Rikare Liv Civilisation/ Socialhumanistisk tidning               Pressrum

®

Rikare Liv, 2018, årgång 12

CIVILISATIONSPÅDRAG

Demokrati och humanitet

Paul Lindberg: Den parlamentariska grundvalen  gäller allmänna och fria val, som representeras av förtroendevalda. Hitler tog makten på dessa grunder, och lade sedan ned den parlamentariska representationen. Vad är det som händer idag? 


HUMANISM OCH VETENSKAP

Medicinen mot Alzheimer

Paul Lindberg: Folksjukdomen Alzheimer ökar i världen. Många förhoppningar har grusats i försöken att stoppa sjukdomen. Nytt försök med projektet BAN2401 har visat på bättre resultat. Utsikterna är betydligt större med testningen än tidigare.


TOALETTEN

Ändstation, eller...

Ulf Svensson: World Toilet Day uppmärksammade att miljarder människor saknar något som kallas toalett. Bill Gates har engagerat sig och hade för några år sedan en tävling – reinvent the toilet – och på så sätt lyft denna samhällsfråga.


CIVILISATIONSDEBATT

Bolsonaro och svensk planering

Ulf Svensson: Exploatering överordnas allt för Brasiliens president. Frågan är om Sverige är mycket bättre som varken klarat av våra egna miljökvalitetsmål till 2020 eller förmår etablera kretsloppslösningar inom VA-sektorn.


KLIMATDEBATT

Bygg ut vindkraftverken!

Ulf Svensson: Bygg ut vindkraften runt våra storstäder, där elen behövs mest. Vind-el är en effektiv teknik, men får inte störa vare sig människor eller natur. Stockholms yttre skärgård har enorm vidd och kan till viss del bli platsen för en hänsynsfull vindanläggning.


PASSAGEN

Individens genomströmning

Paul Lindberg: Sambandet mellan en nyfödd människa och ett påbjudet och tidsbegränsat liv är något imponerande. Det livet står på tillväxt för en kvalitativ skapelse – med hoppet av en fullödigare människa.


SPONTANKRÖNIKA

"Spontanförtätning"

Ulf Svensson: Det är inte helt lätt att följa med i alla svängar när det gäller samhällsplanering och byggnation. I Stockholm stad har t.ex. politikerna gjort halt och svängt 180 grader tack vare ett nytt politiskt bärarlag i stadshuset.


SNABB TRANSFORMATION

Forskarna tar täten

Ulf Svensson: För närvarande verkar det som forskarna är de enda som vet vad som ska göras, och hur. Men när man kritiskt granskar vad forskarsamhället vet inom skilda vetenskapsfält syns dock tydliga, och allvarliga kunskapsluckor.


GLOBAL UPPVÄRMNING

Total samhällsomvandling

Ulf Svensson: I Sverige missar vi 15 av de 16 miljökvalitetsmålen till 2020 vilket gjort att de flesta samhällsdebattörer kastat sig över 2030-målen istället. Detta trots att Miljömålsrådet under ledning av den erfarne Bengt K Å Johansson presenterade ett radikalt förslag år 2008.


ÅTGÄRDSPERSPEKTIV

Klimatet och politiken

Paul LindbergKännetecknen gestaltar vettlös industritillväxt. Den rikaste världen blev rikare. Politikens kortsiktiga vilja gäller industriell tillväxt, på bekostnad av att klimatet offras. Framtida generationer tvångsdrabbas.


GLOBAL UTMANING

Politiker, världen är ert ansvar!

Karin LexénNyckelpolitiker från höger till vänster ställer sig bakom civilsamhällets politiska krav för en rättvis och hållbar global utveckling. Globala frågor måste genomsyra hela partiernas politik och ges extra fokus efter valet.


samhällsbygget

VA-sektorn möter framtiden

Ulf Svensson: Är avloppsreningsverken lösningen? Det är avloppen som hotar inte bara haven utan också vår åkermark där vi odlar det mesta av vår mat samt foder till våra kor.


EUROPRIDE/StOCKHOLM/GOTHENBURG

Human Rights

Paul Lindberg: Europride, Human Rights, blev en stor manifestation för de mänskliga rättigheterna. Det blev även en manifestation för den politiska demokratin. Det kan ge en fingervisning om hur ett samförstånd ska fungera för att rädda världen mot en total uppvärmning av jorden.


OPTIMISTENS KRÖNIKA

Medan isarna smälter

Paul Lindberg: Glaciärerna smälter runt om i världen. Och med ljumheten växer problemen i tillvaron. Människan är sig själv nog i en hopplös ofullkomlighet. Vi lever enbart för nuet – när vi istället borde ta ansvar för framtiden. Vi är upptagna i våra göranden – i vanans makt. Och isen bara smälter.


GALLERI AXIS MUNDI

Konsten från början till slut

Paul Lindberg: Konsten har känslomässigt moraliserat och bekämpat orättvisorna med sina talangfulla effekter som påverkat åskådarmassan. Korrektheten har antagligen varit en drivkrafterna.


KONSEKVENS

Avloppsfrågan

Ulf Svensson: Folk på landsbygden sitter inne med många av de lösningar som vi behöver men då måste våra politiker kunna hantera grundläggande utmaningar inom en rad olika politikområden där VA-politiken bara är en av många.


eMPATI

Psykopatkulturens gissel

Paul Lindberg: Empati utgör grundpelaren för den civiliserade humaniteten – om detta brister leder det till skada för många människor. Så är det idag! Psykopati måste helt enkelt kunna rehabiliteras, genom ökade resurser och breddningen av den gränsöverskridande vetenskapen.


KLIMAT OCH MIGRATION

Flykten från Sahel

Paul Lindberg: Flykten över Medelhavet har skördat tusentals liv. Sahel har under en längre torkperiod inte återfått något regn, det omöjliggör överlevnaden i denna region. Klimatförändringen orsakar en flykt på över 20 miljoner runt i världen. Uppgifter från FN:s flyktingorgan UNHCR.


Sverige

Miljökvalitetsmålen krossas

Ulf Svensson: Nu ökar de globala utsläppen av koldioxid igen efter att ha legat stilla i tre år och halten koldioxid stiger åter i atmosfären vilket kan vara ett tecken på minskat koldioxidupptag i biosfären. 


RESILIENCE

Kan vetenskap rädda världen?

Ulf Svensson: 1972 hölls Stockholmskonferensen i FN:s regi, i ett första försök att hantera den globala miljökrisen och den globala uppvärmningen. Frågan är hur långt vi har nått i att vrida utvecklingen i rätt riktning utifrån vetenskapens roll sedan dess? 


KATOLSKA KYRKAN/SVENSKA KYRKAN

Gemensamt tack till Franciskus

Daniel Bramsell: Den helige Franciskus har genom sin kärlek till den fattige Kristus, till de fattiga och till skapelsen blivit en nyckelfigur i den ekumeniska dialogen, säger biskop Anders Arborelius.


EURON: HOPP OCH VERKLIGHET

Ett demokratiskt underskott

Joseph Stiglitz: Om euron ska lyckas måste den vara ett ekonomiskt projekt som stämmer med  fundamentala värden. Den måste stärka demokratin. Euron har gjort motsatsen. Konstruktionen av själva EU, med lagar och bestämmelser utfärdade av en kommission som inte är direktvald. Inte ens Europakommissionens ordförande är vald.


 

KONFERENSEN BALTIC SEA FUTURE

Östersjöns framtid inte så ljus

Ulf Svensson: På kontinenten sprids inte slam på åkrarna vare sig i Schweiz eller Holland. Tyskland och Österrike är på väg mot slamstopp. I stället har satsar storskaligt på avskiljning av växtnäring och miljögifter och annat avfall. Någon liknande finns ännu inte i Sverige. Så vad bör vi göra i Sverige?


WWF

Selousreservatet måste räddas 

Marie von Zeipel: En allt större tjuvjakt och exploatering från gruvor, gas och olja hotar nu Afrikas största viltreservat i Tanzania. Av 120 000 elefanter finns bara cirka 15 000 kvar idag. Om inget görs riskerar elefanterna att utrotas till 2022.


LÄKARE UTAN GRÄNSER

Sjukhusattack i västra Syrien

Malin Lager: 30 maskerade och beväpnade män stormade in på Hazzeh-sjukhuset och  ignorerade totalt det skydd som patienter och vårdpersonal har enligt internationell humanitär rätt. De beväpnade männen sökte efter specifika skadade patienter och tog dessutom sjukhusets ambulans i beslag.


KRISTEN HUMANISM

Vad är populism?

Lars Söderholm: I populismen ligger en strävan att ifrågasätta och nedmontera de institutioner som präglar en demokrati. Dit hör en oberoende kår av media och journalister, men också universitet där forskare på ett förutsättningslöst sätt kan granska samhället och granska maktens agerande.


VERKLIGHET OCH OMSORG

Omsorgen om planeten

Ulf Svensson: Två förhållande som Göran Åberg lyfter fram är att det hållbara samhället måste vara attraktivt för medborgarna respektive att stuprörstänkandet måste upphöra inom samhällsplaneringen. Det sistnämnda betyder att gapet mellan helheter och delar måste slutas.


NATURSKYDDSFÖRENINGEN

"Skogsbruket inte hållbart"

Johanna Sandahl: Med skogsägarnas ägande följer inte ett fritt förfogande över skogen. Rätten begränsas av hänsyn till bland annat allmänna intressen som hälsa och miljö. Denna begränsning behöver nu skyndsamt anpassas till den verklighet vi lever i.


EXPO

2016 – Nazisternas rekordår

Daniel Poohl/Jonathan Leman: Ett varnande exempel från 40-talet. Under 2016 dokumenterades 3064 aktiviteter i den rasideologiska miljön i Sverige. Det är det högsta antalet aktiviteter sedan Expo inledde sin årliga sammanställning 2008. 


FRED OCH SÄKERHET

Tio miljarder eller 26?

Lars Ingelstam: Varför summan 10 miljarder används i debatt och rapportering, i stället för 26 miljarder. En centralt placerad politiker sa till mig: ”jag tror inte att vi har blivit lurade”. Men det kan finnas politiska bevekelsegrunder för att vinkla bilden. Det är ett demokratiskt grundkrav att dessa sakförhållanden förklaras på ett bättre sätt.  

REDAKTIONELLT

Notiser, Press och Kommentarer

Ny skrift!  Paul Lindberg. Klicka på bilden ovan!

RIKARE LIV

Rikare Liv utsattes för ett smärre sabotage! 

Paul Lindberg: Länken till tidning Rött, som fanns på Rikare Livs indexsidas högerspalt, ersattes i stället med en länk till Vänsterpartiets valprogram. Det gjordes för drygt en månad sedan. Syftet tycks ha varit att koppla Rikare Liv med något annat än vad vi står för.

Klicka på bilden ovan!

GREENPEACE

Mitt namn är Emma Thompson

Emma Thompson: Du kanske känner igen mig från filmer som Love actually och Förnuft och känsla. Eller så har du ingen aning om vem jag är. Men idag skriver jag till dig eftersom jag liksom du är en del av Greenpeace, och för att jag är djupt bekymrad över planetens framtid.

Kollektivtrafik kan vara den allra billigaste lösningen för att minska koldioxidutsläppen.

KLIMATÅTGÄRDER

Sverige borde gå först! Minska bilismen i storstäderna! 

Paul Lindberg: Som upptakt till stoppet för den globala uppvärmningen kan den enklaste åtgärden vara den effektivaste – att minska den privata biltrafiken till hälften i Sveriges storstäder. Det skulle ge resultat per omgående. Utveckla istället kollektivtrafiken i dessa tätorter för en funktionsduglighet som passar människorna och miljöbehoven.

 

Greenpeace

Oljejätten Shell gav upp exploateringen av Arktis

Frida Bengtsson: I Januari 2015 trodde nog ingen att Shell skulle stoppa sin oljeborrning i Arktis redan innan årets slut. Oljejätten hade under flera år försökt öppna nya oljefält i Alaska – helt utan hänsyn till klimatet eller miljön. Nu gäller det att även rädda det oljerika och hotade Amazonrevet.

CARL THAM: DALADEMOKRATEN

"Överdrivna hotbilder mot Sverige"

Paul Lindberg: I en ledarartikel i Dalademokraten skriver Carl Tham att regeringens säkerhetspolitik hotar bli en fara för vår säkerhet och oberoende. Tham menar att försvarsminister Peter Hultqvist inte främjar avspänningen i vår del av Europa. "Försvarsministern skickar fram det ena aggressiva anförandet efter det andra, vilket inte alls delas med Europas övriga länder.

SIPRI

SIPRI välkomnar ambassadör Jan Eliasson

Stephanie Blenckner:  Den svenska Regeringen har utsett ambassadör Jan Eliasson som ny ordförande i SIPRI styrelsen. Eliasson kommer formellt att tillträda sin tjänst den 1 juni 2017. Han efterträder ambassadör Sven-Olof Petersson.

Action Aid

Extrem torka i östra Afrika

Sara Hjelm: Månader av torka har försatt 20 miljoner människor i hunger, tvingat familjer att sälja sin boskap och lämna hemmet för att klara försörjningen. Betesmarker har utarmats och det har skett en kraftig minskning i jordbruksproduktionen. Under dessa extrema förhållanden varnar ActionAid nu också för risken för våld mot kvinnor och flickor.

Greenpeace

Vårbudgeten saknar pengar för att klara miljömålen

Axel Naver: Regeringens ambition att miljömålen ska nås verkar vara tomma ord, för de satsar inte tillräckligt med pengar för att det ska vara möjligt. Vi måste fyrdubbla skyddet av skog med höga naturvärden i Sverige för att känsliga arter ska klara sig, men det saknas pengar till det i budgeten.

VÄNSTERPARTIET

Sex timmars arbetsdag

Jessica Nordh: Inför sitt 1 maj-tal i Göteborg presenterade Jonas Sjöstedt det nya förslaget. Satsningen innebär att staten ska avsätta medel för att genomföra sex timmars arbetsdag på ett arbetsställe i varje kommun och varje landsting i Sverige.

Kristna Fredsrörelsens 

Manifestation mot vapenexport i Uppsala

Jöran Lindeberg: En manifestation utfördes på Celsiustorget som på ett uttrycksfullt sätt åskådliggjorde konsekvenserna av den svenska vapenexporten. Parollen var ”Nej till svensk vapenexport – Ja till human flyktingpolitik”. 

AMNESTY SVERIGE

Idag kan Lundin ge offren upprättelse

Anna Lindenfors: Ägare i Lundin Petroleum bör uppmana bolaget att gottgöra de som drabbades av verksamheten i Sudan skriver vi, Amnesty, PAX och Fair Finance Guide i en debattartikel på dagen för Lundins årsstämma.

WE EFFECT

Kvinnor är nyckeln till en värld utan fattigdom

Marcus Lundstedt: Om fattigdomen i världen bara hade ha ett ansikte skulle det föreställa en kvinna. Hon skulle bo på landsbygden. Kanske skulle hennes namn vara Faith. Men i Faith ser vi inte problemen. Vi ser framtiden. Om vi menar allvar med att utrota fattigdomen, måste vi ge kvinnor som Faith en röst. Både bildligt och bokstavligt.

SKMA

Judehatare bakom Granskning Sverige

Youtube-kanalen Granskning Sverige sprider fientlighet mot minoriteter, invandrare, journalister, politiker och andra opinionsbildare. Kanalen, som är populär i såväl SD- som nazistmiljöer, har även uttalat sig positivt om s.k. historierevisionism. 

Rädda Barnen

Uteblivna regn närmar sig svältkatastrof

Anders Maxson: Antalet barn i Somalia som är livshotande undernärda fortsätter att öka, visar en studie av Rädda Barnen. Av de barn i det autonoma Somaliland som Rädda Barnen undersökt har andelen måttligt eller allvarligt undernärda ökat från 11 till 26 procent mellan februari och mars. I distrikten Badhan och Adado i Somaliland är sju procent allvarligt undernärda.

Amnesty International

Peru: Domstolsbeslut milstolpe för miljörförsvarare

Ami Hedenborg: Ett beslut i Perus Högsta domstol den 3 maj markerar slutet för den rättegång som pågått mot Máxima Acuña, självförsörjande bonde i Cajamarcaregionen i norra Peru, som har en tvist med Yanacocha gruvbolag om äganderätten till marken där hon bor. Familjen har upprepade gånger blivit hotad och trakasserad av polisen, och även blivit tvångsavhysta.

 

 

Mänsklig säkerhet är ett begrepp som kan bilda utgångspunkt för ett nytänkande. Det myntades inom FN-systemet 1994 och markerar en förskjutning från staters säkerhet genom vapen, till folkens och människornas säkerhet genom utveckling och samarbete. Genom att flytta fokus från staten till människorna förändras vår bild av vad som bör ingå i och prioriteras i en säkerhetspolitisk debatt, och än mer av hur säkerhetsproblem bör lösas. Det finns dock många andra begrepp (som ”gemensam säkerhet”) som hjälper oss att undvika det konventionella tänkandets begränsade synsätt och policyrelaterade fällor. Att arbeta för en förebyggande kultur kan på sikt vara det bästa instrumentet för att öka den mänskliga säkerheten.

manskligsakerhet.se

En ny tidning!

Modern Filosofi är en tidning för alla som vill få perspektiv på det egna livet och aktuella samhällsfrågor.

Tidningen söker svar på de existentiella frågorna hos både levande och döda filosofer. I deras sällskap gör vi en underhållande, inspirerande och allmänbildande tidning för dig som gillar filosofiska spörsmål och annat grubbel.

I Modern Filosofi skriver Sveriges främsta filosofer, men vi har även både djuplodande och lättsamma reportage. Ställ också gärna din fråga till filosofen. Vi har knutit ett antal experter till oss som resonerar om allehanda spörsmål.

Senaste numret kom den 7 maj. Tidningen kommer med fyra nummer om året.

Modern Filosofi

 

 

BERTHA FOUNDATION

BERTHAS DRÖM

Bertha FoundationS dröm handlar om en rättvis värld och stöder former av aktivism som syftar till att åstadkomma förändring. Vi arbetar med dem som använder sig av medier, lagen och företagande som verktyg, för att uppnå denna vision. Vi ser framför oss ett samhälle där berättelserna kommer från många olika röster, där lagen används som ett verktyg för rättvisa och där verksamheten levererar positiva sociala effekter. Vi arbetar med ett nätverk av människor som vi tror kan förändra världen – aktivister vilka arbetar som exempelvis skribenter och advokater. Och med krafttag, både på egen hand och i samarbeten, letar vi efter möjligheter för att samarbeta över gränserna.

BERTHAS FOKUS

Fyra pelare stöder Bertha stiftelsens uppdrag att skapa mer progressiva och rättvisa samhällen; Aktivism, Media, Lag och Enterprise.

Vad vi behöver är ett nytt ekonomiskt system där välfärd går före pengar, där omsorg om miljön prioriteras, där människor är viktigare än företagsvinster och där arbete och bostad är en självklar rättighet. En bok av Åke Iggström. Föreningen Ett altruistiskt samhälle www.altruistiskt.se

Adlibris Inbunden 168:–

Gratis pdf

Fred är vägen till fred

Fred är inte enbart frånvaro av våld. Verklig fred är också närvaro av frid, äkta relationer och omsorg om varandra. KG Hammar menar att det genom Jesu exempel är möjligt att låta en sådan fred bli såväl en personlig livshållning som en framkomlig väg i internationella konflikter. Vår största utmaning är därför att i alla relationer, i alla möten, välja fredsbyggandets och ickevåldets väg. Det vi sår får vi också skörda. Fred är vägen till fred är en bibelförankrad tankebok för alla som månar om sitt inre, sina relationer och närheten till Gud.

I bokens andra del medverkar Stina Oscarson, Lars Ingelstam, Sofia Walan, Sofia Camnerin, Lasse Svensson och Anders Weiryd med reflektioner om fredsbyggandets praktik. Fred är vägen till fred ingår i kyrkornas arbete med Fredsagenda 2014 samt i förberedelserna för Kyrkornas Världsråds generalförsamling i Busan. I boken finns även samtalsfrågor för fördjupning och gruppsamtal.

"Det är dags att lämna tron på det rättfärdiga kriget. Att vår säkerhet hänger på storleken av våra vapenförråd. Det är dags för tron på den rättfärdiga freden. Tron på att aktivt ickevåld är vägen. I alla konflikter, i alla möten, i alla relationer. Att vår stora utmaning är att i varje stund välja fredsbyggandets väg. Fred är vägen till fred."  

Centrum för religionsdialog

Sann mot sig själv – öppen mot andra

Svenska kyrkans skrift om hur vi kan förhålla oss till människor av annan tro är mer aktuell än någonsin. Boken är tänkt som underlag för samtal i församlingarna, i arbetslag och med församlingsmedlemmar. Centrum för religionsdialog hjälper gärna till att lägga upp församlingsaftnar, samtalsdagar och studiecirklar kring boken

Beställ från Svenska kyrkans informationsservice, info@svenskakyrkan.se  tel 018-169600. 
Den kostar 80 kronor plus 50 kronor i porto oavsett hur många böcker man beställer. Boken finns även att köpa på Centrum för religionsdialog på Klara Södra kyrkogata 1 för den som vill slippa betala porto. 
Centrum för religionsdialog hjälper också gärna till att lägga upp församlingsaftnar, samtalsdagar och studiecirklar kring boken, i samarbete med Sensus.

För mer information kontakta Helene Egnell på Centrum för religionsdialog, helene.egnell@svenskakyrkan.se

 

Collection of Used Peepoos in Urban Slums

One child dies every 15 seconds due to lack of basic sanitation

 

"Världen är överbeväpnad och fred underfinansierad"

FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon

7 mars 2012 hölls en första arbetskonferens med syftet ”att undersöka möjligheterna till en civil kraftsamling för opinionsbildning och folkbildning för en tyngdpunktsförskjutning från militär krishantering till förebyggande av våld och väpnad konflikt och fredsbyggande med civila fredliga medel”.

Med utgångspunkt från det stora engagemanget startades PARTNERSKAP 2014 en demokratisk, partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning, vars bärande idé är denna tyngdpunktsförskjutning. LÄS VIDARE OM PARTNERSKAPET. Folke Bernadotteakademin beviljade ekonomiskt bidrag till arbetet.

Hösten 2012 gav Partnerskap 2014 i uppdrag till en expertgrupp att göra en kunskapsöversikt och analys av möjligheterna för en sådan tyngdpunktsförskjutning.
I juni 2013 presenterade expertgruppen rapporten FRED, SÄKERHET, FÖRSVAR – TYNGDPUNKTS- FÖRSKJUTNING I SVENSK POLITIK.

Förskjutningen gäller

» säkerhets- och utrikespolitik: från huvudsakligen reaktiva militära truppinsatser till 
proaktivt förebyggande av väpnad konflikt och fredsbyggande
» ekonomi: en omfördelning från militäranslag till civila fredsinsatser
» demokrati: från försvar och säkerhet som ett särintresse för ett fåtal till ett brett 
diskuterat allmänintresse.

Fasta medlemmar i expertgruppen har varit Anders Mellbourn, statsvetare, före detta chefredaktör för DN och chef för Utrikespolitiska institutet mm, samt Lars Ingelstam, professor emeritus i Teknik och social förändring. De skriver: ”Det är för oss uppenbart att en tyngdpunktsförskjutning i riktning mot förebyggande av väpnad konflikt och fredsbyggande ligger i Sveriges långsiktiga intresse och bör inledas så snart som möjligt”.

Läs rapporten Fred, säkerhet försvar  

Under menyn RESURSER

presenteras HUVUDRAPPORTEN

samt tre SPECIALSTUDIER

I ett samhälle där tillväxt hör till de mest prioriterade av alla politiska mål är det fullständigt avgörande att vi vet vad vi menar när vi säger det. Trots hundra procents tillväxt i BNP i Sverige de senaste trettio åren har centrala samhällsmål som välfärd och jobb åt alla knappast blivit mindre avlägsna. Vad ska vi egentligen med tillväxten till?

Beställningar: Betala in 180 kr på Cogitos PG 42 24 64 - 8. Boken skickas till din folkbokföringsadress, som vi automatiskt får från Plusgirot. Om du vill att boken ska skickas till en annan adress, var god ange denna i meddelanderutan. Skriv även "Tillväxt" samt din epostadress i meddelanderutan. Vid beställning av flera exemplar, maila din beställning till  cogito.nu

Fredstidningen Pax

Fredstidningen Pax är Svenska Freds medlemstidning. Här kan du läsa reportage och nyheter relaterade till Svenska Freds arbete för fred och nedrustning. Den omgjorda utgåvan kom ut med sitt första nummer i april 2013.

Pax ges ut med fyra nummer om året. Pax publiceras först och främst digitalt på Svenska Freds hemsida. Medlemmar får ett mejl när tidningen har publicerats. De medlemmar som har svårt att ta emot tidningen digitalt kan få den hemskickad. Fick du inte mejl? Då har vi förmodligen inte din epostadress – skicka ett mejl till redaktionen. Meddela oss också om du behöver ha tidningen utskriven och hemskickad.

Kontakuppgifter

Fredstidningen Pax arkivet

» Kristna humanister vittnar om skapelsens okränkbarhet.

» Kristna humanister menar att vi delar en och samma mänsklighet med alla andra människor.

» Kristna humanister menar att vi bör gå samman med sekulära humanister och människor av andra traditioner i kampen för mänskliga rättigheter, frihet, värdighet, fred och rättvisa och en hållbar miljöpolitik.

» Kristna humanister menar att den frälsning vi har i Kristus inte handlar om att göra oss mer religiösa utan mer helt och fullt mänskliga.

» Kristna humanister menar att den kristna kyrkan är kallad att vara ett tecken på den "nya mänsklighet" som Gud upprättade genom Kristi död och uppståndelse.

» Kristna humanister är ekumener.

» Kristna humanister vill förena kristen tro med det bästa inom mänsklig kultur – klassisk eller knuten till en särskild kultur, lokal eller global, europeisk, afrikansk eller asiatisk.

KRISTEN HUMANISM

 

En tidning om mänskliga rättigheter i världen

Amnesty Press  är ett självständigt forum för information och debatt kring Amnestys verksamhetsområde och artiklarna representerar inte nödvändigtvis Amnestys åsikter.

Amnety Press utkommer med 4-6 nummer per år och snittupplagan är 90 000 ex. Tidningen producerar även löpande nyheter och reportage kring frågor om mänskliga rättigheter på webben. E-nytt, ett nyhetsbrev med Amnestynyheter skickas månatligen ut till drygt 3 400 prenumeranter.

Andlig inriktning för 

kärlek och rättvisa.

Tro den som söker sanningen. Frukta den som funnit den.

André Gides

BOAVENTURA 

DE SOUSA SANTOS

OM GUD VAR

MÄNNISKORÄTTSAKTIVIST

Idag upplevs ett paradigmskifte i och med att västerlandets sociokulturella modell går igenom sin slutgiltiga kris. I denna situation ställs själva grundfrågorna för den mänskliga samlevnaden på sin spets genom att en mängd motstridiga principer och värderingar gör lika anspråk på giltighet. 

TANKEVERKET

LÄS MER OM BOKEN!

 

www.arcusforlag.se

 

Prenumerera gratis!

Rikare Liv

Ange "gratisprenumeration", och e-adress, namn/organisation! Inga förpliktelser i övrigt. Ange om du vill sluta prenumerera! 

Vi sänder en länk vid varje nytt nummer!

Gratisprenumeration!

 

Svenska Freds:

KRISTNA

FREDS-

RÖRELSEN

Barnen, BRIS och it

Ladda ned!

Avsikten med Rikare Liv är att låta Jesus radikala ord vara vägvisare för en rättvis världsordning.

Rikare Liv är en andlig tankesmedja. Vi söker därför själsfränder, för att med förenade krafter låta Jesus växa inom oss, och forma oss till det som varit hans avsikter. Låt Jesus ord läggas i våra munnar, för vår tids behov och för framtiden!

Brev till Rikare Liv

Aktuella utställningar

Fotografiska Museet

COGITO

Den gröna

tankesmedjan

www.cogito.nu

Centrum för religionsdialog

centrumforreligionsdialog.se

TankeVerket

TankeVerket arbetar utifrån övertygelsen att politisk teori och politisk praktik förutsätter varandra. 

Genom att fungera som brobyggare mellan det som är mest vitalt och innovativt i dagens akademiska samtal och en politiskt engagerad allmänhet hoppas vi kunna skapa en plattform för inkluderande och livskraftiga samhällsvisioner.

www.tankeverket.com