar utveckling, och riskerar också att försvagas gällande kampen mot klimatförändringar. I genomsnitt släpper livsmedelsbaserade biobränslen ut 50 procent mer växthusgaser än fossila bränslen.

EU-policyn påverkar regioner långt bortom EU:s egna gränser. 2012 låg 40 % av all mark som EU behöver för att odla grödor till produktionen av biobränsle utanför unionens gränser. Sedan dess har Europas beroende av importerade biobränslen bara ökat.

ökad efterfrågan av biobränslen

Oxfam har redan varnat för hur antalet storskaliga landuppköp med våldsamma inslag ökat. Många av dessa s.k. land grabs är länkade till den ökade efterfrågan på material till produktionen av biobränsle.

VI har spårat fall i Tanzania, Peru och Indonesien där producenter av energigrödor och palmolja har tvingat bort människor från sina hem och marker där de levt, brukat jorden och tjänat sitt uppehälle.

”Biobränsleföretagen kan ofta köra över dessa människor på grund av att de lokala lagarna och det lokala styret ofta misslyckas med att tillkännage rätten till marken för de lokala invånarna”, säger Marc Olivier Herman.

I Bengkulu-provinsen på Sumatras sydvästra kust i Indonesien, har exempelvis ett av de företag som involveras i produktionen av biobränslen spärrat av invånarnas egna marker (en yta på ungefär 1000 hektar ) och använder dem i sin egen produktion. 

ODLING AV BIOBRÄNSLEN SLÅR UT ODLING AV MAT

Företaget hotar invånarna för att behålla deras områden, samtidigt som de förstör deras hem och deras mark. I byn Lunjuk i Indonesien har en lokal odlare tvingats sätta upp taggtrådsstängsel för att skydda sitt land efter att det blev rensat för att bereda plats för ett globalt palmoljeföretags odling. Den globala efterfrågan på palmolja ökar stadigt. EU är en av världens tre största importörer av varan. Eftersom den tillgängliga arealen minskar för företagens produktion av palmolja gör industrin allt i sin makt för att expandera bortom Indonesien och Malaysia. Ett område de vill utvidga i är i Amazon-regionen, vilket benämns som palmoljans nya huvudområde. Återigen tvingas här människor från sina hem och den jord de levt på i århundraden.

”Våra hem har blivit förstörda, all skog är borta, och vattentillförseln är nästan helt blockerad. Det finns nu bara en enda vattenkälla som vi kan använda för att få tag på dricksvatten”, säger en lokal ledare från byn Santa Clara de Uchunya i Amazon-regionen Ucayali i Peru.

mänskliga rättigheter saknas

”EU-policyn saknar till och med basala kriterier gällande social hållbarhet och mänskliga rättigheter, vilket gör det omöjligt att hindra europeiska producenter av biobränsle från att använda palmolja från företag som struntat i ursprungsbefolkningars rättigheter till hem och mark”, säger Marc Olivier Herman, rapportförfattare.

Oxfam uppmanar EU att istället investera i energieffektiva och genuint hållbara bränslekällor. EU måste räkna in de indirekta koldioxidutsläppen som beror på hur land brukas eller missbrukas. De måste också utan att kompromissa insistera på att producenterna av biobränslen har ett tydligt, rättvist och unisont godkännande från de lokala samhällen som påverkas.

KOMMENTAR

Odling av biobränsle slår ut livsmedel runt hela världen

Över Sjuhundra miljoner människor riskerar allvarlig matbrist när nu odlingen övergår till biobränslen för bilismen. Livsmedelsodlingen trängs undan.  Målen för miljövänliga drivmedel kan inte längre uppnås.

Paul Lindberg: |2016-10-07| Den vetenskapliga tidskriften Natures Scientific Reports rapporterar att omkring 4 procent av världens odlingsbara mark har under kort tid övergått till odling av bränsle för bilism. Samma mängd färskvatten har övergått till bevattningen av bränsleodlingen.

Det är forskargrupper i USA och Italien som slagit larm om dessa radikala odlingsförändringar. I rapporten klargörs att en tredjedel av de människor som redan idag lider av undernäring skulle istället kunna odla livsmedel på dessa odlingsmarker.

Undersökningarna av biobränslenas effekter på livsmedelsproduktionen har letts under ledning av Paolo D’Odorico, professor i miljövetenskap vid University of Virginia. Han menar att odlings- växlingen och växlingen av bevattningsresurserna som krävs för att producera bilbränsle har inte tidigare utvärderats särskilt ingående hittills.

En kraftigt ökad satsning på biobränslen för en alltmer global ökning av bilismen är ett allvarligt hot mot förutsättningarna för de mål som FN:s medlemsstater enades om på klimatmötet i Paris i december.

Användningen av biobränslen idag är störst i Sverige, med 32 procent av den använda energin. Men här används rester från skogs-, såg-, massa- och pappersindustrin de dominerande råvarorna. Odlade åkerbränslen står bara för en bråkdel av bioenergin. Det här kan vara värt att rigoröst undersöka. Det visar i så alla fall att det går att använda biobränslen – men inte till bilism.

Men förhållandena i världen är alltså olika. Om målet ska kunna efterlevas, att 10 procent av transportsektorns drivmedel ska vara förnybara, kommer det att få dramatiska effekter på världens livsmedelsförsörjning, enligt forskargrupperna.

Med 10 procent biobränsle i transportsektorn kommer den återstående åkerarealen bara att kunna försörja 6,7 miljarder människor med mat.

I slutänden får vi ett livsmedelsunderskott för ungefär sjuhundra miljoner människor, sett till dagens folkmängd. När jordens befolkning vid mitten av det här århundradet når nio miljarder blir läget naturligtvis ännu värre, enigt professor Paolo D’Odorico.

RLC