IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

WHO framhåller att miljögifter samlas in från hela samhället, från biltvättar, industrier, avfallsupplag osv. och hamnar i avloppsvattnet och koncentreras i avloppsslammet, som sedan sprids på odlingsmarken.

FOTO: RLC

REN ÅKER – REN MAT

Dags att ingripa

Upphör med slamspridning

Nu är det dags för oss att ingripa. All slamspridning måste upphöra! Jag har i en lång rad artiklar berättat hur avloppsslammet är fyllt av kanske 100 000-tals miljögifter, kemikalier, tungmetaller, läkemedelsrester osv. samt deras nedbrytningsprodukter. Det handlar om gifter som inte alls behöver finnas i livsmedlen.


  Gunnar Lindgren: |2014-11-21| I mitt senaste nyhetsbrev redovisade jag en artikel i Dagens Medicin där tre läkare slår fast att ”Avloppsslam kan skada hälsan”. Detta negligeras av en slamföreträdare som i Dagens Medicin utan betänkligheter säger att ”mer slam skall spridas".

Tidigare har världshälsoorganisationen WHO varnat för att hormonstörande miljögifter avdunstar från slam och därmed sprids till alla odlingar – både till betesmark för mjölkkor, spannmål för barnvälling och ekologiska odlingar. Därmed finns de högst sannolikt också i mjölk, kött, ägg och mjöl.

Andra som varnar för slamspridningen är Läkare för Miljön, Naturskyddsföreningen, Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin, Skogsstyrelsen, Uppsala Universitet, Tandvårdsskadeförbundet, Ren Åker Ren Mat m fl.

För några år sedan ställde jag i ett nyhetsbrev en fråga om slammet. De allra flesta läsare utom ett fåtal ansåg då att slamspridningen måste upphöra. Nu är det dags igen!

Slamspridningen gör att miljögifter finns i vår mat

Miljögifter i slam hotar hälsan hos barn och vuxna. Världshälsoorganisationen WHO har i en uppmärksammad rapport visat att hormonstörande miljögifter är en trolig orsak till en rad sjukdomstillstånd hos barn, ungdomar och vuxna. Man nämner bland annat: bröstcancer, låg spermiekvalitet, missbildade könsorgan, för tidiga födslar, låga födelsevikter, prostatacancer, testikelcancer, fetma, diabetes och tidigarelagd pubertet, beteendestörningar, astma, ökad infektionskänslighet, hjärtsjukdom, Alzheimer, Parkinson, tidig menopaus och åderförkalkning.

När det gäller exponeringen för dessa miljögifter, kommer de mest kraftfulla ämnena i form av föroreningar i vår mat. Där hittar man idag bromerade flamskyddsmedel, perfluorerade ämnen, klorerade bekämpningsmedel, policykliska aromatiska kolväten, dioxin, PCB osv i en icke överblickbar ”cocktail”. De flesta av dessa är fettlösliga och svårnedbrytbara. De hamnar i navelsträngsblod och bröstmjölk.

WHO VARNAR OM SLAMSPRIDNING

WHO framhåller att dessa miljögifter samlas in från hela samhället, från biltvättar, industrier, avfallsupplag osv. och hamnar i avloppsvattnet och koncentreras i avloppsslammet. WHO anger vidare att de efter slamspridning i livsmedelsproduktionen avdunstar från åkrarna till atmosfären. Sedan faller de ned på alla odlingar, på exempelvis betesmark för kor och spannmål för barnvälling. Även ekologiska odlingar drabbas. Miljögifter kan idag påvisas i de flesta livsmedel – i både mjölkprodukter och barnmat.

Livsmedelsverket säger: ”Dioxin och PCB lagras i fettväven under flera år. Därför är det bra att utsättas för så lite dioxin och PCB som möjligt under uppväxten”. Alla bidrag av miljögifter till barnens värld skall alltså pressas tillbaka i möjligaste mån, även om de ligger under gränsvärdet som ju egentligen spelat ut sin roll.

Barns intag av Perfluorerade miljögifter

Nyligen fick förekomsten av perfluorerade miljögifter (kallas gemensamt för PFAA) i dricksvatten i bl a Ronneby stor uppmärksamhet. I slammet som sprids på åkermarken finns ett stort antal av perfluorerade miljögifter. (Se bilaga ”Miljögifter i slam”, näst sista tabellen). Miljögifter i slammet avdunstar till lufthavet. Perfluorerade ämnen faller ned från luften på alla odlingar.

Livsmedelsverket har visat att de perfluorerade miljögifterna finns i spannmålsprodukter och andra livsmedel som barn äter. Barnens intag av exempelvis PFOA kommer till 74 % från spannmålsprodukter, potatis och mjölkprodukter. (”Riskvärdering av perfluorerade alkylsyror i livsmedel och dricksvatten”. Livsmedelsverket, Rapport 11-2013).

Kemikalieinspektionen säger: ”PFOA (perfluoroktansyra) bryts inte heller ned i naturen, det är reproduktionsstörande och misstänks vara cancerframkallande för människan. PFOA och fyra PFOA-liknande ämnen med lägre kolkedja (C10-C13) har satts upp på EU:s kandidatlista över ämnen som inger mycket stora betänkligheter (substances of very high concern). Orsaken är att de är mycket persistenta och mycket bioackumulerande.” De olika PFAA finns i alla livsmedelsgrupper, fast mer eller mindre beroende på vilken PFAA det är och vilken grupp det är. 

Observera hur barn får i sig dessa perfluorerade miljögifter från ett stort antal livsmedel: Cerealier, Mejeri, Frukt, Potatis, Grönsaker, Kött och Fisk; Matfett och Bakverk. I övrigt ingår ägg, socker och sötsaker, samt drycker

Källa: Tabell från ”Livsmedelsverkets rapportserie nr 11/2013”, Sid 33 och 34.

Alla dessa perfluorerade ämnen bildar en ”cocktail” av miljögifter. Är denna hälsofarlig för barn på samma sätt som PFOS från brandskum i dricksvatten?

Ytterligare upplysningar om perfluorerade miljögifter

I en undersökning av PFAA i blod hos unga kvinnor från Uppsala mellan 1996 och 2010 fann Livsmedelsverket att halten perfluorbutansulfonat (PFBS) och perfluorhexansulfonat (PFHxS) har ökat kraftigt. Orsakerna till de snabbt stigande halterna av PFBS och PFHxS är okända. Möjligen dricksvattnet?

Kvinnor som har angett att de ammat sitt barn minst 12 månader hade 32–44 procent lägre nivåer av perfluoroktansulfonat (PFOS), perfluoroktansyra (PFOA) och perfluorhexansulfonat (PFHxS) i blodet jämfört med kvinnor som angett att de ammat kortare tid. Högre serumhalter av PFOS samt flera andra PFAA hittades även här hos de som åt mycket fisk. Studien antyder att även PFAA bör tas med vid framtida risk-nyttovärderingar av fisk som livsmedel. Vidare visar studien att PFAA förs över till spädbarn via bröstmjölk, något som kan innebära en betydande PFAA-exponering.

Det syntes en ökning av PFNA och perfluordekansyra, PFDA, med 4–5 procent per år. Dessa ökningar kan tyda på att det skett en förskjutning i användningen av PFOA till PFNA och PFDA. Därutöver syntes relativt snabba ökningar av perfluorbutansulfonat, PFBS, med 14 procent per år från låga halter, samt av PFHxS med 8 procent per år. PFBS har av industrin lanserats som ersättare för PFOS och det spekulerades att detta var orsaken till de ökande exponeringarna.

Slutsats: Perfluorerade miljögifter sprids med avloppsslam. Detta måste upphöra!

EU:s kandidatlista

gunnar.lindgren@ale.mail.telia.com

www.gunnarlindgren.com

 

Nu måste vi alla hjälpas åt

Nedan finns en röd länk som går till Ren Åker–Ren Mats hemsida. Där klickar du högst upp till vänster och kommer vidare. Där finns instruktionen hur man kan föra fram sin önskan till Arla och Lantmännen för att ALL slamspridning skall upphöra

  Gunnar Lindgren:  Vi utgår från att varumärkena hos Arla och Lantmännen lyssnar på sina konsumenter i denna fredliga men mycket viktiga aktion.

Vi får i oss slamgifter genom mjölk, ägg, kött och mjöl!

Ska vi acceptera det? Nej!

Låt oss tillsammans få stopp för slamspridningen!

Inga slamgifter i vår mat – gör så här!

Gå till www.renakerrenmat.se och följ instruktionen!

1. Be era vänner, andra intresserade och föreningar, där ni är medlemmar, att besöka denna hemsida hos ”Ren Åker Ren Mat” samt att också skicka mail till varumärken!

Hjälp till att föra vidare detta budskap genom insändare i tidningar, sociala medier och debattinlägg i radio!

2. Både ert mail till varumärkena eller koncernerna samt deras svar är välkomna till info@renakerrenmat.se

Eller mejla till gunnar.lindgren@ale.mail.telia.com. Ert namn behandlas konfidentiellt.

3. Det är bäst att vända sig till varumärkena direkt eftersom de lyssnar på sina konsumenter. Den som har dåligt med tid för detta kan dock nöja sig med att skicka ett enkelt mail direkt till koncernen:

ARLA: konsumentkontakt@arlafoods.com

Lantmännen: konsumentkontakt@lantmannen.com

Eftersom Kungsörnens produkter ofta används på daghem och skolor bör också de få ett brev.

Kungsörnen: konsumentkontakt.kungsornen@lantmannen.com

Läs min artikel om slam, miljögifter och hälsorisker i tidningen Medicinsk Access. Den kan klickas här nedan, “Slamspridningen gör att miljögifter finns i vår mat”.

Netpublication/n48794020/10

 

RLC