IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Vi kan idag utvinna ren växtnäring och därmed avveckla slamspridningen.

Foto: RLC

REN ÅKER REN MAT

Avloppsslam

Kan hota hälsan

Har vi en gång lyckats samla ihop läkemedelsrester, smittämnen och miljögifter från industrin, bensinmackar, biltvättar, gator och torg; tvättmaskiner, sjukhus, wc-avlopp och avfallsupplag etc. Då skall vi absolut inte sprida ut dem igen på åkrarna, så de når våra livsmedel – inte minst barnmat och modersmjölkersättning.


Gunnar Lindgren.: |2014-09-26| Tre läkare skrev nyligen i Dagens Medicin en artikel om slamspridning och hälsa. Man anser att slamspridningen måste upphöra. Tidigare har Världshälsoorganisationen WHO varnat för spridning av miljögifter, och också pekat ut spridning av slam som en viktig orsak. Miljögifterna avdunstar från slammet och åkern där det sprids. Vi vet att luftnedfall av miljögifter hamnar på odlade livsmedel och foder. Det har ingen betydelse var slammet sprids då luftburna gifter faller ned på alla odlingar. Detta får inte fortsätta.

Vidare sprids miljögiftiga metaller från slamspridd åker ned till grundvatten. (Se nedan). Det innebär att vattnet i brunnar kan förorenas hos dem som bor i närheten där slam sprids eller förvaras. Genom vattnets kretslopp i naturen når grundvattnet också sjöar och vattendrag – och därmed finns risk att föroreningar också återfinns i tätorternas vattentäkter, t ex Göta Älv för göteborgarna och Mälaren för stockholmarna.

I flera andra länder, t ex Holland och Schweiz, sprids inget slam längre och det finns metoder att skilja växtnäringen från miljögifterna. Det är den vägen vi skall gå också i Sverige – snarast!

Hälsorisker enligt WHO-FN

WHO klargör att hormonstörande ämnen och miljögifter ger betydande hälsorisker och kan orsaka t ex bröstcancer, låg spermiekvalitet, missbildade könsorgan, för tidiga födslar, låga födelsevikter, prostatacancer, testikelcancer, fetma, diabetes och tidigarelagd pubertet, beteendestörningar, astma, ökad infektionskänslighet, hjärtsjukdom, Alzheimer, Parkinson, tidig menopaus, åderförkalkning m.m.

Även om många av de kemikalier som finns i kläder, leksaker, förpackningar etc diskuteras och ifrågasätts idag, så är det de svårnedbrytbara och fettlösliga miljögifterna (s k POP:s) i vår mat som är det stora problemet. Det är dessa miljögifter och hormonstörande ämnen som samlas upp i bröstmjölk och navelsträngsblod. De kan vandra från mamman till barnet i flera generationer. Det är orimligt att ifrågasätta en rad mer lättnedbrytbara kemikalier i vår vardag, och samtidigt fullt medvetet sprida de svårnedbrytbara, fettlösliga och farligaste miljögifterna med slammet till livsmedelsproduktionen.

fortplantningsförmåga är hotad av miljögifter

Här skall särskilt nämnas hur i synnerhet mannens fortplantningsförmåga är hotad av miljögifter. Föräldrar till unga pojkar måste bevaka detta hot mot deras framtid och förmåga att skaffa barn. 

Jag har i flera brev visat hur viktigt det är att avbryta tillförseln av miljögifter till våra livsmedel och därmed till oss själva och våra barn. Efter valet nyligen är det nu dags att ta sig an denna uppgift och vi utgår självklart från att svenska livsmedelsföretag och varumärken lyssnar på våra läkare och oss konsumenter i första hand.

Detta blir nu vår viktiga uppgift under hösten 2014. Professor Göran Petersson redovisar här nedan hur Sverige idag ligger efter i jämförelse med andra länder i Europa.

publications.lib.chalmers.pdf

Se också hur vi idag kan utvinna ren växtnäring och därmed avveckla slamspridningen ja.se/?p=45632&m=3433&pt=105

www.naringsmedicinsktidskrift.se

Se vidare organisationens Ren Åker Ren Mats remissvar till Miljödepartementet, bl a sid 15:

www.renakerrenmat.se/pdf/RemissvarRenAkerRenMat.pdf

RLC