IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

Risken är att vargar skjutas trots att det inte är befogat.

Foto: Corel

NATURSKYDDSFÖRENINGEN

Svensk vargjakt

EU granskar rovdjurshanteringen

EU-kommissionens uttalande om den svenska vargjakten idag betyder att miljökommissionären Janez Potocnik anser att regeringens beslut om skyddsjakt är ett steg i rätt riktning, men kommissionen förklarar också att den noggrant kommer fortsätta att följa den svenska rovdjurspolitiken.


  Louise Wileen Bjarke: |2011-12-16| Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen, säger i ett uttalande: – Det är bra att EU-kommissionen anser att Sverige börjat foga sig till EU-rättens krav, men att fallet fortfarande är öppet. Vi bedömer också att regeringen rör sig i rätt riktning men utvecklingen framöver är ännu oklar. Sverige riskerar alltjämt att hamna i domstol om vargjakten blir för stor och utan hållbara motiv. Vi måste vara mycket varsamma om den allvarligt hotade vargstammen.

Det var 2010 som WWF, Djurskyddet Sverige, Rovdjursföreningen och Naturskyddsföreningen anmälde den svenska vargjakten till EU-kommissionen för brott mot art- och habitatdirektivet om bevarandet av utrotningshotade rovdjur. Det framgår av kommissionens text att det fortfarande finns misstankar kvar om att Sverige kanske inte kommer att hantera jakten på rätt sätt. Enligt kommissionen måste Sverige fortfarande garantera att endast sådana vargar som orsakat allvarlig skada kan omfattas av eventuell skyddsjakt, att ingen så kallad licensjakt ska äga rum 2012 och dessutom måste regeringen förbinda sig att fullt ut följa art- och habitatdirektivet. 

delegerad jakt av länsstyrelserna

Regeringen har också beslutat att Naturvårdsverket kan delegera beslut om jakt till länsstyrelserna. Vad detta kommer att innebära för vargarna är oklart, men EU kommer att följa jakten mycket noga. Skulle det visa sig att det börjar skjutas vargar till höger och vänster kommer kommissionen att begära ett interimistiskt jaktförbud i EU:s domstol, säger Erik Degerbeck vid EU-kommissionens representation i Sverige.

– Vi förstår att kommissionen är fortsatt misstänksam. De nya reglerna om skyddsjakt öppnar i värsta fall för illa motiverade beslut på länsstyrelserna i strid med EU-rätten. Vi har redan sett att länsstyrelserna gör vitt skilda tolkningar av behovet av vargjakt. Därför hoppas vi att besluten tills vidare hålls kvar på nationell nivå, säger Mikael Karlsson.

Fakta om rättvisan

Försenade riktlinjer för jakten

Efter Naturvårdsverkets beslut att delegera skyddsjakt på varg till länsstyrelserna kan Naturskyddsföreningen nu avslöja att riktlinjer för jakten saknas. 

Naturvårdsverket fick i december 2010, för över ett år sedan, i uppdrag av regeringen att utarbeta sådana riktlinjer. Två dagar före julafton i fjol gav regeringen förlängt – riktlinjerna ska nu utarbetatas först i juni 2012, långt efter den nya skyddsjakten inleds.

– Vi har redan sett att olika länsstyrelser bedömer ett och samma ärende på motsatta sätt. Länsstyrelsen i Kronoberg, där trycket från jägarhåll var starkt, ville jaga vargtiken Kynna, medan länsstyrelsen i Skåne avstyrkte skyddsjakt. 

Med helt nya och ännu mer oklara regler ökar nu risken för att länsstyrelserna öppnar för påtryckningar från jägarhåll, säger Mikael Karlsson, ordförande Naturskyddsföreningen.

Naturskyddsföreningen har hela tiden menat att en försiktig skyddsjakt – viktigt att skilja från licensjakt – kan vara en del av vargförvaltningen när förebyggande och kompensatoriska åtgärder inte räcker till.

Skyddsjakten måste dock utformas med omsorg och tydlighet. En möjlighet för det gavs i och med regleringsbrevet den 22 december 2010 då regeringen gav Naturvårdsverket i uppdrag att "utarbeta riktlinjer för länsstyrelsens handläggning av ansökningar om skyddsjakt". Uppdraget skulle redovisas till Landsbygdsdepartementet den 15 december i fjol. 

Den 22 december 2011 gav man emellertid förlängt till den 15 juni 2012.

– Hanteringen av skyddsjakten är dålig. Först inför regeringen regler för skyddsjakt på varg som är ytterst oklara. Sedan skjuter man fram riktlinjerna för denna jakt ett halvår i tiden, långt efter att jakten inleds och då den riskerar vara helt över. 

Frågar man berörda idag så tolkas exempelvis skyddsjakt i förebyggande syfte helt olika. Risken är att vargar skjutas trots att det inte är befogat, säger Mikael Karlsson.

Louise Wileen Bjarke