IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Näringen måste återbördas till jordbruket och snarast möjligt kräva att vi avstår från skenlösningar som inte har någon framtid i ett genuint kretslopp. Gör vi detta räddar vi både Östersjön och jordbrukets framtid.

Foto: RLC

BALTIC SEA FUTURE

Östersjöns framtid

Allt annat än ljus

Konferensen Baltic Sea Future – om Östersjöns framtid – gick av stapeln i Stockholm under Stockholmsmässan. Arrangemanget samlade en högt kvalificerad skara människor runt Östersjöfrågorna med ministrar, forskare samt kommunala företrädare. I en mycket uppmärksammad rapport från Boston Consulting Group framkom att viktiga, framtida jobb står på spel.


Ulf Svensson: |2017-05-02Rapporten konstaterade att drygt en halv miljon nya jobb ligger i vågskålen fram till 2030 men då krävs att miljösituationen i Östersjön förbättras radikalt. Om inte vändningen kommer drabbas framtidsutsikterna för främst turismnäringen, jordbruket och fisket.

Enligt konferensens grundare, Sustainable Seas Foundation, är det bråttom att vända utvecklingen eftersom det blir svårare och dyrare ju längre tiden går. Ska man dra en slutsats från konferensen är det att forskningen sedan tidigare konstaterat att vi redan passerat ett antal s.k. tipping points. Detta innebär att vändpunkten av miljösituationen till det bättre för Östersjön, snart också riskerar att passeras. Om detta sker får vi hålla tillgodo med döda bottnar, sämre fiske, tilltagande algblomning, stagnerande turismnäring och fallande fastighetspriser.

Undviker kretsloppslösningar

Rent vatten beskrivs ibland som vårt viktigaste livsmedel. Utan rent vatten hotas i princip allt levande. Att vattenförsörjningen är kritisk märker vi redan av i Sverige. Allt lägre grundvattennivåer på allt större områden, nyligen beslutades bevattningsförbud, otjänligt vatten med koliforma bakterier – där medborgarna allt oftare uppmanas koka sitt dricksvatten – och restriktioner för expanderande turism är tyvärr redan vardag på många platser i Sverige. Frågan är vad våra myndigheter gör för att vända utvecklingen och vilka åtgärder och hållbara satsningar som sätts igång, satsningar som kan klassificeras som långsiktiga helhetslösningar?

Ett av problemen för Östersjön, och för jordbrukets framtid, är det som brukar betecknas som "inbyggda" systemfel. Mycket kan hanteras med tekniska åtgärder i våra byggnader, där olika delproblem kan lösas medan andra utmaningar kräver radikala grepp i form av avancerade systemlösningar. Ett systemfel som brukar framhållas i sammanhanget är växtnäringscirkulationen mellan stad och land, en cirkulation som är helt avgörande för ett hållbart jordbruk. 

I avloppssystemen förstörs i dag värdefulla växtnäringsämnen som dessutom blir kontaminerade av tungmetaller, antibiotikaresistenta bakterier, och mikroplaster blandas med tusentals kemiska ämnen. Kvar blir slam som måste hanteras på ett ansvarsfullt sätt. I dag hamnar en stor del av detta slam på vår åkermark vilket är helt obegripligt.

Frågan är exempelvis hur länge våra finkrogar, som ofta hänvisar att man använder närodlade ingredienser i sitt utbud, kan fortsätta med detta. Barnmatsindustrin hämtar redan sina råvaror från utvalda åkrar med låga gifthalter.

Frågan är också varför statsmakterna och kommunerna undviker genuina kretsloppslösningar?

Inom hållbara gränser?

Endast ett av sexton, inhemska miljökvalitetsmål antas kunna uppnås till 2020. För varje nytillträdd regering har man gjort om det långsiktiga miljöarbetet i form av ny organisation och styrning. Detta har skett trots frågornas behov av långsiktighet. En konsekvens är att miljökvalitetsmålen Giftfri Miljö och Ingen övergödning inte kommer att uppnås. Det finns dock positiva möjligheter för ett framtida kretsloppssamhälle, möjligheter och lösningar på både kort och lång sikt för att ta vara på växtnäringen från oss människor. En rad olika metoder utvärderas för närvarande. Skulle vi agera kraftfullt kan vi både undvika att förstöra Östersjön och jordbruksmarken. Då krävs dock att statsmakterna börja agera samfällt vilket inte sker i dag.

I en rapport från Avfall Sverige konstaterar man att ”källsortera avloppssystem borde vara lika självklart om återvinning ska vara möjligt”. Det finns dessutom toalettsystem som inte kräver vatten överhuvudtaget och där källsorteringen sker direkt. Ut kommer luktfri växtnäring varje år. Det finns även intressanta system för flerfamiljshus. I exempelvis Helsingborg har kommunen nyligen initierat ett större projekt som än så länge är på ett teststadium.

På kontinenten sprids inte längre slam i vare sig Schweiz eller i Holland. Och i Tyskland och Österrike är man på väg mot ett slamstopp. I dessa länder har man satsat på avancerade, storskaliga anläggningar där växtnäring skiljs från miljögifter och annat avfall. Någon liknande anläggning finns ännu inte i Sverige. Så vad bör vi göra i Sverige? Vi borde sluta med slamspridning på vår åker- och odlingsmark och att använda renat dricksvatten till våra toaletter.

Vi måste inse att smittspridning är ett allvarligt problem i vår nuvarande hantering av avloppssystemet. Växtnäringen bör avskiljas så nära källan som möjligt samt certifieras enligt principen rent in – rent ut. Näringen måste återbördas till jordbruket och snarast möjligt kräva att vi avstår från skenlösningar som inte har någon framtid i ett genuint kretslopp.

Gör vi detta räddar vi både Östersjön och jordbrukets framtid.

LRF:s årsstämma i maj kan bli avgörande

Slutligen blir man både glad och ledsen när man tar del av LRF:s nya policydokument för kretslopp. LRF:s vägar mot framtiden är en nyckelaktör för både jordbrukets och Östersjöns framtid. Först levererar man en gedigen, ambitiös och hoppfull skrivning om ett giftfritt kretslopp samt en cirkulär och fossilfri ekonomi för att sedan i slutet av den nyss antagna kretsloppspolicyn formulera följande: ”LRF anser att material och växtnäring som återförs till produktionen skall återföras på ett sätt som ligger i linje med rådande rekommendationer.”

Det sistnämnda kan verka oskyldigt men följer vi rådande rekommendationer följer vi också den s.k. Revaqcertifieringen – Revaq ägs av Svenskt Vatten och är en certifiering som syftar till att återföra växtnäringen till jordbruket – vilket i praktiken innebär fortsatt giftspridning på vår åkermark. En motion till LRF:s årsstämma i maj från Uddevalla och Västra Götaland kan dock innebära en scenförändring. 

Förhoppningsvis drar sig LRF ur det nära samarbetet som organisationen haft med Revaqcertifieringen och Svenskt Vatten, som tidigare sanktionerat slamspridningen från de kommunala reningsverken till jordbruksmarken. Om inte detta sker kommer sannolikt enskilda jordbruksföretag att fortsätta att ta emot och sprida slam. Om radikala åtgärder utesluts släcks åter hoppet om ett hållbart och konkurrenskraftigt jordbruk och ett levande Östersjön.

RLC