IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Rolls Royce med sina nästan 700 Hk är knappast en miljöbil. Trots bensinsnålare bilar, så har de istället blivit större, med ökad materialåtgång och betydligt kraftigare motorer. Bilindustrin struntar i miljöbehoven, vilket möjliggörs med hjälp av politikerna i den industrialiserade och rikare världen. Och den globala uppvärmningen accelererar i kapp med bilism – det är numera ett oantastligt faktum.

Foto: RLC

Ledare

Påtvingad tillväxt

Och den onödiga demokratin?

Framtvingad global tillväxt grundar sig på profitdriften kopplat till den rika världens omättliga behov av största möjliga materiella rikedom. Mot detta står ett omättat behov för en allmän hållbar välfärdsordning. Från det att den globala uppvärmningen blev känt har tillväxtraseriet accelererat med allt större, motorstarkare och fler bilar än någonsin. Som en bilismens infantila protest mot dem som vill värna jordens människor och framtida överlevnad. Den nyliberala marknadspolitiken tar inget som helst ansvar överhuvudtaget.


 Paul Lindberg: |2013-04-22Ökad massproduktion av bilar "för jobbens skull" är ett mycket uselt argument i den retoriska propagandan. Om det i verkligheten skulle gälla för jobbens skull, så skulle tillverkning av tåg och spårvagnar kunna uppväga och ersätta den miljöfarligare bilismen. Bilismen i den nuvarande omfattningen kan nämligen aldrig bli miljöneutral, eftersom tillverkning av bilar är minst lika skadligt som dess användning. Bilismen i storstadsregioner kan därför kompenseras med kollektivtrafik i en växelverkande livsstilövergång.

Bakom tillväxtraseriet står mängden av världens politiker, vilka grundar den ekonomiska politiken på en ensidig och nyliberal världshandel, där närodlat och närproducerat inte gäller för dem. Den rika världen är materiellt rik på grund av "rikedomsmotorn industriell tillväxt". Men vi skulle inte behöva avstå välståndet om vi kunde skynda på att realisera den klimatsmarta utvecklingen fullt ut. Exempelvis vill en majoritet av riksdagspartierna förbättra järnvägen, samtidigt som de krampaktigt bundit sig vid mastodontprojektet Förbifart Stockholm, en bilismens symbol, som går stick i stäv med utvecklingen av en nödvändig utveckling av kollektivtrafiken. 

Fattigdom är självklart inte på något sätt alternativet till industriell tillväxt. Utgångspunkten gäller istället att resurser och hela samhällsprocessen miljöanpassas till en realistisk verklighet, och för en socialhumanistisk fördelningsdemokrati. Valfriheten kan inte gälla friheten att få förstöra livsuppehället. Friheten kan bara gälla det som gagnar allas rätt till en godtagbar framtid för alla världens människor.

Erfarenheten visar att de miljöpolitiska styrmedlen som redan använts, till exempel i Sverige, har fungerat sakligt och ganska framgångsrikt på grund av de tvärpolitiska besluten. Vad är då problemet med att gå vidare?

Den politiska förstockningen beror bland annat på partipolitisk blockbildning, som leder till miljöpolitisk handlingsförlamning. Det finns många gånger en outsagd vilja hos riksdagsledamöterna att ta miljöproblematiken på ett betydligt större ansvar, och det skulle inte förvåna om denna överlevnadsfråga på sikt, kan komma att bli parlamentarismens huvudfråga – men det kan komma försent. Låt istället alla partier bli miljöpartier – på riktigt!

STÅR DEMOKRATIN I VÄGEN PÅ NÅGOT SÄTT?

Ja, demokratin ställer sig i vägen för den nyliberala marknadspolitiken som hela världen har drabbats av – och så måste demokratin se ut. Demokratin måste nämligen försvaras, förverkligas, göras mer funktionsduglig och ändamålsenlig.

Parlamentarisk blockbildning i Sverige leder till låsta positioner, vilket har missgynnat exempelvis nödvändiga miljöförändringar. Andra politiska förhållanden runt om i världen handlar om politisk ovilja och oförmåga att handskas med akuta och långsiktiga behov av miljöåtgärder. 

Den globala uppvärmningen går nu per automatik mot ett alltmer varmare klimat på jorden, den ståndpunkten är forskningen numera fullt enig om. För bara några få år sedan fanns det en viss osäkerhet om ett fastställande av ett sådant sakläge.

Eftersom klimatforskningen är enig om att den globala uppvärmningen är ett faktum, och att de flesta ländernas regeringar har godkänt denna ståndpunkt, då är det högst egendomligt att de är så obeslutsamma av att gå till verket. Är det så att frågan är så stor att de hellre sopar problemen under mattan, eller med förhoppningar att det ordnar upp sig av sig själv med tiden? Flera regeringar söker definiera fram att de redan löst sina koldioxidutsläpp – exempelvis i Sverige – vilket inte alls är sant. Det finns egentligen inga gränser för de insatser som världen är i behov av idag.

Det parlamentariska spelet kring den globala uppvärmningen gäller mest hur partierna bedömer möjligheterna inför nästkommande val, och agerar därefter. Partierna är alltför upptagna med introverta krampaktigheter och skandaler. De tar sig inte loss för de reellt existerande överlevnadsfrågorna som exempelvis den globala uppvärmningen. 

BILISMENS DILEMMA

"De politiskt korrekta människorna" är ett reaktionärt nedsättande uttryckssätt som söker slå mot rättskaffens och ansvarsfulla människors moraliska ståndpunkter. Exempelvis har uttrycket använts av nyliberaler mot miljöaktivister. På något vis tycks angriparna förstå att de själva knappast är politiskt korrekta människor. De är säkert medvetna om att framtidens människor hotas av vår tids livsstil, och det ansvaret vill de raljera bort. Deras vilja grundar sig helt på egoism som ideal. 

Vad står då i vägen för resoluta insatser av att stoppa mer av koldioxidutsläppen i exempelvis Sverige? Ja, det är säkert bristen av den goda viljan. Det kan också gälla själviskheten av dem som tycks kräva att deras egenintressen och livsstilsideal inte på något vis får naggas i kanten. Den globala uppvärmningen sätter människorna på prov. Det är människan som försatt världen i denna situation, och det är människan som måste ta i tu med lösningen för den nära framtiden. 

MASSLINJEN OCH BILISMEN

Det socialdemokratiska partiets historia är kantat av framgångar. Och med en föredömlig reformistisk politik skapades ett av den goda viljans bättre samhällsförhållanden – det goda samhället som skulle gälla alla. SAP skapade underlaget för ett stort förtroende bland folkflertalen. Något liknande hade inte realiserats i andra samhällen runt om i världen. Socialdemokratin blev ett föredömligt ideal för rättvisa och gemenskap. Borgerligheten däremot hittade då bara fel. 

Partiets gemenskap resulterade i en lojal medlemskår, och som alltid – och många gånger alltför okritiskt – ställde upp för partiet. Kooperationen växte inom alla samhällsområden. Istället för att förstatliga samhället lät de kapitalismen verka sida vid sida. 

Masslinjen möjliggjorde bilismens intåg i Sverige, och SAP blev både inköpare och återförsäljare av bensin och eldningsolja. De blev också förespråkare och ledande representanter för bilismens utveckling, men också med mycket stora ägarintressen i bilbranschen. Idag finns en ekonomisk bindning och beroende av bilism, även om det inte miljömässigt är bra för framtiden.

Denna framgångshistoria märkte också det Socialdemokratiska partiet. Den moderna utvecklingen av bilismen har idag istället gjort SAP till fånge av sitt eget ägande – eftersom bilismen är en av de största orsakerna till den globala uppvärmningen. Det obestridliga är att ju mer aktivt vi söker rädda planeten, desto mindre blir det över för bilismen, det är själva poängen kring orsak och verkan. Om inte de stora partierna vill rucka på sina invanda politiska ideal, vad det gäller bilismen och tvångstillväxten, så finns det säkert inte något större hopp för framtiden. Det betyder inte att jag är en pessimist. Nej, men jag tycker verkligen synd om dem som kan komma att drabbas i en snar framtid! 

Står SAP inför ett dilemma på grund av åtagandet för motorvägsbyggen som Förbifart Stockholm? Skulle inte dessa kostnader istället kunna transfereras till stöd för en omfattande utveckling av landets järnvägar och kollektivtrafik? Det är relevanta frågor som direkt berör den globala uppvärmningen.