IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Förbifarten skulle orsaka mycket allvarliga luftföroreningar. 

Foto: RLC

FÖRBISTART STOCKHOLM

Bluffstart och bluffprojekt

Förbifarten har inte startat

Trafikverket ville före valet i september få omvärlden att tro att bygget av Förbifart Stockholm redan är igång och att processen är omöjlig att stoppa. Det är lögnaktigt och ovärdigt en statlig myndighet, skriver flera debattörer. Det är en bluffstart för ett bluffprojekt.


  Göran Greider m.fl: |2014-08-20| Regeringen har avvisat alla invändningar mot arbetsplanen för Förbifart Stockholm. Därmed kan den börja byggas enligt regeringens hemsida. Men man inser att detta är en sanning med modifikationer: ”Detta gäller de delar av vägbygget som inte kräver tillstånd enligt annan lagstiftning än väglagen.” Man skulle alltså kunna börja bygga de delar av en motorväg som inte berörs av bortledning av grundvatten, bortforsling av stenmassor eller 12 av 13 detaljplaner. Det riskerar att bli en oduglig väg.

Trafikverket planerade ett första spadtag för Förbifart Stockholm "någon gång under sommaren". Detta alltså utan att ett antal prövningar är avgjorda. Syftet var att före valet i september få omvärlden att tro att bygget är igång och att processen är omöjlig att stoppa. Det är lögnaktigt och ovärdigt en statlig myndighet – även om det sker på regeringens begäran. Här har finansborgarrådet i Stockholm, Sten Nordin, rätt när han säger att projektet kan stoppas genom ett enkelt regeringsbeslut. Alla beslut om fortsatt planering av supermotorvägen är dock exempel på sådana politiska beslut som ger mer klimatutsläpp och som måste bannlysas. Däri är vi helt eniga med stora delar av forskarvärlden.

Tanken bakom namnet ”Förbifarten” var att det skulle ge intryck av att trafiken ska ledas förbi staden. Så tror de flesta ännu idag, men ”Förbi-farten” blir ingen förbifart enligt Trafikverkets egna beräkningar. Högst tre procent av trafiken är genomfartstrafik. Övriga 97 procent är trafik som ska till eller från mål i regionen. Det innebär också ökade köer inne i de centrala delarna – inte tvärtom.

arbetsresorna sker kollektivt till 50 procent idag i Stockholmsregionen. Den ökade kunskapen om klimatkrisen kräver ett stopp för utsläpp av växthusgaser. Alla experter hävdar att bilismen därför måste minska kraftigt. Glädjande nog minskar nu bilanvändningen i hela I-världen. Sverige och Stockholm toppade 2007, Japan 1999 och USA 2003. Bilåkandet, körkortstagandet, bilägandet – allt minskar – men minskningen måste gå snabbare.

När bilismen ”toppade” var kostnaderna för Förbifarten 25 miljarder kronor med 50 procent risk för högre värden. Idag blir detta runt 33 miljarder med samma risk för fördyringar. Om den skulle börja byggas på riktigt 2015 och byggtiden är 10 år blir det totalt drygt 40 miljarder i löpande penningvärde. Men bygget ska lånefinansieras. Med räntor blir detta minst 50 miljarder i dagens penningvärde – mycket mer i löpande. Statens insats utgörs främst av Stockholmarnas trängsel­skatter, som nu också ska bidra till T-baneutbyggnader. Trängselskatte­intäkter baserade på Trafikverkets prognoser om kontinuerligt ökande bilanvändning. En bilanvändning som i verkligheten minskar och som måste minska än mer om vi ska nå hållbarhetsmålen.

 Den enorma investeringen skulle kunna vara acceptabel om den ledde till en bättre framtid för regionen. Men istället leder den till ökade utsläpp och minskade möjligheter att satsa på en förstärkt kollektivtrafik och ett anständigt cykelvägnät.

Förbifarten bidrar enligt alla prognoser till att bilandelen av resandet ökar och utsläppen av växthusgaser ökar. Den är tänkt att dras i tunnel under villaområden och kungens och Wallenbergs marker på Lovö. Men i stadens låginkomstområden förstör man det som är kvar. Den skulle innebära en miljömässig katastrof för Skärholmen och Järvafältet.

Förbifarten skadar eller påverkar negativt Sätraskogen, Grimsta och Hansta naturreservat, Igelbäckens kulturreservat, Natura 2000-områdena Edeby och Lovö med världsarvet Drottningholm. Skog huggs ner och vattennivån sänks, vilket torkar ur bäckar och våtmarker. Detta går enligt miljöförvaltningen inte att kompensera. Hamnar för byggandet förstör också miljön, riskerar Mälaren som dricksvattentäkt och skapar buller som stör många människor under den 10-åriga byggtiden.

Förbifarten skulle orsaka mycket allvarliga luftföroreningar. I hela tunneln och ur mynningar och ventilationstorn är gifthalterna upp till 100 gånger högre än fastställda gränsvärden för uteluft. Enligt forskare från KI, Chalmers och Umeå universitet är även halter under gränsvärdena skadliga för alla människor, särskilt för känsliga personer (30-40 procent av befolkningen enligt Socialstyrelsen). Denna grupp bör överhuvudtaget inte färdas i tunneln, där öppna bilar och motorcyklar förbjuds. Men också inne i bilar och bussar kan halterna bli 10-20 ggr över gränsvärdena. Enligt Trafikverket drabbas tyvärr 20 personer varje år i tunneln av för tidig död och flera tusen skadas. Detta oräknat alla de som drabbas i Skärholmen och Järva helt utan egna bilar.

Vi som undertecknar denna artikel är aktiva i partier och organisationer som månar om klimatet och Stockholmsregionens framtid. Utifrån den ökade kunskap vi numera har är vi övertygade om att en omställning mot ökad hållbarhet är nödvändig. Därför är vi övertygade om att det omoderna förbifartsprojektet måste skrotas. Vi går inte heller på bluffen om ett första spadtag!

Göran Greider, Daniel Suhonen S, Jens Holm V, Ann-Margarethe Livh V, Gunilla Roxby-Cromvall V, Stellan Hamrin V, Rikard Warlenius V, Stefan Lindborg Ung Vänster, Helena Leander MP, Stina Bergström MP, Gertrud Brorsson MP, Lorentz Tovatt Grön Ungdom, Hans Lindqvist C, Birger Schlaug, Johan Ehrenberg, Carl Johan De Geer, Göran Folin Alternativ stad, Samuel Jarrick Klimataktion, Pia Björstrand Klimataktion, Margareta Olofson Naturskyddsföreningen, Jan Strömdahl FMKK.

 

RLC