Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Bilindustrin kraschar sig själva och klimatet på grund av sitt oerhörda vinstsug i mammons tecken.

Foto: RLC

ELBILAR OCH KLIMATHOTET

Elbilens koldioxidutsläpp 

är mycket stor!

Nej, elbilen är inget alternativ för bekämpningen av klimathotet! Det är bilindustrins fantiserande för att rädda de enorma profitframgångarna. Fossildrivna bilar är naturligtvis betydligt sämre. Elbilen idag är skrytsamt stora med starkare elmotorer och med ökad energiåtgång.

Paul Lindberg: |2021-08-23| I dag drivs världens bilar till största delen med bensindrift. Och elbilarna i världen drivs med elenergi, men i en minimalare omfattning, och med elenergi som till stor del framställts med olja, atomkraft, kol och gas. Denna elenergiframställning har heller inte minskat koldioxidutsläppen, och långt ifrån att det på något vis har hindrat den globala uppvärmningen. Elbilarna av idag är skrytsamt slagkraftiga med kraftiga elmotorer, som alltså i princip framställs med liknande metoder som med framställningen av exempelvis bensinbilar. 

Alltså – elbilar ökar i framställning, men bensinbilar ersätts heller inte i den omfattning som önskades. Den globala uppvärmningen kan på så sätt fortsätta skjuta i höjden. Resultaten visar sig i och med den nu ökade globala uppvärmningen. Om detta varnar alltså FN-organet IPCC:s vetenskapliga klimatforskning. Världen börjar brinna och samtidigt översvämmas runt om i hela världen. Den globala bilismen behöver fortast möjligt av dessa själ halveras för att kunna rädda planeten mot den globala uppvärmningen.

Den globala klimatsäkerheten

Frågan har ställts om elbilen verkligen är ett bättre alternativ för miljön eller är det bara ett sätt att flytta utsläppen från bilen till kraftverket som producerar elen? En viss forskning har tidigare, för några år sedan, ansett att elbilen har vissa fördelar rent generellt. Och visst har det varit så, om man ställer elbil mot bensinbil. Om man däremot ställer bensinbil och elbil tillsammans så utgör det en avgörande orsak till den nu ökade klimatuppvärmningen. Produktionen av elbilar och bensinbilar har likartade processer och hämtar sina råvaror på liknande sätt, och det utgör en mycket stor orsak till den globala uppvärmningen. 

För några år sedan visades några forskningsresultat som bedömde att elbilens fördelar vägde tyngre än bensinbilen. Undersökningen då visade att 60 - 70 procent  lägre koldioxidutsläpp är möjligt med en elbil, jämfört med en fossildriven bil i jämförbar storlek. Det var då det. Elbilen ansågs inte då att den var fri från koldioxidutsläpp, och det gäller än i dag. Men det visade sig då att den tyska bilindustrin bluffade med sina bilar och angav ännu lägre siffror för koldioxidutsläppen. Det ledde till en global skandal.

Elbilen och bensinbilen – eller en kvalitativ kollektivtrafik!

På grund av den nuvarande klimatuppvärmningen borde ett fullkomligt fossilfritt samhälle upprättas– oavsett profitminskningen i den nuvarande klimatuppvärmningen. Som situationen av den globala uppvärmningen nu ser ut så kan heller inte varken industrin eller politiken tro att de kan fortsätta skjuta problematiken till framtiden. Nu måste avgörande resultat resultera till att den globala uppvärmningen stoppas. Med ett intensivare engagemang för ett betydligt kortare tidsperspektiv. Större delen av industrin är faktiskt oskyldiga för någon global uppvärmning.

De nuvarande plan- och tidsbegreppen om och när åtgärderna ska komma till skott är för närvarande ganska vaga och diffusa. Regler om snabbare åtgärder för att sänka orsaksknutarna borde i många sammanhang kunna realiseras ganska omgående. Ansvaret att minska bilanvändningen, mer än för nödvändigheten; att trimma upp järnvägskapaciteten för smidighet och ökad trafikkapacitet o.s.v. borde kunna ske för ansvaret att kunna rädda nästkommande generationer. Det är inte något för mycket begärt!

Redan i dag har elbilsanvändare kunnat säkerställa miljövänlig elbilsdrift genom att köpa ursprungsmärkt, förnybar el. Det är också möjligt att investera i egen förnybar elproduktion genom att köpa vindkraftandelar eller installera solceller på taket. Med 10-15 m2 solceller kan man producera elen som behövs för att köra 1500 mil per år.

Klimatet och tvågradersmålet

EU:s medlemsstater har tillsammans enats om att begränsa ökningen av den globala medeltemperaturen till högst två grader jämfört med förindustriell temperaturnivå. Detta är det så kallade tvågradersmålet. Om vi misslyckas med att nå detta mål kan konsekvenserna bli allvarliga. Faktum är att det redan vid 1.5 graders uppvärmning riskerar bli stora följder för människor och djur på vår planet. Den största bidragande orsaken till koldioxidutsläpp i Sverige och övriga världen är idag alltså förbränning av fossila bränslen såsom kol, oljeprodukter och gas.

Globalt används dessa bränslen i huvudsak till att producera el och värme samt för transporter. Svensk el- och värmeproduktion använder inte mycket fossila bränslen men transporterna är fortfarande kraftigt fossilberoende. Koldioxidutsläppen från den svenska fordonsflottan måste bli lägre och ett sett att nå dit är en övergång till en eldriven fordonsflotta, men den elanvändningen måste framställas via sol, hav och vind – och det är nu möjligt i Sverige. Bilism behöver minskas därför att läget är i en mycket trängd situation.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plikten framförallt!

Stoppa den

industriella klimat

uppvärmningen!