Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Jag är glad att vi nu äntligen får klimattullarna på plats, även om vi gröna gärna hade sett att ännu fler varor hade inkluderats redan från början, säger Jakop Dalunde (MP), Europaparlamentariker!

 Foto: MP

 

EU PARLAMENTET

Kraftig minskning av fossila bistånd i EU

Jakop Dalunde (MP), Europaparlamentariker meddelade i natt att en överenskommelse mellan Europaparlamentet, Ministerrådet och Kommissionen kring stora delar av EU:s klimatpolitik.

Christian Valtersson: |2022-12-18| Överenskommelsen innebär att de sektorer som ingår i EU:s utsläppshandel kommer att minska sina utsläpp motsvarande 62 procent till 2030, att den fria tilldelningen till industrin i princip halveras till 2030 och att EU:s äntligen får på plats de nya klimattullarna, som kommer att pressa andra delar av världen att också betala för sin klimatpåverkan.

Miljöpartiets Jakop Dalunde, som varit gröna gruppens förhandlare i både industriutskottet och transportutskottet, ser positivt på utfallet men hade velat se ännu högre ambitioner:

Ökning av klimatambitionen inom hela EU

 – Nu ökar vi klimatambitionerna inom hela EU. Det här är ett nödvändigt steg för att Europa ska ta sin del av ansvaret för den gröna omställningen. Jag hade velat se ännu högre ambitionsnivåer, men att minska mängden utsläppsrätter med 62 procent till 2030 är ändå en politisk framgång för oss gröna, säger Jakop Dalunde (MP), Europaparlamentariker

Inom ramen för överenskommelsen så inför EU också klimattullar, som kommer att göra så att länder som inte själva satt ett pris på CO2 under produktionsprocessen kommer att behöva betala en avgift om dessa varor ska importeras till EU:

 – Vi gröna har länge förespråkat klimattullarna för att driva på klimatomställningen i andra delar av världen. Jag är glad att vi nu äntligen får klimattullarna på plats, även om vi gröna gärna hade sett att ännu fler varor hade inkluderats redan från början, säger Jakop Dalunde (MP), Europaparlamentariker!

Den fossil subvention

En viktig komponent i utsläppshandeln är den fria tilldelningen. Detta är utsläppsrätter som inte auktioneras ut utan istället delas ut gratis till industrin – en fossil subvention. Med förslaget kommer den fria tilldelningen för de sektorer som kommer att omfattas av klimattullarna att minska med 48,5 procent till 2030, vilket är nära de grönas krav om att minst hälften av den fria tilldelningen ska vara borta till 2030:

 – Det finns inga gratisluncher, inte heller för de stora utsläpparna i industrin. Den fria tilldelningen borde ha avskaffats för länge sedan och en halvering till 2030 är egentligen alldeles för sent. Samtidigt ser vi att vi nu nått en överenskommelse om en ambitionsnivå till 2030 som är högre än vad Kommissionen och Ministerrådet tänkt sig, vilket i sig är en framgång för de progressiva krafterna i Europaparlamentet, säger Jakop Dalunde (MP), Europaparlamentariker.

Sjöfarten blir nu en del av utsläppshandeln

Överenskommelsen kring att sjöfarten nu blir en del av utsläppshandeln är en tydlig grön framgång, och rederierna kommer att behöva betala för 100 procent av sina utsläpp för resor mellan två hamnar inom EU och 50 procent av sina resor mellan en hamn i EU och en hamn utanför EU från 2024:

– Sjöfarten står inför en stor omställning. Nu skapar vi en prissättning av klimatpåverkan som kommer att gynna de rederier som ligger i framkant och satsar på energieffektivisering, elektrifiering och syntetiska bränslen, samtidigt som de stora utsläpparna nu får betala. Det här har jag jobbat hårt för och det är en av de delar i överenskommelsen som jag är mest nöjd med, säger Jakop Dalunde (MP), Europaparlamentariker

EU ska minska utsläppen 55 procent till 2030

Sommaren 2021 presenterade EU-kommissionen Fit for 55, deras lagstiftningspaket för att EU ska kunna nå det nya klimatmålet i klimatlagen som säger att unionen ska minska sina utsläpp motsvarande 55 procent till 2030. Fit for 55 innehåller 12 lagstiftningsförslag, bland annat lagstiftning om kolsänkor (LULUCF), utsläppskrav för bilar, klimattullar, skärpning av utsläppshandeln (ETS), uppdaterat energiskattedirektiv (ETD) och höjd ambitionsnivå kring energieffektivisering (EED).

Under hösten 2021 och våren 2022 har Europaparlamentet och Ministerrådet antagit sina ståndpunkter gällande de olika lagstiftningsförslagen. Sedan dess har förhandlingar mellan EU:s institutioner, så kallade "triloger", pågått. Den största och mest avgörande trilogen har handlat om utsläppshandeln, klimattullarna och den sociala klimatfonden, vilka är tätt sammankopplade och därför har förhandlats i ett sammanhang.

I nästa steg så ska den överenskommelse som nu nåtts godkännas av Ministerrådet och Europaparlamentet, vilket sannolikt sker under våren. Utsläppshandeln för flyget förhandlas separat och är inte en del av nattens överenskommelse.

Överenskommelsen innebär följande:

» Ambitionsnivån: Med nuvarande lagstiftning så minskar antalet utsläppsrätter med 43 procent till 2030 jämfört med 2005 års nivå. I Kommissionens förslag på ny lagstiftning var minskningen 61 procent till 2030. Den överenskommelse som nu nåtts innebär en något högre ambitionshöjning än i Kommissionens förslag, motsvarande 62 procents minskning till 2030 jämfört med 2005 års nivå.

» Klimattullarna (CBAM): Klimattullarna, eller formellt “gränsjusteringsmekanism för koldioxid”, kommer med överenskommelsen att införas successivt och omfatta järn, stål, elektricitet, gödsel och cement likt i kommissionens förslag, men dessutom att inkludera vissa plaster (polymerare) och vätgas, vilket den gröna gruppen i Europaparlamentet varit pådrivande för.

» Den fria tilldelningen: Den fria tilldelningen är länken mellan utsläppshandeln och klimattullarna och har varit en subvention för de delar av industrin som är utsatta för internationell konkurrens, där industrin fått en viss mängd utsläppsrätter gratis istället för att behöva köpa dem på auktion. Med de nya klimattullarna försvinner anledningen att ha fri tilldelning. Med överenskommelsen så kommer 48,5 procent av den fria tilldelningen att vara borta till 2030 och den fria tilldelningen att vara helt avskaffad 2034. Den gröna gruppen hade velat se att minst 50 procent av den fria tilldelningen avskaffades 2030 och att den fria tilldelningen var fullt avskaffad senast 2032.

» Sjöfarten: Som del av överenskommelsen så kommer nu rederierna att behöva betala för 100 procent av sina utsläpp för resor mellan två hamnar inom EU och 50 procent av sina resor mellan en hamn i EU och en hamn utanför EU från 2024. Fartig större än 5000 gross tonnage omfattas, men lagstiftningen kommer att ses över av Kommissionen 2026 för att potentiellt omfatta även mindre fartyg, mellan 400 och 5000 gross tonnage.

» Fonderna: Som del av överenskommelsen kommer det att inrättas en social klimatfond, där intäkter går till insatser för att göra omställningen så rättvis som möjligt. Dessutom höjs anslagen till innovationsfonden, vilket är en EU-fond som stöttar teknik och innovationer som ligger i framkant för den gröna omställningen.