Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Bevarande av biologisk mångfald

Foto: RLC

EU-PARLAMENTET

Viktigt avtal för skyddet av biologisk mångfald

Målen som antagits av COP15 i Montreal är historiskt och kommer att få praktisk betydelse i hela världen, säger EU-parlamentarikern Pär Holmgren (mp).

Max Wahlund: |2022-12-22| – Avtalet är inte fullkomligt, men kan ändå bli avgörande för att rädda världens natur eftersom målen är relativt konkreta och övervakningen av deras genomförande är mer omfattande än tidigare.

– Nu måste vi förstås precis som alltid med dessa avtal granska genomförandet noggrant så att det blir verkstad och handling, och inte bara tomma ord, enligt Pär Holmgren. Vi gröna i EU-parlamentet kommer att tillsammans hålla noggrann koll så att EU uppfyller sina åtaganden.

Bevarande av biologisk mångfald

Avtalet handlar bland annat om återställande och bevarande av biologisk mångfald, stoppande av utrotning, minskande av bekämpningsmedel och utfasning av miljöskadliga subventioner.

– Det är en framgång för naturvården och ger hopp om framtiden för våra ekosystem, olika arter, och även vår egen art – säger Pär Holmgren.

Bland de nya målen för att stoppa förlusten av biologisk mångfald till 2030 finns målet att skydda 30 procent av land, floder och sjöar. 30 procent av områden som förstörts ska återställas.

Resultatet var det bästa möjliga som nu kunde uppnås

Gröna förhandlare på plats i Montreal menar att resultatet var det bästa möjliga som nu kunde uppnås mellan världens länder.

Målens avtal och omfattning

Skydd av hotade arter; skydd av områden med hög biologisk mångfald; hållbar användning av naturresurser; ekologisk hållbarhet för jord- och skogsbruk; fiskbestånd och fiskodling; minskning av föroreningar och bekämpningsmedel; kamp mot illegal handel med vilda djur; stopp för invasiva arter; granskning av ekonomins miljöpåverkan; främjande av jämställdhet mellan könen i beslutsfattande i miljöfrågor, och utfasning av subventioner som är skadliga för naturen.

Bistånd till fattiga länder för skyddet av ekosystem

Förutom att skära ner på skadliga subventioner lovar länderna att mobilisera 200 miljarder dollar i finansiering från offentliga och privata källor för att skydda den biologiska mångfalden, inklusive 30 miljarder dollar i bistånd till de fattigaste länderna för att skydda deras ekosystem och natur.

I Europaparlamentet arbetar våra ledamöter med frågor som rör miljö, klimat, hållbara transporter, energi, jämställdhet, migration och demokrati.

Alice Bah Kuhnke är ledamot av parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter och i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet. Hon är även vice ordförande i Gröna Gruppen.

Pär Holmgren är ledamot i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, och ersättare i jordbruksutskottet och utskottet för transport och turism.

Jakop Dalunde är ledamot i utskottet för transport och turism och ersättare i utskottet för industrifrågor, innovation, forskning och energi, samt ersättare i utskottet för utrikesfrågor.