IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Ärkebiskop Anders Wejryd

Foto: RLC

SVENSKA KYRKAN/ FORSKNINGSRAPPORT

Anders Wejryd

Behovet av en vitbok är stort

"Försoningsprocessen måste grundas på kunskap om den historiska relationen mellan storsamhället och romerna. Svenska kyrkan lämnar med denna studie sitt bidrag till att öka kunskapen", säger Anders Wejryd.


 Ewa Almqvist:  |2013–09–26|  En ny forskningsrapport har kartlagt Svenska kyrkans agerande och ställningstagande mot romer och resande under 1900-1950. Den visar att kyrkan haft makt att påverka vardagslivet för romer och resande. Rapporten är kyrkans bidrag till regeringens arbete med vitbok om övergrepp mot Sveriges romer.

Svenska kyrkans forskningsenhet har kommit med en ny rapport ”Svenska kyrkans förhållande till romer och resande ca 1900-1950”. Syftet med rapporten är att belysa Svenska kyrkans förhållningssätt och agerande i förhållande till romer och resande.

– Behovet av att klargöra majoritetssamhällets historiska skuld i en vitbok är större än någonsin med tanke på senaste medierapportering. Att kartlägga människor på det sättet bygger på rasistiska föreställningar om romer som grupp. Det finns ingen rimlig förklaring till att skapa register med uppgifter om avlidna och små barn, som media rapporterat om, mellan storsamhället och romerna. Svenska kyrkan lämnar med denna studie sitt bidrag till att öka kunskapen, säger Anders Wejryd.

Statens förlängda arm
Svenska kyrkans rapport visar hur präster, med ansvar för den lokala folkbokföringen som på den tiden skulle skötas av församlingarna, också fungerat som statens förlängda arm. Präster har samlat information om romer och resande och gjort noteringar i kyrkböckernas marginaler som antytt att prästen identifierat vederbörande som t ex ”tattare”. Informationen har handlat om deras bosättning, kunskapsnivå och sociala liv. Det har i sin tur legat som underlag för skatter men har också inneburit negativa konsekvenser för romers och resandes tillgång till skolgång.

Rapporten kommer att lämnas till regeringens arbete med vitbok om övergrepp mot Sveriges romer. Rapporten är skriven av Ida Ohlsson Al Fakir, doktorand i historia vid Linné-universitet i Växjö. Svenska kyrkans kyrkomöte gjorde redan 2010 ett uttalande om att den växande fientligheten mot romer måste bekämpas över hela Europa och konstaterar att vi i Sverige och Svenska kyrkan har ett ansvar att arbeta för att romer ska få sina rättigheter tillgodosedda.

Svenska kyrkan och romer:

Forskningsrapport