IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Med tillbakadragandet av NATO-styrkor i slutet av 2014, kan biståndet inte längre räknas med den nuvarande militära infrastrukturen.

Foto: Corel

SIPRI

Afghanistan framöver

Behovet av civil strategi  

Vid sidan av den militära exit-strategin måste det internationella samfundet ha en civilstrategi för Afghanistan. Givarna måste fortsätta, eller till och med öka, sitt utvecklingsbistånd efter det att militären har lämnat landet. Afghanerna önskar en fortsatt basservice och en stark afghansk regering, vilket skapar politisk stress, enligt en SIPRI-rapport.


  Stephanie Blenckner: |2013-10-08|  Med tillbakadragandet av NATO-styrkor i slutet av 2014, kan biståndet inte längre räknas med den nuvarande militära infrastrukturen. Framtida bistånd måste likställas som i andra konfliktdrabbade länder som Somalia och Sudan. Från intervjuer med afghanska regeringstjänstemän och företrädare för icke-statliga organisationer och givare, verkar den viktigaste utmaningen komma att vara ett ömsesidigt förtroende mellan alla parter. 

"Detta är en avgörande ståndpunkt för att visa befolkningen i Afghanistan att de inte kommer att vara övergivna, eller i händerna på en korrupt regering eller islamistiska extremister. Om givarna inte utvecklar en civil strategi som upprätthåller nuvarande nivåer av bistånd, finns det en risk för att mycket av det som har uppnåtts under det senaste decenniet kommer att gå förlorade." Det sade Dr Jair van der Lijn, chef för SIPRI:s fredsoperationer Projekt och författare av studien. "Det är förvånande att se hur vissa givare tror att det med en minskad militär närvaro, nästan kommer att bli omöjligt att tillhandahålla och övervaka åtgärderna för ett civilsamhälle. Erfarenheter från Somalia, Sudan och redan stora delar av Afghanistan visar att detta är definitivt inte fallet. " 

En stark centralregering ligger högt på den afghanska önskelistan

Alla afghaner som intervjuades för rapporten betonade vikten av staten, tillsammans med ett decentraliserat genomförande av civilpolitiken. Samt att policy och regelverk, ansågs generellt att staten bör vara en viktig länk i biståndskedjan, med att finansieringen till stor del kanaliseras via Kabul. 

Vid Tokyo-konferensen 2012, kring frågan om Afghanistan och världssamfundet, åtog sig samfundet att transferera minst 50 procent av utvecklingsbiståndet via den nationella budgeten för den afghanska regeringen. Donatorerna hoppas på detta sätt att öka kapaciteten och därmed legitimitet för den afghanska regeringen, som en del av deras statsbyggnadsstrategi.

Tokyogivarnas åtaganden

Den nuvarande internationella inriktningen motsvarar till stor del finansiering med genomförandet av: För att öka den roll för den centrala regeringen att tillhandahålla grundläggande tjänster och syftar till att öka finansieringen till regeringen. De flesta intervjuade afghaner hävdade emellertid att regeringen inte har någon större förmåga inom vissa sektorer, medan det i andra regioner fortfarande utkämpas krig: i dessa fall, kan de enskilda organisationerna bättre kunna leverera biståndshjälp. 

Även det långsiktiga målet bör vara att flytta uppgifterna från frivilligorganisationer till staten, men detta bör ske långsamt för att låta regeringens förmåga kunna växa.

Enligt de flesta intervjuade i Afghanistan, med synpunkter på Tokyomålet fokuseras relationen kring konkurrensen mellan regeringen och frivilligorganisationer. Det är viktigt att frågorna om finansiering och genomförande av biståndet är separerade. Regeringen bör spela en stor roll för att bestämma utvecklingsstrategi, men valet av leverantör av grundläggande tjänster bör bero på vem som är i bäst position att leverera. Ibland är det regeringen, men i andra fall kan detta vara den privata sektorn eller enskilda organisationer. 

Öronmärka medel en viktig del av en civil strategi 

"Givarna bör överväga konditionalt stöd för att främja tillhandahållandet av tjänster genom det civila samhället och kräver nära samarbete och samråd med lokala samhällen ", sade van der Lijn. "För att göra varje civil strategi trovärdig, måste givarna ytterligare öka sina löften om bistånd och visa på ett långsiktigt engagemang i Afghanistan, efter 2016 eller 2017."

Översättning från engelska, Paul Lindberg.