Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

De snabba klimatförändringarna kräver stora omställningar och tiden är knapp. Den finskryska reaktorn Hanhikivi 1 måste stoppas.

Foto: NKB

NÄTVERKET KÄRNKRAFTSFRITT BOTTENVIKEN

Tyst om kärnkraftverk vid Bottenviken

Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken har nyligen skickat ett yttrande till finska Arbets- och näringsministeriet om Fennovoimas nya ansökan om bygglov för kärnkraftverket Hanhikivi 1 i Pyhäjoki. Vi vädjar till Finlands regering och riksdag att satsa på förnybar energi, energisparande och energieffektivisering i stället för på dyr, riskfylld och föråldrad kärnkraft.

Lena Lagerstam: |2021-10-28| De snabba klimatförändringarna kräver stora omställningar och tiden är knapp. Den finskryska reaktorn Hanhikivi 1 måste stoppas. Varför är det så tyst i en fråga som berör oss alla och som lägger över ett tungt ansvar på kommande generationer? Kärnkraftverket Hanhikivi1 skulle få negativa konsekvenser för vår livsmiljö och medföra ökad risk för terror, sabotage och spridning av kärnvapen. En stor och djup hamn har redan byggts på Hanhikivi längst upp i Östersjön.

Bottenvikens hav, kust och skärgård är en världsunik, känslig miljö. Ett kärnkraftverk skapar oro och skulle minska möjligheterna för näringar som grundar sin verksamhet på ren oförstörd natur, som giftfritt jordbruk, rennäring, yrkesfiske, natur- och kulturturism. Ett kärnkraftverk motverkar även kraven i EU:s ramdirektiv för vatten som gäller i både Finland och Sverige med syfte att skydda och förbättra vattenkvaliteten i de bägge medlemsstaternas kustvatten.

2000 MW skulle belasta Bottenviken

Hanhikivi1 skulle släppa ut stora mängder spillvärme, 2000 MW skulle belasta Bottenviken som redan stressas av miljöbelastning från bland annat industrier och ökande vattentemperaturer på grund av global uppvärmning. Reaktorn skulle bli den smutsigaste i Finland då den inte uppfyller Helsingforskonventionens krav på ”bästa tillgängliga teknik”.

Fennovoima har lämnat in dokumentation för ett mellanlager för använt kärnbränsle i vattenbassänger. Något Esbo-samråd kommer inte att genomföras. Mellanlagret innebär stora risker och svenska myndigheter måste absolut kräva att få ge synpunkter i ett samråd. Livsfarligt, hett kärnavfall skulle ligga vid stranden utanför reaktorn och användas i mer än hundra år. Troligen skulle mellanlagret användas längre tid i väntan på deponering i ett slutförvar i 100 000 år. Det är 4000 generationer i framtiden som måste leva med det.

En MKB för ett slutförvar tas fram först på 2040-talet. Skrämmande att Svensk Kärnbränslehantering AB:s förslag med kopparkapslar ska användas i Finland. Metoden är inte godkänd i Sverige på grund av riskerna för läckage.

Ryska Rosatom är huvudentreprenör

Kärnkraftsprojektet Hanhikivi1 genomförs med ryska Rosatom som huvudentreprenör, de ska leverera en nyckelfärdig reaktor och ett upparbetat specialbränsle. Djupt oroande att en statlig koncern inom kärnkraft, kärnvapen, kärnbränsle, uranbrytning, anrikning och strålsäkerhet ska ha detta ansvar. Det finns en nära koppling mellan kärnkraft och kärnvapen. Hanhikivi1 skulle bidra till ökad geopolitisk instabilitet i regionen.

Rosatom har hittills inte kunnat uppfylla finska krav på säkerhet och regeringens behandling av bygglovsansökan har försenats flera år. Nu erkänner Fennovoima att ”till följd av den internationella karaktären är projektet förknippat med risker som hänför sig till internationell politik”.

Artikeln är först publicerad i Norrländska Socialdemokraten.