IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Förgiftning av mat från naturen är politikernas ansvar.  

Foto: Bolus

NATURSKYDDSFÖRENINGEN

Dioxin i ekoäggen

Giftkällan måste hittas

Källan till dioxin i ekoäggen måste hittas. Ökande halter av dioxin även i ekologisk produktion är en källa till oro, men det bör betonas att det är oklart varifrån miljögifterna kommer, skriver vi tillsammans med KRAV och Organic Sweden i en replik.


Anna Havula: |2016-11-02 Folke Vesterwall och Michael Liedberg skriver på Svenska Dagbladets debattsida att handeln ska satsa på ägg från höns som tillbringar sina liv i ”modernt inredda burar”, istället för ekologiska ägg. De skriver med anledning av Livsmedelsverkets rapport, som visar på en ökande trend av dioxin och dioxinliknande pcb:er i ekoägg.

Dioxin sprids via luftföroreningar och lagras i ekosystemen. En av de mest grundläggande anledningarna till att det finns ekologisk och KRAV-certifierad produktion är att den vill förhindra att ännu mer miljögifter ska komma i omlopp i vår miljö. Ekologiskt och KRAV-märkt produktion vill inte riskera att rester av miljögifter ska hamna i eller på vår mat. Det är olyckligt att det ekologiska lantbruket, som jobbar hårdast för att stoppa spridningen av miljögifter i jordbruket, ändå exponeras för allvarliga luftburna miljöföroreningar.

All mat påverkas av luftföroreningar

När det ändå sker, som i fallet med dioxin, blir vi återigen påminda om hur viktigt det är att lantbrukare inte ska odla med kemiska bekämpningsmedel. Hur betydelsefullt det är att inte tillföra mer miljögifter som hamnar i vår miljö och som riskerar att hamna på och i vår mat – även den ekologiska. All mat påverkas av luftföroreningar. Eko- och KRAV-certifieringen garanterar att odlingen sker utan kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel och enligt alla de regler som finns att läsa i KRAVs regelbok. De är regler som ekologiskt- eller KRAV-certifierade företag frivilligt arbetar med och som också kontrolleras enligt principerna för tredjepartscertifiering.

En annan grundläggande värdering inom ekolantbruket är att djuren ska må bra och få leva så naturligt som möjligt. Därför ska hönor i KRAV-certifierad produktion vistas utomhus där de kan picka mask och beta gräs. Att sitta i en bur, modernt inredd eller ej, tycker vi är motsatsen till god djurvälfärd.

ingen vet ännu källan till dioxinet

Men att vistas utomhus och beta gräs är inte riskfritt och det är här som dioxinet eventuellt kommer in i bilden, för det är viktigt att betona att ingen ännu vet källan till dioxinet. Det är inte omöjligt att dioxiner och pcb-liknande ämnen finns i marken på vissa särskilt utsatta platser, eller i utemiljön där hönsen vistas. En annan möjlig källa är fodret och specifikt det fiskmjöl som används som proteinkälla, vilken är avgörande för att hönsen ska må bra.

Och det är där ekoäggsbranchen står nu. Dioxinkällan måste hittas. Att halterna av dioxin och pcb-liknande ämnen ökar, även om Livsmedelsverket är tydliga med att halterna ligger under gränsvärdena, är helt oacceptabelt. Däremot kan varken ekoäggsbranschen eller någon annan garantera helt giftfria ägg eftersom vår planet dessvärre är förorenad.

Regeringen har ansvaret

Regeringen har ett stort ansvar och måste ta tag i frågan och verka för att stoppa spridningen genom EU och internationella luftvårdskonventioner. Det behövs också hårda krav på rening av förbränningsanläggningar i Sverige.

Ägg står generellt för en liten källa till dioxin i vår kost. De största källorna till dioxin idag är fisk, kött och mejeriprodukter. Det enklaste sättet att minska intaget av dioxin i sin kost är att välja bort fet fisk från Östersjön, Vänern och Vättern.

Den bästa strategin för att minska miljögifter i vår mat är att satsa på ekologiskt producerad mat. Då får vi också en djurhållning med hög djurvälfärd och utevistelse för alla djurslag.

Charlotte Bladh-André, ordförande Organic Sweden

Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen

Kjell Sjödahl Svensson, tf vd KRAV

Artikeln först publicerad i SvD

Aktuell Hållbarhet

Stoppa farliga kemikalier

Politikerna har konsumenternas mandat

Miljöminister Karolina Skog och Sveriges EU-parla- mentariker måste driva på så att lagstiftningen inom EU fungerar och genomförs fullt ut. 

Johanna Sandahl: |2016-10-24| Vanliga konsumenter måste kunna lita på att kemikalielagstiftningen fungerar. Trots goda intentioner finns det fortfarande farliga ämnen i de varor vi använder direkt på huden och i håret. Ämnen som så småningom hamnar i vattnet, sprids i naturen och drabbar allt levande.

Under årets Miljövänliga veckan satte Naturskydds- föreningen fokus på innehållet i de produkter som vi använder direkt på kroppen, huden och i håret. Genom aktiviteter på mer än 120 platser runt om i landet mötte vi ett fantastiskt stort engagemang och många frågor. Människor vill på alla tänkbara sätt bidra till att minska spridningen av ämnen som är skadliga för hälsa och miljö. Men det är lätt att bli förvirrad framför butikshyllorna. Därför jobbar vi för att förenkla för konsumenter och samtidigt visa vägen framåt för kemikaliepolitiken.

Vid en stickprovsundersökning i 64 butiker och apotek var bara fyra procent av vanliga hygienprodukter miljömärkta och därmed kontrollerade av en oberoende tredje part, fristående från företaget som säljer produkten. Miljömärkningarna Svanen, Bra miljöval och EU-Ecolabel kontrollerar produkternas ingredienser utifrån miljö- och hälsoaspekter.

I rapporten Hygienbubblan  granskar vi hur EU:s kemikalielagstiftning fungerar när det gäller hygien- produkter. Även om innehållet är bättre reglerat än för många andra produktgrupper, så finns det hål i lagstiftningen som släpper igenom flera ämnen som är skadliga för hälsan och miljön. Konsekvensen är att det, bland annat, kan finnas hormonstörande ämnen, plaster och högfluorerade ämnen, PFAS, i hygienprodukter. Det är ämnen som det är väldigt svårt för den vanliga konsumenten att identifiera enbart genom att läsa innehållsförteckningar.

Lagstiftningen misslyckas med att skydda konsumenter och miljö. Inom EU har i dag cirka 115 000 ämnen klassificerats som farliga av de företag som tillverkar eller importerar dem. Av dessa ämnen har knappt 15 000 registrerats enligt reglerna för EU:s kemikalielagstiftning Reach, men endast ett fåtal är utförligt utvärderade, det vill säga undersökta för att fastställa om de är farliga för hälsa och miljö.

När nu EU:s kemikalielagstiftning ses över, vill vi att miljöminister Karolina Skog (MP) och Sveriges EU-parlamentariker driver på så att lagstiftningen inom EU fungerar och genomförs fullt ut.

Vi vill att:

Producenter och importörer ska kunna visa att de ämnen som ingår i konsumentprodukter inte har cancerogena, mutagena, reproduktionstoxiska eller hormonstörande egenskaper. De ska heller inte vara svårnedbrytbara eller giftiga.

EU antar en definition på hormonstörande ämnen som även inkluderar de ämnen som är misstänkt hormon- störande och att definitionen införlivas i alla relevanta lagstiftningar, inklusive kosmetikaförordningen.

Förbud genomförs för hela grupper av ämnen med likartad kemisk struktur om ett av ämnena i en grupp visats ha egenskaper som är farliga för hälsa och miljö, så att tempot i kemikaliearbetet ökar.

Det finns ett stort engagemang hos allmänheten, en otålighet och en vilja att göra det bästa för miljön. Politiker, ni har ett starkt mandat. Ta det!

Johanna Sandahl, ordförande, Naturskyddsföreningen

Läs artikeln i Aktuell Hållbarhet och deltag i debatten

www.snf.se

RLC