Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

En grön skattereform” slår Naturskyddsföreningen fast att det är hög tid för en skattereform med miljö- och klimatstyrning i fokus.

Bild: NSF

Naturskyddsföreningen

Dags för grön skattereform

låt förorenaren betala!

Ny rapport: Principen om att förorenaren betalar långt är långt ifrån uppfylld. Skattesystemet måste nu enligt Naturskyddsföreningen användas för att styra samhället i en hållbar riktning, där resursförbrukning och föroreningar beskattas hårdare.

Petra Holgersson: |2022-04-27| Naturskyddsföreningen föreslår därför en rad förändringar av miljöskatterna i den nya rapporten ”En grön skattereform”.

Vi befinner oss mitt i både en klimatkris och en naturkris. För att kunna lösa dessa kriser är det nödvändigt med en skattereform där principen om att förorenaren betalar tas på allvar. Skattesystemet behöver ha ett tydligt klimat- och miljöfokus, säger Karin Lexén, generalsekreterare på Naturskyddsföreningen.

Sedan den förra stora skattereformen på 1990-talet har det införts en rad förändringar och undantag i skatteregelverket, samtidigt som samhället har genomgått stora förändringar med digitalisering och EU-medlemskap. Under tiden har klimat- och naturkriserna förvärrats.

Klimatet och effektivare skattesystem

Skattesystemet bör enligt Naturskyddsföreningen användas mer effektivt för att styra utvecklingen i en hållbar riktning. I den nya rapporten ”En grön skattereform” skriver Naturskyddsföreningen att resursförbrukning och föroreningar behöver beskattas hårdare, och att de miljö- och klimatskadliga subventionerna måste fasas ut.

Enligt Naturskyddsföreningen är det också viktigt att skattebördan fördelas mer proportionerligt än idag. Hushåll med höga inkomster har högst utsläpp av växthusgaser, vilket dock inte återspeglas i hur mycket dessa hushåll betalar i miljöskatter. Det beror på att många klimatskadliga aktiviteter inte alls beskattas, eller att de bara beskattas indirekt eller i liten utsträckning. Likaså finns stora skatterabatter för företag, vilket leder till en snedfördelning av miljöskatter mellan hushåll och företag.

I rapporten ”En grön skattereform” slår Naturskyddsföreningen fast att det är hög tid för en skattereform med miljö- och klimatstyrning i fokus.

– Det är dags för politikerna att genomföra en grön skattereform. I vår nya rapport föreslår vi en rad nödvändiga och genomförbara förändringar inom exempelvis energi- och transportområdet, säger Karin Lexén.

Naturskyddsföreningen föreslår bland annat att:

» undantagen för koldioxid- och energiskatter fasas ut

» en differentierad vägskatt införs

» kärnavfallsavgiften och kväveoxidavgiften höjs

» ett lokalt ersättningssystem för vindkraft utreds

» flygbränsle och en rad motorfordon som snöskotrar, mopedbilar och stora motordrivna fritidsbåtar beskattas

Många av förslagen i rapporten kräver inte att en större reform genomförs, utan går att sätta i verket omedelbart. Rapporten presenteras på ett seminarium tillsammans med en rad företrädare för politiska partier.

Rapporten finns på Naturskyddsföreningens webbplats.

naturskyddsforeningen