IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

Regeringen är skyldiga enligt EU-rätten att peka ut Ojnaremyr som ett särskilt bevarandeområde

Foto: Greenpeace

NATURSKYDDSFÖRENINGEN

Natura 2000-områden 

Regeringen skyldig rädda Bunge

Naturskyddsföreningen kan nu visa att regeringen är skyldig att peka ut områden i Bunge som skyddsvärda enligt EU-rätten, så kallade Natura 2000-områden. Om regeringen gör det så blir konsekvensen att Nordkalk inte kan fortsätta med sin verksamhet i området. Idag skickar Naturskyddsföreningen ett krav till regeringen att uppfylla sin skyldighet att bevara ett av Europas mest skyddsvärda områden.  


 Louise Wileen Bjarke: |2012-08-31| Först svek s-regeringen. Nu uppmärksammar vi miljöminister Lena Ek  (C ) på att hon inte bara har möjlighet, hon och regeringen är faktiskt skyldiga enligt EU-rätten att peka ut Ojnaremyr som ett särskilt bevarandeområde eftersom det har så höga naturvärden, det är ett unikt område i Europa, säger Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen.

Föreningen begär nu att regeringen pekar ut hela det område som motsvaras av den föreslagna nationalparken Bästeträsk till Natura 2000-område, samt under alla omständigheter skyndsamt pekar ut området Ojnaremyr och Bunge Ducker 1:64 som Natura 2000-områden. Detta borde ha gjorts tidigare och nu har regeringen en möjlighet att rätta till detta fel. Eftersom regeringen tidigare valt att inte peka ut området Ojnaremyr på Gotland som ett särskilt bevarandeområde kommer nu Naturskyddsföreningen att ta ärendet till EU-kommissionen.

vetenskapliga kriterier 

– Sverige har en skyldighet att peka ut de områden som enligt vetenskapliga kriterier bör ingå i Natura 2000-nätverket, och därmed beredas skydd från skadlig verksamhet. Att området inte tidigare utpekats står i strid med EU-rätten och tydliga prejudikat i EU-domstolen, säger Joanna Cornelius, miljöjurist på Naturskyddsföreningen. Den påbörjade verksamheten i Bunge har de senaste dagarna rönt stor uppmärksamhet. Naturskyddsföreningen har arbetat med den rättsliga prövningen i flera år och har överklagat ärendet till Högsta domstolen.

Lena Ek bakbunden

– Miljöminister Lena Ek har sagt att hon är bakbunden på grund av den rättsliga prövningen. Vi visar idag att det inte är fallet. Hon har både rätt och skyldighet att agera omgående i frågan. På det viset kan de unika naturvärdena räddas för även framtida generationer, säger Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen.

Läs vår Hemställan till regeringen här

Nedmontering av miljölagen

Nytt försök att montera ner miljölagstiftningen. Steg för steg har regeringen urholkat våra svenska miljölagar. I den nya avfallsutredningen föreslår regeringens särskilda utredare att ta bort en klar bestämmelse i miljöbalken om att förnybar energi ska ha företräde vid till exempel tillståndsprövningar. Istället föreslås en till intet förpliktigande målformulering, säger Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen.

  Louise Wileen Bjarke |2012-08-31|  Naturskyddsföreningen har i flera sammanhang visat att svensk miljölagstiftning nu monteras ner så kraftigt att det börjar ge allvarliga avtryck i miljön. Den stora kalkstenstäkten i Bunge på norra Gotland, som Mark- och miljööverdomstolen nyligen gav tillstånd till, är ett tydligt exempel på vad som kan följa med svaga miljölagar. Där är naturvärdena så höga att en nationalpark var planerad i området.

Nu föreslår regeringens avfallsutredare ännu en allvarlig försämring av miljöbalken, närmare bestämt i den så kallade hushållningsprincipen, en hörnsten i regelverket. Ändringen har märkligt nog presenterats på undanskymd plats i betänkandet. Det nu gällande kravet på att i första hand förnybara energikällor ”skall användas” föreslås ändras till att ”i detta ingår att använda” förnybar energi.  

LAGÄNDRINGAR SMYGS IN

– Vi är förvånade över att denna ändring smygs in i utredningen. Trots att det handlar om en ändring i en av de bärande principerna i miljöbalken, så nämns urholkningen inte med ett ord i utredningens sammanfattning. Om regeringen köper förslaget innebär det en direkt nedvärdering av förnybar energi till förmån för t.ex. fossila bränslen, säger Mikael Karlsson.

– Regeln om förnybar energi har tidigare använts alltför sällan av domstolarna, men på sistone har den omvärderats, och förhoppningarna är därför stora att den ska få stor praktisk betydelse framöver. Vi funderar på om det är därför den skrivs om av utredaren just nu, säger föreningens jurist Oscar Alarik.

Här nedan betänkandet från Avfallsutredningen (se sidan 27): 

www.sou.gov.se/pdf/Sou%202012%2056 Naturskyddsföreningens rapport om försämrad miljölagstiftning:

www.naturskyddsforeningen.se/upload/rap-miljobalken