Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

 

 Foto: RLC

EU PARLAMENTET

EU-lag mot avskogning Nederlag för regeringen

Efter en lång natt av förhandlingar har en överenskommelse nåtts om förslaget till lagstiftning om produkter som vi i EU konsumerar som orsakar avskogning och skogsförstörelse, den så kallade avskogningslagen.

Max Wahlund: |2022-12-07| Med denna historiska lagstiftning ska EU inte längre importera eller exportera produkter som är kopplade till avskogning eller skogsförstörelse till eller från EU:s marknad. Dealen är en kompromiss mellan Europaparlamentets mer ambitiösa och rådets mer konservativa ståndpunkt, och stärker kommissionens förslag på ett antal punkter.

EU-parlamentariker, kommenterar

» Sveriges regering har gjort allt man kan för att motarbeta denna satsning för att skydda skogen. De menar att lagstiftningen kan hota svenskt skogsbruk, samtidigt som de hävdar att det skogsbruket är hållbart - en uppenbar motsättning.

» Dessutom har regeringen försökt förhindra att lagstiftningen tar hänsyn till mänskliga rättigheter för att inte ge samer möjlighet att hindra avverkning på mark de använder. Sammanfattningsvis har Sveriges regerings agerande i förhandlingarna varit rent ut sagt skamligt.

» Det är bra att vi kan rösta igenom denna deal innan Sverige tar över EU-ordförandeskapet. Jag har tyvärr mött många företrädare för den internationella miljörörelsen som varnat för vad som kunde hända om den svenska högerregeringen hade fått ansvaret för att slutföra förhandlingarna. Vi har fått ett på det hela taget bra resultat, och min förhoppning är också att vi ska kunna stärka lagstiftningen ytterligare under tidens gång.

» Jag ser väldigt positivt på utvidgningen av förslaget till att täcka fler produkter, att påföljderna om man inte följer lagen stärkts, samt att överenskommelsen öppnar upp för att även täcka annan trädbevuxen mark och finanssektorn framöver, fast jag hade önskat att rådet förstått vikten av att även andra ekosystem innefattas.

Miljöpartiet de gröna i EU-parlamentet

I Europaparlamentet arbetar våra ledamöter med frågor som rör miljö, klimat, hållbara transporter, energi, jämställdhet, migration och demokrati. Alice Bah Kuhnke är ledamot av parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter och i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet. Hon är även vice ordförande i Gröna Gruppen. Pär Holmgren är ledamot i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, och ersättare i jordbruksutskottet och utskottet för transport och turism. Jakop Dalunde är ledamot i utskottet för transport och turism och ersättare i utskottet för industrifrågor, innovation, forskning och energi, samt ersättare i utskottet för utrikesfrågor.